PL EN


2015 | 13 | 110-125
Article title

Polskie czasopisma młodzieżowe w Wolnym Mieście Gdańsku

Authors
Content
Title variants
EN
Polish youth magazines in the Free City of Gdansk
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono zachowane tytuły polskich, młodzieżowych inicjatyw prasowo – wydawniczych w W. M. Gdańsku, będących segmentem miejscowej, polskiej prasy organizacyjnej. Z racji zdekompletowania zbiorów tychże pisemek, w ograniczonym stopniu przeprowadzono ich analizę jakościową i ilościową. Podstawowym zadaniem gdańskiej, polonijnej prasy młodzieżowej było wzbudzanie i utrwalanie patriotyzmu oraz przeciwstawianie się germanizatorskim usiłowaniom gdańskich władz. Tymczasem wewnątrz redakcyjne spory, a także nie wystarczające opieka merytoryczna ze strony inceptorów owych wydawnictw osłabiały pożądane oddziaływanie na adresatów – czytelników. Ostatecznie charakteryzowane pisemka przejęły funkcje kronik i częściowo „raptularzy” życia organizacyjnego
EN
The article presents the preserved titles of the Polish youth press publishing initiatives from the Free City of Gdansk, being a segment of local, Polish organizational press. Due to the incompletion of the series of these magazines, their qualitative and quantitative analysis has been done on a limited scale. The main task of the Gdansk Polish youth press was to inspire and uphold patriotism and to oppose the germainsation attempts of the Gdansk authorities. Meanwhile, the inter-editorial arguments, as well as insufficient thematic care from the inceptors of these publishings weakened the desired influence on the addressees – readers. Finally, the magazines took the form of chronicles and partially „diaries” of the organisational life of the Polish youth in the Free City of Gdansk
Contributors
 • Uniwersytet Gdański
References
 • Księga Pamiątkowa Gimnazjum Polskiego im. Józefa Piłsudskiego Macierzy Szkolnej w Gdańsku (1922 – 1939), cz. II, red. K. Sroczyńska-Wyczańska, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1989.
 • S. Mikos, Polacy na politechnice w Gdańsku w latach 1904–1939, Warszawa 1987.
 • S. Mikos, Działalność Komisariatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku 1920–1939, Warszawa 1971.
 • Prasa gdańska na przestrzeni wieków, red. M. Andrzejewski, Gdańsk 1999.
 • A. Romanow, Z działalności Wydziału Prasowego Bratniej Pomocy ZSP Politechniki Gdańskiej w W.M. Gdańsku, „Litery” 1971, nr 12, s. 24-26.
 • A. Romanow, Prasa polska w Wolnym Mieście Gdańsku (1920 – 1939), Gdańsk 1979.
 • Romanow, Nie zrealizowane polskie inicjatywy prasowo – wydawnicze w Wolnym Mieście Gdańsku, „Rocznik Gdański”, t. 45 (1985), z. 2, s. 127–138.
 • A Romanow, Gdańsk zapomniany… Szkice z dziejów miasta 1914–1939, Gdańsk 2000.
 • H. Stępniak, Ludność polska w Wolnym Mieście Gdańsku (1920–1939), Gdańsk 1991.
 • R. Woźniak, Harcerstwo polskie w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939, Warszawa 1977.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-253db15b-b2c9-4cb3-b62c-e3c6999dbd58
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.