PL EN


2013 | 30 | 235-243
Article title

Koncepcja i narzędzia transparentnej polityki fiskalnej

Content
Title variants
EN
Tools and The Fiscal Transparency Concept
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zasady i narzędzia transparentnej polityki fiskalnej zostały przygotowane przez MFW po to, by zapewnić poszczególnym państwom makroekonomiczną stabilizację, długookresowy wzrost gospodarczy oraz ogólną fiskalną poprawność. Wynikało to z potrzeby przeciwdziałania nieko-rzystnym tendencjom w polityce budżetowej gospodarek końca lat 90. Jej realizacja jest uwarun-kowana wieloma ograniczeniami ekonomicznymi, prawnymi i społecznymi. Wzrost transparentno-ści polityki fiskalnej powinien zapewnić większą odpowiedzialność za decyzje polityczne, przede wszystkim poprzez większy dostęp społeczeństwa do informacji o tych działaniach. Obecna sytuacja kryzysowa w krajach Unii Europejskiej uwidoczniła jednak, że niezależnie od przyjętych ograniczeń, wpływ na kształt polityki fiskalnej mają poszczególne rządy oraz ich postępowanie w zakresie wydat-ków i zadłużenia. Brak determinacji rządzących do ograniczenia permanentnej skłonności do deficy-tów będzie prowadziło do dalszego zadłużania, niezależnie od narzuconych ograniczeń w ramach polityki fiskalnej.
Principles and tools of the transparent fiscal policy were presented by the IMF as a precondi-tion for macroeconomic stabilization, the long-term economic growth and the general fiscal recti-tude. IMF had observed the need of the counteraction for tendencies in the end of 90s budgetary policy. Implementation of fiscal transparency should lead governments to higher motivated politi-cal decisions, controlled by the society greater access to information about government action. Current budgetary crisis in the European Union countries showed that fiscal policy is realized by each government, irrespective of the adopted restrictions on the state or another level. That is why, without limiting the permanent tendency to deficits, the debts will be still growing, irrespective of imposed restrictions in the framework of the fiscal policy.
Year
Issue
30
Pages
235-243
Physical description
Contributors
 • Katedra Skarbowości Uniwersytet w Białymstoku
 • Katedra Skarbowości Uniwersytet w Białymstoku
References
 • Alesina A., Perotti R., 1996, Budget deficit and budget institutions, IMF Working Paper WP/96/52.
 • Babczuk A., 2007, Procedura budżetowa a nierównowaga fiskalna – wybrane problemy [w:] Polityka gospodarcza państwa, red. D. Kopycińska, Wydawnictwo Uniwersy-tetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Brzozowski M. (i in.), 2006, Instytucje a polityka makroekonomiczna i wzrost gospodar-czy, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa.
 • Code of Good Practices on Fiscal Transparency, 2007, International Monetary Fund, Washington.
 • Code of Good Practices on Transparency in Monetary and Financial Policies, 1998, International Monetary Fund, Washington D.C.
 • Debrun X., Hauner D., Kumar M.S., 2007, The role of fiscal agencies [w:] M.S. Kumar, T. Ter-Minassian, Promoting fiscal discipline, IMF.
 • Debrun X., Hauner D., Kumar M.S., 2009, Independent fiscal agencies, „Journal of Economic Surveys”, Vol. 23.
 • Dodruk pieniądza to za mało, 2012, „Rzeczpospolita”, nr 196.
 • European Commission, 2006, Public finances in EMU, „European Economy” No. 3.
 • Gajewski P., Skiba L., 2010, Problemy polityki fiskalnej Polski na drodze do strefy euro w kontekście uwarunkowań i doświadczeń innych państw, NBP, Warszawa.
 • Gołębiowski G., 2010, Rada Polityki Fiskalnej, „Infos” nr 9, Biuro Analiz Sejmowych.
 • Guide on Resource Revenue Transparency, 2005, International Monetary Fund.
 • Hagemann R., 2010, Improving Fiscal Performance Through Fiscal Councils, OECD Economics Department Working Papers, No. 829.
 • Hallerberg M., von Hagen J., 2006, Organizacja procesu budżetowego w Polsce. Reguły budżetowe a stabilność fiskalna i gospodarcza, Ernst&Young, Warszawa.
 • How does the IMF Encourage Greater Fiscal Transparency?, 2011, International Mone-tary Fund, Factsheet, External Relations Department, Washington.
 • http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/index_en.htm (dostęp 30.08.2012).
 • http://european-council.europa.eu/media/639256/16_-_tscg.pl.12.pdf (dostęp 30.08.2012).
 • http://www.imf.org/external/np/fad/trans/code.htm (dostęp 30.08.2012).
 • http://www.imf.org/external/pubs/ft/op/158/op158.pdf (dostęp 30.08.2012).
 • http://www.unescap.org/pdd/prs/ProjectActivities/Ongoing/gg/governance.asp_ (dostęp 30.08.2012).
 • Kopits G., 2011, Independent Fiscal Institutions: Developing Good Practices, “OECD Journal on Budgeting” Vol. 3.
 • Kopits G., Symansky S., 1998, Fiscal policy rules, International Monetary Fund, Occa-sional Paper No. 162, Washington.
 • Manual on Fiscal Transparency, 2007, International Monetary Fund.
 • Partnership for Sustainable Global Growth, 1996, Interim Committee Declaration, Washington D.C.
 • Perotti R., Kontopoulos Y., 2002, Fragmented fiscal policy, „Journal of Public Econom-ics”, Vol. 82.
 • Piwowarski R., 2011, Reguły fiskalne oraz instrumenty nowego zarządzania publicznego jako narzędzia przejrzystej polityki fiskalnej, „Studia Ekonomiczne”, nr 3.
 • Poterba J.M., 1996, Do Budget Rules Work? NBER Working Paper 5550, National Bu-reau of Economic Research.
 • von Hagen J., Harden I., 1995, Budget process and commitment to fiscal discipline, „European Economic Review”, Vol. 39.
 • Wajdy-Lichy M., 2006, Reguły a przejrzystość polityki fiskalnej [w:] Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, red. D. Kopycińska, Printgroup, Szczecin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2568b7e2-951c-465f-8a45-3561be597756
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.