PL EN


2014 | 41 | 9(486) | 7-12
Article title

Niewykorzystane potencjalne zasoby pracy w Polsce

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Unused potential labour resources in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper is of theoretical and empirical character. The aim of the paper was assessment of the structure of the labour market in Poland with regard to groups at the labour market which create according to the new Eurostat methodology population of unused potential labour resources. Former, traditional division of population according to criterion of occupational activity was broaden by three new populations which are on the border between work, unemployment and occupational passivity. People who create them, can change their status at the labour market moving from and out of the unemployed population smoothly. The number of distinguished populations, as well as indexes reflecting new structure of the population at the age of occupational activity and indexes of dynamics of changes of respective populations in 2008–2012 were analyzed. Indexes of the structure in which population of unused potential labour resources to number of occupationally active ones were calculated by way of analogy to construction of unemployment rate. Analyses were conducted for Poland, their results were referred to data concerning all EU member states.
PL
Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Celem pracy była ocena struktury rynku pracy w Polsce z uwzględnieniem grup na rynku pracy tworzących według nowej metodologii Eurostatu populację niewykorzystanych potencjalnych zasobów pracy. Dotychczasowy tradycyjny podział ludności według kryterium aktywności zawodowej został poszerzony o trzy nowe populacje znajdujące się na pograniczu między pracą, bezrobociem a biernością zawodową. Osoby je tworzące z okresu na okres mogą zmieniać swój status na rynku pracy, płynnie przechodząc do populacji bezrobotnych oraz z niej wychodzić. Analizowano liczebność wyodrębnionych populacji, wskaźniki odzwierciedlające nową strukturę ludności w wieku aktywności zawodowej, wskaźniki dynamiki zmian poszczególnych populacji w perspektywie horyzontu lat 2008 – 2012. Stosując analogię do konstrukcji stopy bezrobocia obliczono także wskaźniki struktury, w których odniesiono populację niewykorzystanych potencjalnych zasobów pracy do liczby aktywnych zawodowo. Analizy były prowadzone dla Polski, ich wyniki odniesiono do danych dla ogółu krajów unijnych.
Year
Volume
41
Issue
Pages
7-12
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Szczeciński
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2565971c-9c07-4c2a-beaf-1b33bea18b42
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.