PL EN


2006 | 8 | 60-73
Article title

Uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych i ich wpływ na umiędzynarodowienie działalności gospodarczej w województwie dolnośląskim

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (biz) należą do podstawowych form przepływów kapitałowych w gospodarce światowej. W porównaniu do tradycyjnych przepływów międzynarodowych cechują się one znaczną dynamiką rozwoju, która podyktowana jest postę-pującym procesem globalizacji i internacjonalizacji przedsiębiorstw (Kudełko 1996). Globalizacja firmy, czyli formułowanie celów i metod ich realizacji w warunkach globalnych, prowadzi do umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa. Wyraża się ono jej wysokim zaangażowaniem w operacje na rynkach światowych, oznacza intensywne i wielostronne powiązania międzynarodowe firmy (Pierścionek 1998)...
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski
References
 • Baza największych inwestorów zagranicznych według województw, 2000, PAIZ, Warszawa.
 • Biuletyn Statystyczny Województwa Dolnośląskiego, 2000, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, nr 1,Wrocław.
 • Błuszkowski J., Garlicki J., 1996, Spółki z udziałem zagranicznym w środowisku lokalnym, Fundacjaim. Friedricha Eberta, Warszawa.
 • Błuszkowski J., Garlicki J., 2000, Opinia inwestorów zagranicznych o społecznych i ekonomicznych warunkach inwestowania w Polsce, Centrum Badań Marketingowych INDICATOR, Warszawa.
 • Brezdeń P., 2002, Rozwój i uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w województwie dolnośląskim, praca doktorska (maszynopis).
 • Budnikowski A., Kawecka-Wyrzykowska E. (red.), 1996, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa.
 • Chojna J., 2000, Miejsce podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w gospodarce narodowej Polski, [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce, (red.) B. Durka, IKiC HZ, Warszawa, s. 35–49.
 • Czerwieniec E., 1990, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w gospodarce krajów wysoko rozwiniętych, Zeszyty Naukowe – Seria II. Prace doktorskie i habilitacyjne, z. 105, Akademia Ekonomiczna, Poznań.
 • Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 1999 r., 2000, GUS, Warszawa.
 • Dziemianowicz W., 1997, Kapitał zagraniczny a rozwój regionalny i lokalny, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa.
 • Gawlikowska-Hueckel K., 1999, Atrakcyjność inwestycyjna nowych województw, „Polska Regionów”, nr 4, IBnGR, Gdańsk.
 • Gawlikowska-Hueckel K. (red.), 2000, Atrakcyjność inwestycyjna województw Polski, „Polska Regionów”, nr 13, IBnGR, Gdańsk.
 • Gorzelak G., Jałowiecki B., 2000, Konkurencyjność regionów, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 1, Warszawa, s. 7–24.
 • Griffin R.W., 1996, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 • Haas H., 1996, Niemieckie inwestycje bezpośrednie w Polsce, [w:] Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, (red.) Łoboda J., Jakubowicz E., Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 51–69.
 • Haas H., Łoboda J., 1999, The Competitiveness of Regions as Exemplified by Attractiveness to German Direct Investment in Poland, [w:] The Competitiveness of Regions in the Polish and European Perspective, (red.) R. Domański, PWN, Warszawa, s. 389–403.
 • Hill Ch., Johnes G., 1992, Strategic Mangement. Haughton Mifflin Company, Boston.
 • Jarosz M. (red.), 1996, Kapitał zagraniczny w prywatyzacji, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
 • Kapitał zagraniczny w województwie dolnośląskim w latach 1998–1999, 2000, Urząd Statystyczny we Wrocławiu.
 • Kudełko J., 1996, Miejsce inwestycji zagranicznych w gospodarce kraju, [w:] Wpływ procesów na transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układówprzestrzennych, (red.) Zioło Z., Komisja Geografii PTG, Warszawa, s. 138–145.
 • Majchrzycka-Guzowska A., 1998, Finanse w gospodarce rynkowej, WSiP, Warszawa.
 • Małuszyńska E., 1996, Lokalizacja inwestycji zagranicznych w zachodnich województwach Polski, [w:] Nowe generacje w badaniach gospodarki przestrzennej, (red.) R. Domański, Biuletyn KPZK PAN, Warszawa s. 89–104.
 • Pierścionek Z., 1998, Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa.
 • Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w województwie dolnośląskim 1999 r., Analizy Statystyczne, 2000, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław.
 • Stoner J.A., Wankel H., 1994, Kierowanie, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-25401721-38b6-4f10-ac8c-601adf382bbf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.