PL EN


2016 | 9 | 370-385
Article title

RELACJE MIĘDZY WYBRANYMI CZYNNIKAMI SPOŁECZNO-EKONOMICZNYMI A LICZBĄ SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH W PRZEKROJU REGIONALNYM

Content
Title variants
EN
AN ECONOMETRIC MODEL DESCRIBING NUMBER OF SOCIAL COOPERATIVES IN POLAND
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Od ponad dekady rośnie w Polsce zainteresowanie spółdzielniami socjalnymi jako nowoczesnymi instrumentami polityki społecznej, przy czym dostrzegana jest ich nierównomierna liczebność w ujęciu regionalnym. W niniejszym artykule podjęto próbę stworzenia modelu ekonometrycznego opisującego zależność między wybranymi czynnikami o charakterze społeczno-ekonomicznym a liczbą spółdzielni socjalnych przypadających na 10 tys. podmiotów sektora prywatnego. Zastosowano w tym celu funkcję regresji. Szacowanie parametrów przeprowadzono stosując uogólnioną metodę najmniejszych kwadratów (UMNK). Badanie przeprowadzono dla najnowszych dostępnych danych, tj. za 2014 r., zagregowanych na poziomie 66 podregionów (NUTS-3). Wstępnie wyselekcjonowane zmienne objaśniające ograniczono do tych, które łącznie pozwalają na względnie duże dopasowanie modelu. Mimo to powstały w ten sposób model jedynie w 40 proc. wyjaśnia zmienność wariancji. W oparciu o ten model można wyciągnąć wniosek, że czynniki społeczno-gospodarcze mają niewielki wpływ na proces powstawania spółdzielni socjalnych.
EN
Social cooperatives have been a point of interest in Poland for more than a decade, however their uneven numbers by region is noticed. This paper shows the results of an attempt to create an econometric model describing the relationship between selected explanatory variables of social and economic aspect and the number of social cooperatives per 10 000 private sector entities as a dependent variable. A regression function was used for that purpose. Parameter estimation was performed using a generalized least-squares method. The study was conducted for the latest available data, ie. for 2014., aggregated on the level of 66 sub-regions (NUTS-3). Although, initially the explanatory variables were limited to those that enabled a large model fit, the final model is capable of explaining only in 40 percent the variability of variance. Basing on this model, it can be concluded that socio-economic factors have little effect on the process of formation of social cooperatives.
Contributors
author
References
 • Baranowski P., Sztaudynger J. J., Rodzinny kapitał społeczny a wzrost gospodarczy – analiza dla Polski i 15 krajów Unii Europejskiej, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”2011, nr 14(1).
 • Bittnerowa E., Zmiana uwarunkowań rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw przemysłowych w Wielkopolsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1999.
 • Budner W. W., Zmiany zależności ekonomicznych polskiej gospodarki w okresie transformacji w wymiarze regionalnym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 • Defourny J., Nyssens M., El enfoque EMES de empresa social desde una perspectiva comparada, „CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa” 2013, vol.75.
 • Demography Report 2008: Meeting Social Needs in an Ageing Society. (2008). Commission of the European Communities, Brussels, SEC(2008) 2911. https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiJk_3Tt4zMAhVhIJoKHfeBB70QFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fsocial%2FBlobServlet%3FdocId%3D709%26langId%3Den&usg=AFQjCNGv6KZHb81C0EQlJF7MoAHnSvuoiA&sig2=dztGhiEllsTeL3ZvncTbUA&cad=rja
 • Dumas C., Lefranc A., Early schooling and later outcomes: Evidence from pre-school extension in France, “THEMA (THéorie Economique, Modélisation et Applications), Université de Cergy-Pontoise” 2010, vol. 07.
 • Edukacja dla pracy. Raport o rozwoju społecznym. Polska 2007, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007.
 • Frączak P., Skrzypiec R., Kondycja spółdzielczości pracy oraz wizje jej rozwoju. Raport z badania, Spółdzielnia Kooperatywa Pozarządowa, Warszawa 2011.
 • Glossary of statistical terms. (b.d.). Pobrano 13 kwiecień 2016, z http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=946
 • Grabusińska Z., Domy pomocy społecznej w Polsce, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Warszawa 2013.
 • Graniewska D., Społeczne funkcje żłobków i przedszkoli. Obecnie i w przyszłości, „Polityka Społeczna” 2009, nr 9.
 • Heckman J. J., Invest in the very young. Chicago: Ounce of Prevention Fund, 2004;https://www.researchgate.net/profile/James_Heckman3/publication/255601449_Invest_in_the_Very_Young/links/546bd3110cf20dedafd53922.pdf Herbst J., Pole przedsiębiorczości społecznej w Polsce, [w:] Giza-Poleszczuk A., Hausner J. (red.), Ekonomia społeczna w Polsce: osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2008.
 • Izdebski H., Polski model spółdzielni socjalnej na podstawie analizy rozwiązań prawno-instytucjonalnych, http://kujawsko-pomorskie.ngo.pl/files/kuj-pom.ngo.pl/public/SES/ciekawosci/izdebski.pdf [8.04.2016].
 • Kalinowski T. (red.), Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski
 • 2006, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2006.
 • Kiersztyn A., Racjonalne inwestycje czy złudne nadzieje: nadwyżka wykształcenia na polskim rynku pracy, „Polityka Społeczna” 2011, nr 1.
 • Knapińska M., Migracje zewnętrzne i wewnętrzne oraz ich rola w procesie wzrostu gospodarczego w Polsce, „Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu” 2009, nr 121.
 • Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny, Biuro Projektowe UNDP w Polsce, Warszawa 2012.
 • Kukowska K., Kapitał społeczny a przedsiębiorczość, „Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu” 2005, nr 58.
 • Leś E., Co-operatives in Poland: from state-controlled institutions to new trends in co-operative development, [w:] Borzaga C., Spear R. (red.), Trends and challenges for co-operatives and social enterprises in developed and transition countries, Edizioni31, Trento 2004.
 • Lęcznar M., Taksonomiczna analiza regionalnego zróżnicowania infrastruktury społecznej w Polsce, „Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Rzeszowski” 2008, nr 12.
 • Łuczka T., Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, [w:] Łuczka T. (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkice o współczesnej przedsiębiorczości, Politechnika Poznańska, Poznań 2005.
 • Majer R., Programowanie lokalnej polityki społecznej w środowisku miejskim, [w:] Grewiński M. Krzyszkowski J. (red.), Współczesne tendencje w pomocy społecznej i pracy socjalnej, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa 2011.
 • Pietrzycka D., Gadzinowski J., Opieka perinatalna w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, „Kliniczna Perinatologia i Ginekologia” 2007, nr 43, zeszyt 3.
 • Piętka-Kosińska K., Ruzik-Sierdzińska A., Żłobki w Polsce. Badanie empiryczne i jakościowe, «CASE Publications” 2010, vol. 11, http://www.case-research.eu/en/node/55926
 • Radło M.-J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar, [w:] Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji – wstępne wyniki badań, Szkoła Główna Handlowa, Instytut Gospodarki Światowej, Warszawa 2008.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 163).
 • Sidor M., Teoretyczny czy rzeczywisty wpływ samorządu terytorialnego na rozwój społeczeństwa obywatelskiego?, [w:] Bondyra K., Śliwa P., Wojtkowiak M. (red.), Samorząd i gospodarka, M-Druk Zakład Poligraficzno-Wydawniczy Janusz Muszyński, Poznań 2011.
 • Sobol A., Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa 2009, http://prawo.spoldzielniesocjalne.org/pliki/spoleczne_aspekty.pdf
 • Stawasz D. (red.), Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu –teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 • Sztaudynger J. J., Społeczne problemy wzrostu gospodarczego – analiza ekonometryczna, [w:] Klimczak B. Lewicka-Strzałecka A. (red.), Etyka i ekonomia, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa 2007.
 • Theiss M., Operacjonalizacja kapitału społecznego w badaniach empirycznych, „Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu” 2005, nr 58.
 • Wygnański K., Ekonomia społeczna w Polsce – definicje, zastosowania, oczekiwania, wątpliwości, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Warszawa 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899−9573
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-255058a1-6908-4dbd-8968-c5300639795b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.