PL EN


2012 | 11 | 37-64
Article title

Wyposażenie miast i gmin Mazowsza w infrastrukturę komunalną

Content
Title variants
EN
Saturation of cities and municipalities with communal infrastructure
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł analizuje wyposażenie miast i wsi Mazowsza w elementy infrastruktury komunalnej. W badaniach wykorzystane zostały dostępne dane statystyczne, jak również wyniki badania kwestionariuszowego przeprowadzonego wśród przedstawicieli urzędów miejskich i gminnych. Analizie poddano następujące elementy infrastruktury: sieci wodociągowe, sieci kanalizacyjne, gospodarkę odpadami, sieci elektroenergetyczne, sieci gazowe i sieci telekomunikacyjne. Z przeprowadzonych analiz wynika, iż pomimo trwających od ponad 20 lat intensywnych procesów inwestycyjnych obszar Mazowsze w dalszym ciągu charakteryzuje się dużym zróżnicowanie jeżeli chodzi o wyposażenie w elementy infrastrukturalne. Podczas gdy część infrastruktury jak sieci wodociągowe, elektroenergetyczne charakteryzuje się wysokim poziomem rozbudowy, to inne elementy infrastruktury (m.in. sieci kanalizacyjne, gazowe) wymagają dalszych inwestycji. Ponadto zaciera się wyraźna do niedawna oś podziału w wyposażeniu infrastrukturalnym pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskim, w dalszym ciągu jednak słabiej wyposażone w infrastrukturę są obszary peryferyjne.
EN
The paper presents the investigation of level exiting elements of communal infrastructure of towns and villages of Mazowsze region. The for analysis were used available statistical data, as well as the results of a questionnaire survey conducted among representatives of municipal and communal governments. The analysis included the following infrastructure elements: water mains, sewage systems, waste management, electric power networks, gas networks and telecommunication networks. The results show that, despite on-going for over 20 years an intense investment processes, the region can be still characterized by a large variation in terms of existence of infrastructural facilities. While some infrastructure like water supply, electricity is well develop, other infrastructure components (e.g. sewage systems, gas network) require further investment. Moreover clear until recently division between well-equipped in infrastructure urban areas and poorly equipped rural areas is blurred, but still level of provision of communal infrastructure in peripheral areas is much lower than anywhere else.
Year
Issue
11
Pages
37-64
Physical description
Dates
published
2012-11
Contributors
 • Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, ul. Twarda 51/55, Warszawa, swiatekd@twarda.pan.pl
References
 • Infrastruktura komunalna w 2010 r., 2011, Informacje i opracowania statystyczne GUS, Warszawa.
 • Ledworowski B., 1971, Rozwój infrastruktury technicznej a planowanie miast, Miasto, 7, s. 8-14.
 • Krakowiak S., 1997, Historia elektryfikacji wsi i rolnictwa w Polsce, Zeszyt Historycz-ny, 7, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Warszawa.
 • Makieła Z., 1998, Infrastruktura techniczna w strukturze regionalnej Polski południo-wo-wschodniej, Prace naukowe WSP, Kraków.
 • Siemiński J.L., 1992, Zróżnicowania infrastruktury obszarów wiejskich, Problemy rozwoju wsi i rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa.
 • Świątek D., 2003, Zróżnicowanie sieci infrastruktury technicznej na obszarach wiej-skich woj. mazowieckiego, (w:) Problemy zagospodarowania terenów wiejskich w Polsce, (red.) A. Stasiak, 207, s. 111-120.
 • Świątek D., 2010, Infrastruktura techniczna a rozwój pozarolniczej działalności go-spodarczej w regionie Płocka, Studia Obszarów Wiejskich, XXV, IGiPZ PAN, War-szawa.
 • Zawadzki W., 1991, Infrastruktura obszarów wiejskich w Polsce (zagadnienia wybra-ne), Studia i Monografii, 59, IERiGŻ, Warszawa.
 • Zawadzki W., 1993, Infrastruktura techniczna obszarów wiejskich – stan w 1992 roku i ogólne założenia do prognozy w przekroju województw i makroregionów, IERiGŻ, Warszawa.
 • Zawadzki W., 1994, Infrastruktura techniczna – główny warunek wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich (stan w 1993 roku), Komunikaty, raporty, ekspertyzy, 365, IERiGŻ, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-255505ab-e35f-4f2c-954a-677c5b34f615
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.