PL EN


Journal
2015 | 19 | 4(41) | 133-153
Article title

Święcenia kapłańskie kobiet z perspektywy prawosławnej

Content
Title variants
EN
Ordination of Women from the Perspective of the Orthodox Church
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja aktualnego stanowiska prawosławia w sprawie możliwości święceń kapłańskich kobiet. Z problemem święceń (ordynacji) kobiet Kościoły prawosławne zetknęły się w latach 60. ubiegłego stulecia w ramach Światowej Rady Kościołów. Początkowo teologowie prawosławni postrzegali tę kwestię jako obcą dla ich świadomości eklezjalnej. Z biegiem czasu, pod wpływem kontaktów z Kościołami chrześcijańskimi na Zachodzie, prawosławie uświadomiło sobie wagę problemu i potrzebę pogłębionej refleksji na ten temat. Wyzwanie to podjęli teologowie prawosławni, zwłaszcza z Europy Zachodniej i USA. Praktyka święceń kapłańskich kobiet została negatywnie oceniona w dokumencie końcowym Międzyprawosławnej Konsultacji Teologicznej na Rodos (1988). Podobne stanowisko strona prawosławna wyraziła w dokumentach końcowych międzywyznaniowych dialogów ekumenicznych. Zawarte w tych tekstach prawosławne argumenty przeciw święceniom kobiet koncentrują się wokół tradycji poświadczonej w Piśmie Świętym, antropologii, symbolizmu liturgicznego i jedności chrześcijan. Aktualne stanowisko prawosławia w sprawie możliwości święceń kapłańskich kobiet jest więc negatywne. Można jednocześnie zauważyć pewne zróżnicowanie poglądów teologów prawosławnych w tej kwestii, co może świadczyć o tym, że debaty wokół święceń kapłańskich kobiet w prawosławiu nie można uznać za zakończoną.
EN
The present article aims at explicating the present position of the Orthodoxy on a possibility of ordaining women to the priestly office. The Orthodox Churches met with the problem of women’s ordination in 1960’s when participating in the World Council of Churches. At first, the Orthodox theologians saw this issue as something alien to their ecclesiastic awareness. In the course of time however, influenced by contacts with Christian Churches in the West, the Orthodoxy realized the importance of the problem and the need for a deeper reflection on it. The challenge was taken up by Orthodox theologians, especially those from Western Europe and the USA. The practice of ordaining women was negatively evaluated in the final document of the Rhodes Inter-Orthodox Consultation (1988). The Orthodox party took a similar position in the final documents of interconfessional ecumenical dialogues. The Orthodox arguments against ordination of women which are contained in these texts concentrate on the Tradition testified in the Holy Scriptures, anthropology, liturgical symbolism and Christian communion. Thus, the present position of the Orthodoxy on a possibility of women’s ordination to the priestly office is negative. At the same time, one can notice certain differences in opinions of Orthodox theologians on this issue, which can mean that the debate on ordination of women should not be regarded as finished.
Journal
Year
Volume
19
Issue
Pages
133-153
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
References
 • Behr-Sigel É., L’ordination de femmes. Une question posée aussi aux Églises orthodoxies, [w:] É. Behr-Sigel E., K. Ware, L’ordination de femmes dans l’Église orthodoxe, Paris 1998, s. 17–50.
 • Behr-Sigel E., Le ministère de la femme dans l’Église, Paris 1987.
 • Bloom A., Préface, [w:] É. Behr-Sigel, Le ministère de la femme dans l’Église, Paris 1987, s. I–III.
 • Chitescu N., The ordination of women, [w:] World Council of Churches, Concerning the ordination of women, Geneva 1964, s. 57–60.
 • Churches respond to BEM, vol. 2: Official responses to „Baptism, Eucharist and Ministy”, ed. M. Thurian, Geneva 1986; vol. 3: Official responses to „Baptism, Eucharist and Ministy”, ed. M. Thurian, Geneva 1987.
 • Commissione Dottrinale Mista Anglicana–Ortodossa, Dichiarazione di Atene (1978), [w:] Enchiridion Oecumenicum. Documenti del dialogo teologico interconfessionale, t. 1: Dialogi internazionali 1931–1984, a cura di G. Cereti, S. J. Voicu, Bologna 1986, s. 208–214.
 • Commissione Dottrinale Mista Anglicana–Ortodossa, Dichiarazione di Dublino (1984), [w:] Enchiridion Oecumenicum. Documenti del dialogo teologico interconfessionale, t. 1: Dialogi internazionali 1931–1984, a cura di G. Cereti, S. J. Voicu, Bologna 1986, s. 215–260.
 • Commissione Teologica Mista Ortodossa-Vecchiocattolica, Dichiarazioni comuni sulla dottrina sacramentale, sull’escatologia e sulla comunione ecclesiale (1985–1987), [w:] Enchiridion Oecumenicum. Documenti del dialogo teologico interconfessionale, t. 3: Dialogi internazionali 1985–1994, a cura di G. Cereti, J. F. Puglisi, Bologna 2004, s. 1149–1175.
 • Consulta Teologica Anglicana-Ortodossa negli USA, Dichiarazione sull’ordinazione delle donne (New York, 1976), [w:] Enchiridion Oecumenicum. Documenti del dialogo teologico interconfessionale, t. 2: Dialogi locali 1965–1987, red. G. Cereti, S. J. Voicu, Bologna 1988, s. 1219–1223.
 • Evdokimov P., La femme et le salut du monde, Tournai 1958; wyd. 2: Paris 1979. Przekład polski: Kobieta i zbawienie świata, tłum. E. Wolicka, Poznań 1991.
 • FitzGerald K., Die Eva-Maria Typologie una die Frauen in der Orthodoxen Kirche – Erwägungen zu Rhodos, „Internationale Kirchliche Zeitschrift” 88 (1998) nr 2, s. 225–243.
 • Gwyn McDowell M., The iconicity of priesthood: male bodies or embodied virtue?, „Studies in Christian Ethics” 26 (2013) nr 3, s. 364–377.
 • Harrison N.V., Orthodox arguments against the ordination of women as priests, [w:] Women and the priesthood, red. T. Hopko, Crestwood (N.Y.) 1999, s. 165–187.
 • Hopko T., On the male character of Christian priesthood, [w:] Women and priesthood, ed. T. Hopko, Crestwood (N.Y.) 1983, s. 97–134.
 • Hopko T., Women and the priesthood: reflections on the debate – 1983, [w:] Women and the priesthood, ed. T. Hopko, Crestwood (N.Y.) 1999, s. 225–247.
 • Jensen A., Ist Frauenordination ein ökumenisches Problem? Zu den jüngsten Entwicklungen in den anglikanischen, altkatholischen und orthodoxen Kirchen, „Internationale Kirchliche Zeitschrift” 84 (1994) nr 4, s. 210–228.
 • Khodre G., The ordination of women, [w:] World Council of Churches, Concerning the ordination of women, Geneva 1964, s. 61–64.
 • Komisja „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów, Chrzest, Eucharystia i posługiwanie duchowne. Dokument z Limy (1982), [w:] Chrzest. Eucharystia. Posługiwanie duchowne. Dokument z Limy 1982. Tekst i komentarze, red. P. Kantyka, S. Pawłowski, M. Składanowski, Lublin 2012, s. 17–68.
 • La place de la femme dans l’Église orthodoxe et la question de l’ordination des femmes (Conclusions du Congrès théologique interorthodoxe, Rhodos, 30 octobre – 7 novembre 1988), „Contacts” 41 (1989) nr 2, s. 94–108.
 • Larin V., What is „ritual im/purity” and why?, „St Vladimir’s Theological Quarterly” 52 (2008) nr 3–4, s. 275–292.
 • Liveris L. B., Ancient taboos and gender prejudice: challenges for Orthodox women and the Church, Burlington 2005.
 • Międzynarodowa Komisja Mieszana do spraw Dialogu Teologicznego między Kościołem rzymskokatolickim a Kościołem prawosławnym, Sakrament kapłaństwa w sakramentalnej strukturze Kościoła ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia sukcesji apostolskiej dla uświęcenia i jedności Ludu Bożego (Uusi Valamo 1988), [w:] Kościoły siostrzane: dialog katolicko-prawosławny 1980–1991, red. W. Hryniewicz, Warszawa 1993, s. 56–66.
 • Nikolaou Th., Die Frauenordination aus orthodoxer Sicht. Ein Plädoyer für den Diakonat der Frau, „Orthodoxes Forum” 16 (2002) nr 2, s. 173–191.
 • Orthodox Women: their role and participation in the Orthodox Church. Report on the Consultation of Orthodox women, held in Agapia, Romania, 1976, ed. C. Tarsar, I. Kirillova, New York 1977.
 • Schmemann A., Concerning women’s ordination. A letter to an episcopal friend, „St Vladimir’s Theological Quarterly” 17 (1973) nr 3, s. 239.
 • Schmemann A., Preface, [w:] Women and the priesthood, ed. Th. Hopko, Crestwood (N.Y.) 1983, s. 7–8.
 • The community of women and men in the Church. The Sheffield report, ed. C. Parvey, Genève 1983.
 • Topping E. C., Holy mothers of Orthodoxy, Minnesota 1987.
 • Troisième Conference Panorthodoxe Préconciliaire, Relations de l’Église orthodoxe avec l’ensemble du monde chrétien, „Episkepsis” 17 (1986) nr 369, s. 9–13.
 • Ware K., Homme, femme et prêtrise du Christ, [w:] E. Behr-Sigel, K. Ware, L’ordination de femmes dans l’Église orthodoxe, Paris 1998, s. 51–96.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-25656f87-285e-4868-8e52-058f21a2c970
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.