PL EN


2008 | 1(11) | 223-241
Article title

Bariery rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego w opinii mieszkańców obszarów chronionych województwa świętokrzyskiego

Content
Title variants
EN
Barriers of agriculture and farm and food processing development in the opinion of inhabitants of the Świętokrzyskie Voivodeship protected areas
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wprowadzenie odpowiedniej strategii rozwoju na obszarach chronionych jest ważne nie tylko dla utrzymania rozwoju społeczno-gospodarczego, ale także dla zachowania środowiska naturalnego. Przedstawiono opinie uczestników badań ankietowych wykonanych w gminach wiejskich w województwie świętokrzyskim o przewadze terenów objętych prawną ochroną w zakresie ochrony przyrody. W ramach tych badań zapytano mieszkańców gminy o bariery rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego. W badaniu uczestniczyło zawsze ponad 100 respondentów zamieszkujących w każdej z 45 badanych gmin. W oparciu o te badania otrzymano informacje o barierach rozwojowych rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego.
EN
Introducing an adequate development strategy in protected areas is important not only in order to maintain social and economic development, but also to preserve the natural environment. The work presents opinions of survey participants, conducted in rural districts in the Świętokrzyskie Voivodeship, dominated by areas covered by legal protection within the range of nature protection. Within the framework of this research inhabitants of the district were asked about barriers of agriculture and farm and food processing development. There were always over 100 respondents of the survey, domiciled in each of 45 analysed districts. The research provided information about developmental barriers of agriculture and food and farm processing.
Year
Issue
Pages
223-241
Physical description
Dates
published
2008
Contributors
  • Katedra Ekonomii, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
References
  • Popławski Ł. 2005. Zastosowanie metody QUOTA SAMPLING w badaniu kierunków rozwoju obszarów chronionych. W: Przedsiębiorczość po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. T. 1, red. nauk. L. Pałasz. Monografie AR. Szczecin: Akademia Rolnicza. ISBN 83-921234-1-7.
  • Prandecka B. 1994. Długofalowe zadania trwałego rozwoju Polski i ochrony środowiska przyrodniczego. Białystok: Synteza.
  • Rocznik statystyczny – ochrona środowiska. 2004. Warszawa: GUS.
  • Siekierski J. 2002. Rolnictwo i wieś polska wobec współczesnych wyzwań rozwojowych i integracyjnych. Tarnów: Wyd. Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej. ISBN 83-917312-0-0.
  • Siekierski J. 2004. Rola liderów wiejskich w absorpcji finansowych środków unijnych dla rozwoju rolnictwa obszarów wiejskich. W: Pałasz L. (red.). Wpływ integracji europejskiej na przemiany strukturalne obszarów o wysokim bezrobociu. Szczecin: Akademia Rolnicza. ISBN 83-921234-0-9.
  • Zawisza S., Pilarska S. 2003. Liderzy wiejskich społeczności lokalnych. "Zagadnienia Doradztwa Rolniczego" 2003, nr 1/2 (34), s. 33–68. Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-25379201-a44f-462d-87b7-b909e0bc81b0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.