PL EN


2016 | 7 | 20 | 97-111
Article title

Nacjonalizm. Krótkie studium kształtowania się ideologii

Authors
Content
Title variants
EN
NATIONALISM. A SHORT STUDY FORMATION OF THE IDEOLOGY
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
CEL NAUKOWY: Celem naukowym artykułu jest przedstawienie na tle historycznym podstawowych formalnych założeń ideologii nacjonalistycznej z uwzględnieniem jej charakteru terminologicznego (kształtowanie specyficznej narracji językowej), stawianie celów, wokół których skupia się aktywność członków wspólnoty narodowej, oraz stworzenie własnej aksjologii służącej do usprawiedliwienia wszelkich podejmowanych działań. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Głównym podjętym w tekście problemem jest ukazanie, w jakim stopniu ideologia nacjonalistyczna została wytworzona jako konstrukt myślowy i służyć miała realizacji celów politycznych, spełniając przy tym ściśle określone i powszechne kryteria formalne. Metoda użyta do realizacji założonego celu to metoda opisowa, opierająca się na literaturze przedmiotu z odwołaniem do historycznych faktów. Przeprowadzone zostały także analizy językowe odwołujące się do źródłowego znaczenia terminów: naród, grupa etniczna, lud. PROCES WYWODU: Realizacja celu badawczego tekstu polega na zestawieniu historycznych uwarunkowań i faktów, które przyczyniły się do narodzin ideologii nacjonalistycznej, z formalnymi schematami kształtującymi każdą ideologię nacjonalistyczną. Szczególna uwaga została zwrócona na aspekt moralny i konsekwencje, jakie niesie relatywizacja etyczna. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Tekst skrótowo sygnalizuje przyczyny negatywnego ujmowania nacjonalizmu. Wskazuje także na niebezpieczeństwa tkwiące w tej ideologii, opierając się na historycznych przykładach związanych z nazizmem i komunizmem, które to doktryny wykorzystywały ideologię nacjonalistyczną. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Przede wszystkim w tekście zwrócona jest uwaga na niebezpieczeństwa wynikające z relatywizmu etycznego i wytwarzania przez każdą ideologię nacjonalistyczną własnego porządku wartości. Tekst sygnalizuje, że możliwość dokonywania masowych zbrodni i eksterminacji charakteryzująca największe totalitaryzmy XX wieku wynikała właśnie z przyjęcia usprawiedliwionej skutecznością działania i realizacji założonego celu specyficznej aksjologii.
EN
RESEARCH OBJECTIVE: The aim of this article is present the historical background of formal basic assumptions of nationalist ideology in regard to the nature of terminology (formation of a specific narrative language), goal setting for activity of the members of national community, and create its own axiology used to justify any taken actions. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The main problem, which is taken in the text is the question how nationalist ideology has been produced as a mental construct, which would serve for realization of political aims, with the strict and universal formal criteria. The method used to achieved the stated aim is descriptive method with reference to the historical facts. There were also carried linguistic analysis referring to the source meaning of the terms nation, ethnic group or people. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: Realization of the research aim consists the combination of historical circumstances and facts that led to the birth of nationalist ideology with the formal patterns shaping every nationalist ideologies. Particular attention was paid to the moral aspect and consequences, which are effects of ethical relativism. RESEARCH RESULTS: Text briefly indicates the causes of negative recognition of nationalism. It also points to the dangers inherent in this ideology based on historical examples associated with Nazism and communism, which both used the nationalist ideology for their ideological aims. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: First of all there was paid attention to the dangers of ethical relativism and creation for every nationalist ideology its own order of values. Articles indicates that the ability to make mass murder and extermination characterized the greatest totalitarianisms of the twentieth century was due to the adoption justified efficiency of operation and achieved for realization of nationalist aim specific axiology.
Keywords
Year
Volume
7
Issue
20
Pages
97-111
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-25382a29-4cec-46c7-9c58-4a9f93fdfac5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.