PL EN


2015 | XCVII | 239-258
Article title

Innowacyjność i konkurencyjność międzynarodowa Litwy

Authors
Content
Title variants
EN
The Impact of Innovation on International Competitiveness of Lithuania
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zarówno teoria, jak i badania empiryczne wskazują na ścisłe powiązanie innowacyjności z konkurencyjnością krajów. Ważne jest zatem oparcie rozwoju gospodarczego na nowatorskich technologiach, które pozwolą na zwiększenie wydajności oraz podniesienie jakości wyrobów przy jednoczesnym obniżaniu kosztów produkcji. Celem opracowania jest przedstawienie znaczenia innowacji oraz konkurencyjności gospodarki litewskiej na tle pozostałych gospodarek Unii Europejskiej.
EN
Both theory and empirical studies show the close links between innovation and competitiveness of countries. It is important, therefore, to base economic development on innovative technologies that will enhance productivity and increase product quality while reducing production costs. The aim of the study is to present the importance of innovation as and competitiveness of the Lithuanian economy against the background of the other EU economies.
Year
Volume
Pages
239-258
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
author
 • Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie, alina.g@wp.pl
References
 • Dokumenty:
 • Innovation Union Scoreboard 2015, European Union, Belgium 2015.
 • European Commission, EUROPE 2020. Targets; http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm; stan na dzień 5.07.2015 r.
 • Inovacijų politika Lietuvoje, http://www.mita.lt/lt/inovacijos/inovaciju-politika-lietuvoje/; stan na dzień 2.07.2015 r.
 • Key areas: comparing Member States’ performances, European Commission, http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/key-areas/index_en.htm; stan na dzień 12.06.2015 r.
 • Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition, OECD 2005.
 • Research and development expenditure, by sectors of performance, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tsc00001&language=en&toolbox=data; stan na dzień 8.05.2015 r.
 • Research and Innovation performance in the EU. Innovation Union progress at country level. European Commission 2014.
 • Sustainable Manufacturing and Eco-Innovation. Framework, Practices and Measurement, Synthesis Report, OECD 2009.
 • The Global Competitiveness Reports data platform, http://www.weforum.org/reports stan na dzień 2.06.2015 r.
 • Opracowania:
 • Bieńkowski Wojciech, Czajkowski Ziemowit, Gomułka Marcin i in., Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji – wstępne wyniki badań, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2008.
 • Ciborowski Robert, Zmiany w charakterze procesów innowacyjnych a konkurencyjność gospodarki, w: Tomasz Rynarzewski, Ewa Mińska-Struzik (red.), Znaczenie innowacji dla konkurencyjności międzynarodowej gospodarki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012, s. 8–23.
 • Freeman Christopher, Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan, Pinter, London 1995.
 • Jasiński Andrzej, Ciborowski Robert (red.), Ekonomika i zarządzanie innowacjami w warunkach zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo UwB, Białystok 2012.
 • Kubielas Stanisław, Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy. Strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania, Wydawnictwo UW, Warszawa 2009.
 • Marciniak Stefan, Innowacje i rozwój gospodarczy, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.
 • Misala Józef i in., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski w okresie 1990–2007, Politechnika Radomska, http://www.we.radom.pl/pliki/upload/kmsgiir/badania_statutowe_ 2008.pdf; stan na dzień 10.05.2012 r.
 • Misala Józef, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, PWE, Warszawa 2011.
 • Porter Michael, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 • Radło Mariusz Jan, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki, http://radlo.org/mkg.pdf; stan na dzień 10.02.2015 r.
 • Schumpeter Joseph, Teoria wzrostu gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 • Weresa Marzenna, Polityka innowacyjna, PWN, Warszawa 2014.
 • Weresa Marzenna, Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej, PWN, Warszawa 2012.
 • Weresa Marzenna (red.), Kapitał ludzki i innowacyjność jako czynniki długookresowych przewag konkurencyjnych w handlu międzynarodowym, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2013.
 • Wyrwa Joanna (red.), Innowacje społeczne w teorii i praktyce, PWE, Warszawa 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-25401154-3d9e-47c1-a0db-f36685215d6f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.