PL EN


2015 | 9 | 95-112
Article title

Эмоционально-чувствительная сфера личности студента неофилолога и результаты, достигаемые в обучении иностранному языку

Selected contents from this journal
Title variants
EN
The emotional-affective area of modern languages and literature student and the results being achieved in the process of language education
PL
Sfera emocjonalno-uczuciowa osobowości studenta neofilologa a wyniki osiągane w studiowaniu języka obcego
Languages of publication
RU
Abstracts
RU
Статья посвящена эмоционально-чувствительной (аффективной) сфере личности студента неофилолога. Аффективные переменные составляют чувства определяющие отношение индивида к самому себе и окружающему. В ходе опроса, проведенного автором статьи, были подвергнуты анализу: типы и модели личности, мотивирующие факторы, эмоциональное состояние, сопровождающее процесс обучения и Я-концепция. Исследования показали, что в рамках исследуемых факторов студенты отличники отличаются от студентов с удовлетворительной успеваемостью. Было доказано, что успеху в изучении языка способствуют: инструментальная и интегрирующая мотивация (внутренняя), экстравертные характеристики личности, добросовестность, потребность в самопроверке и мотив самовосстановления.
EN
This paper is dedicated to the emotional-affective (affective) area of personality of a student of modern languages and literature. The affective variables consist of emotions which determine the relation of an individual to the self and the surroundings. In a questionnaire survey conducted by the author of this paper, personality types and models. motivation factors, emotional states accompanying the studies, and the selfconcept were empirically analysed. The study showed that students with very good academic performance differ from those with satisfactory one within the analysed factors. It was demonstrated that success in studying is favoured by: instrumental and integrative (internal) motivation, extroverted features of personality, conscientiousness, need of self-verification, and motive of self-correction.
PL
Artykuł poświęcony jest sferze emocjonalno-uczuciowej (afektywnej) osobowości studenta neofilologa. W skład zmiennych afektywnych wchodzą uczucia określające stosunek jednostki do samej siebie i do otoczenia. W ramach badań ankietowych przeprowadzonych przez autorkę artykułu analizie empirycznej poddano: typy i modele osobowości, czynniki motywacyjne, stany emocjonalne towarzyszące studiowaniu oraz koncepcję siebie. Badania wykazały, że studenci bardzo dobrzy różnią się od studentów dostatecznych w ramach badanych czynników. Dowiedziono, że sukcesowi w studiowaniu sprzyja: motywacja instrumentalno-integrująca (wewnętrzna), ekstrawertywne charakterystyki osobowości, sumienność, potrzeba autoweryfikacji i motyw samonaprawy.
Year
Issue
9
Pages
95-112
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Allport G.W., 1988, Osobowość i religia, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
 • Berryman J., 2003, Psychologia moje hobby, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Brzeziński J., 1987, Nauczanie języków obcych dzieci, WSiP, Warszawa.
 • Janaszek K., 2011, Związek czynników/ cech osobowościowych z wynikami osiąganymi w zakresie języka obcego w świetle PMO na podstawie polskiej listy przymiotnikowej, [w:] In silva verborum, red. B. Afeltowicz, J. Ignatowicz-Skowrońska i P. Wojdak, Volumina pl Daniel Krzanowski, Szczecin, s. 171–174.
 • Komorowska H., 2002, Metodyka nauczania języków obcych, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa.
 • Michońska-Stadnik A., 2004, Autonomia ucznia 400 lat po Galileuszu, czyli szansa dla odpowiedzialnych, [w:] Autonomia w nauce języka obcego, red. A. Pawlak, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań–Kalisz.
 • Moszczyńska E., 2001, Jak i komu tłumaczyć nauczycielu, „Języki Obce w Szkole”, nr 1.
 • Oleś P., 2003, Wprowadzenie do psychologii osobowości, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Pervin L.A., 2000, Psychologia osobowości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Pfeiffer W., 2001, Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki, Wydawnictwo Wagros, Poznań.
 • Szałek M., 2002, Jak motywować uczniów do nauki języka obcego, Wydawnictwo Wagros, Poznań.
 • Szarota P., 1995, Polska Lista Przymiotnikowa (PLP): Narzędzie do diagnozy pięciu wielkich czynników osobowości, „Studia Psychologiczne”, nr 33, s. 227–255.
 • Szczepaniak P., Strelau J., Wrześniewski K., 1996, Diagnoza stylów radzenia sobie ze stresem za pomocą polskiej wersji kwestionariusza CISS Endlera i Parkera, „Przegląd Psychologiczny, nr 39, s. 187–210.
 • Szewczuk W., 1990, Psychologia, WSiP, Warszawa.
 • Włodarski Z., 1989, Psychologia uczenia się, Warszawa.
 • Wojciszke B., 2003, Pogranicze psychologii osobowości i społecznej: samoocena jako cecha i motyw, [w:] Osobowość a procesy psychiczne i zachowanie, red. B. Wojciszke, M. Plopa, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2538b440-9e06-4550-aa43-a0d87200ce67
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.