PL EN


2016 | 10 | 54-74
Article title

Wskaźniki zielonej gospodarki dla Polski oraz pozostałych krajów Unii Europejskiej

Content
Title variants
EN
Green economy indicators for Poland and other European Union countries
RU
Показатели зеленой экономики для Польши и остальных стран Европейского союза
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Kryzys gospodarczy dotykający różne regiony świata zmusza poszczególne państwa do poszukiwania nowych kierunków rozwoju, uwzględniających ochronę środowiska i zapobieganie niekorzystnym skutkom działalności człowieka1 na środowisko. Właściwym kierunkiem takiego rozwoju może okazać się „zielony” wzrost gospodarczy prowadzący do osiągnięcia tzw. zielonej gospodarki, która łączy potrzeby gospodarcze, ochronę środowiska przyrodniczego i klimatu. Monitorowanie stopnia tzw. zazielenienia gospodarki umożliwiają wskaźniki odnoszące się do polityki gospodarczej. Są to m.in.: wydatki inwestycyjne na ochronę środowiska, podatki związane ze środowiskiem, wielkość rolnictwa ekologicznego czy działalność inwestycyjna w zakresie odpowiednich technologii i zarządzania. Celem opracowania jest zaprezentowanie takich miar. W artykule opisano zagadnienia teoretyczne oraz wskaźniki służące do pomiaru zielonej gospodarki, a następnie przedstawiono sytuację Polski na tle pozostałych krajów UE w różnych latach XXI w. w zależności od dostępności danych.
EN
Economic crises affecting different parts of the world have forced world leaders to seek new paths of development, taking into account the needs of environmental protection and prevention of adverse effects of human activities. One of these roads may be”green growth” leading to the achievement of ”green economy”. Monitoring the state of green economy in Poland is possible due to certain indicators, among which is defined the group of measures relating to economic opportunities and policy responses. The aim of this article is to present the mentioned above group of indicators. The article is divided into two parts. The first one shows the theoretical issues relating to the green economy and indicators to measure it, with particular emphasis on the selected group. While the second is devoted to presenting the Polish situation in the background of other European Union countries in terms of the indicators of the economic opportunities and policy responses.
RU
Экономический кризис, затронувший различные регионы мира заставляет отдельные государства искать новые направления экономического развития, учитывающие охрану окружающей среды и предотвращение неблагоприятных последствий деятельности человека. Правильным направлением такого развития может оказаться «зеленый» экономический рост позволяющий получить так называемую зеленую экономику, которая соединяет экономические потребности, потребности охраны естественной среды и климата. Мониторинг степени так называемого озеленения экономики делают возможным показатели касающиеся экономической политики. Среди них можно перечислить инвестиционные расходы на охрану окружающей среды, налоги связанные с окружающей средой, размер экологического сельского хозяйства, инвестиционная деятельность в области соответствующих технологий и управления. Целью разработки является представление таких мер. В статье описываются теоретические вопросы и показатели использующиеся в измерении зеленой экономики, а затем была представлена характеристика ситуации Польши на фоне остальных стран ЕС на протяжении первых лет XXI века.
Year
Issue
10
Pages
54-74
Physical description
Dates
published
2016-10
Contributors
 • Urząd Statystyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Urząd Statystyczny w Białymstoku
References
 • Bujanowicz-Haraś, B. (2009). Regionalne zróżnicowanie nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w Polsce. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, nr 41, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.
 • CSO (2014). Green Growth in the Czech Republic. Selected Indicators 2013. Czech Statistical Office, Praga.
 • Domańska, W., Górska, A., Wojciechowska, M. (2014). Rachunki podatków związanych ze środowiskiem. Wiadomości Statystyczne, nr 6, GUS i PTS, Warszawa.
 • EEA (2010). Środowisko Europy 2010 — Stan i prognozy. Synteza. Europejska Agencja Środowiska, Kopenhaga.
 • EEA (2012). Environmental Indicator Report 2012 Ecosystem Resilience and Resource Efficiency in a Green Economy in Europe. Europejska Agencja Środowiska, Kopenhaga.
 • EEA (2014). Air Quality in Europe. 2014 Report. Europejska Agencja Środowiska, Kopenhaga.
 • EEA (2015). Środowisko Europy 2015 — Stan i prognozy. Synteza. Europejska Agencja Środowiska, Kopenhaga.
 • Fraunhofer ISI (2008). Concept of a Technology Classification for Country Comparisons. Ulrich Schmoch Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research, Karlsruhe. Pobrano z: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/en/ipc_ce_41/ipc_ce_41_5-annex1.pdf.
 • GDOŚ (2013). Rejestracja w EMAS. Przewodnik dla organizacji. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa.
 • GUS (2016). Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce. Urząd Statystyczny w Białymstoku, Białystok.
 • IOŚ (2013). Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014. Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa.
 • KE (2008). Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów. Zamówienia publiczne na rzecz poprawy stanu
 • środowiska. Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela. Pobrano z: https://www.uzp.gov.pl/_data/assets/pdf_file/0022/26518/KOM-2008-400_Zamowienia-publiczne-na-rzecz-poprawy-stanu-srodowiska.pdf.
 • OECD (2011). Towards Green Growth: Monitoring Progress OECD Indicators. OECD Green Growth Studies, Paryż.
 • OECD (2013). Monitoring Progress Towards Green Growth: OECD Indicators 2013 Report. Paryż.
 • OECD (2014). Green Growth Indicators 2014. OECD Green Growth Studies, Paryż.
 • SN (2011). Green Growth in the Netherlands Statistics. Netherlands, Haga.
 • UNEP (2011). Towards a Green Economy. Pathways to Sustainable Development and Poverty Eridication. Program Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych, Nairobia.
 • UNEP (2012). Measuring Progress Towards an Inclusive Green Economy. Program Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych, Nairobia.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-25437093-065b-4c75-b7ce-977e67dfb561
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.