Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 527 | 333-341

Article title

Tendencje na rynku usług mechanizacyjnych dla rolnictwa w Polsce w latach 2010-2017

Content

Title variants

EN
The trends on the market of mechanization services for agriculture in Poland in the years 2010-2017.

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Korzystanie z usług mechanizacyjnych umożliwia bardziej wydajne realizowanie prac polowych oraz daje możliwość wprowadzania postępu naukowo-technicznego bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów inwestycyjnych. W artykule próbowano określić tendencje występujące na rynku usług mechanizacyjnych dla rolnictwa w Polsce w latach 2010-2017. Badano zmiany liczby podmiotów świadczących usługi mechanizacyjne, a także dynamikę wartości zakupionych usług mechanizacyjnych oraz udział usług w całości nakładów ponoszonych na produkcję rolniczą. Stwierdzono, że w latach 2010-2017 wzrost znaczenia usług mechanizacyjnych w krajowym rolnictwie został zahamowany. Wartość zakupionych usług wyrażona w cenach stałych uległa zmniejszeniu. Spadkową tendencję odnotowano również w udziale usług mechanizacyjnych w zużyciu pośrednim. Liczba podmiotów świadczących usługi mechanizacyjne dla rolnictwa wprawdzie wzrosła, jednak wzrost był obserwowany jedynie w początkowych latach analizowanego okresu. Od 2015 r. liczba podmiotów systematycznie malała. Słabnące zainteresowanie usługami mechanizacyjnymi prawdopodobnie wynika z pewnego nasycenia gospodarstw nowoczesnym sprzętem rolniczym w związku z inwestycjami wspomaganymi środkami finansowymi UE.
EN
The article attempts to identify trends on the market of mechanization services for agriculture in Poland in 2010-2017. Changes in the number of entities providing mechanization services, as well as the dynamics of the value of purchased mechanization services and the share of services in total expenditures incurred on agricultural production were analyzed. It was found that in 2010-2017 the increase in the importance of mechanization services was halted. The value of purchased services expressed in fixed prices decreased. A downward trend was also noted in the share of mechanization services in intermediate consumption. Although the number of entities providing mechanization services for agriculture increased, the increase was only observed in the initial years of the analyzed period. The weakening interest in mechanization services is probably due to a certain saturation of farms with modern agricultural equipment in connection with investments supported by EU financial resources

References

 • Bieniek J., Komarnicki P., Pomianowski M., 2010, Ocena techniczno-eksploatacyjna narzędzi uprawowych i pielęgnacyjnych stosowanych w małych gospodarstwach rolnych, Inżynieria Rolnicza, 1(119).
 • Czekaj T., 2008, Techniczna efektywność gospodarstw rolnych a skłonność do korzystania ze wsparcia inwestycji środkami publicznymi, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4.
 • Gołębiewska B., 2010, Kierunki podejmowanych działań inwestycyjnych w gospodarstwach rolniczych o zróżnicowanych powiązaniach z otoczeniem, Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, 97, 4.
 • GUS, 2018, Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju w 2017 r., GUS, Warszawa.
 • Izdebski W., 2003, Strategie wyposażenia gospodarstw rolnych w kombajny zbożowe, rozprawa habilitacyjna, SGGW, Warszawa.
 • Kapela K., Gugała M., Zarzecka K., Niewęgłowski M., Krasnodębska E., 2016, Racjonalizacja zakupu technicznych środków produkcji na przykładzie gospodarstwa rolnego, Roczniki Naukowe SERiA, t. XVIII, z. 1.
 • Kołodziejczak M., 2010, Znaczenie usług w rolnictwie polskim i niemieckim, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, t. 10, z. 2.
 • Kołodziejczak M., 2013, Korzystanie z usług w rolnictwie w krajach Unii Europejskiej z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa.
 • Kołodziejczak M., 2016, Ocena korzystania z usług w gospodarstwach rolnych krajów Unii Europejskiej – analiza typologiczna, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, t. 16, z. 3.
 • Kołodziejczak M., Poczta W., 2014, Zmiany w poziomie i strukturze korzystania z usług w rolnictwie Polski i Niemiec w latach 1998-2012, Journal of Agribusiness and Rural Development, 1(31).
 • Kowalski J., Cupiał M., Tabor S., 1994, Efektywność postępu technicznego i naukowo-technicznego w wybranych gospodarstwach chłopskich, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 414.
 • Muzalewski A., 2006, Koszty eksploatacji maszyn, nr 21, IBMER, Warszawa.
 • Pawlak J., 2006, Ekonomiczne i organizacyjne problemy mechanizacji i energetyki rolnictwa, monografia, IBMER, Warszawa.
 • Pawlak J., 2010, Rola mechanizacji w rozwoju rolnictwa, Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, 97, 2.
 • Pawlak J., 2011, Sposoby i możliwości poprawy efektywności nakładów na mechanizację rolnictwa, monografia, ITP, Falenty.
 • Piwowar A., 2012, Zmiany na rynku rolniczych usług mechanizacyjnych w Polsce w latach 2004-2009, Journal of Agribusiness and Rural Development, 4(26).
 • Sobczak W., Olewnicki D., 2013, Rozwój usług dla rolnictwa i ogrodnictwa w Polsce, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 100, z. 3.
 • Szewczyk J., 2012, Miara zróżnicowania wyposażenia gospodarstw rolnych w techniczne środki produkcji, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, t. XIII/1.
 • Szewczyk J., 2011, Przestrzenne zróżnicowanie wyposażenia gospodarstw w maszyny rolnicze w Małopolsce, Roczniki Naukowe SERiA, t. XIII, z. 3.
 • Szuk T., 2006, Mechanizacja indywidualnych gospodarstw rolnych w aspekcie ich zrównoważonego rozwoju, Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu „Rolnictwo”, t. LXXXVII, nr 540.
 • Szuk T., 2009, Usługi maszynowe w wybranych gospodarstwach rolnych Dolnego Śląska, Inżynieria Rolnicza, 8(117).
 • Tabor S., Kuboń M., 2010, Usługi techniczne i usługi produkcyjne w wybranych gospodarstwach powiatu miechowskiego, Inżynieria Rolnicza, 7(125).
 • Wasąg Z., 2009, Wpływ dofinansowania unijnego na modernizację techniczną gospodarstw rolnych w Polsce, Inżynieria Rolnicza, 7(125).
 • Wasąg Z., 2011, Wyposażenie techniczne wybranych gospodarstw rolnych korzystających z funduszy Unii Europejskiej, Inżynieria Rolnicza, 1(126).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-2558b457-4e62-4140-872a-8599e712d113
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.