PL EN


2015 | 12 (791) | 17-32
Article title

Ocena przedsięwzięć techniczno- organizacyjnych typu eScop

Title variants
EN
Assessment of Technical and Organizational Project eScop
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat radykalnie zmieniło się podejście do oceny efektywności przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych, szczególnie tych cechujących się wysokim poziomem nowoczesności jak np. zintegrowane systemy produkcyjne. Artykuł przedstawia opis podejścia eScop, które jest nowoczesnym rozwiązaniem mającym zastosowanie w zintegrowanych systemach produkcyjnych oraz stara się określić uwarunkowania i metody jego oceny. W pracy zawarto także autorski projekt oceny efektywności podejścia eScop, który zgodny jest z paradygmatem zarządzania wiedzą oraz ideą zrównoważonego rozwoju. W projekcie tym opisane zostały poszczególne moduły wraz z przyporządkowanymi do nich miarami (z odpowiadającymi im jednostkami), a także zaprezentowany został przykładowy sposób obliczania efektywności. Zaproponowany projekt przyczyni się do właściwszego monitorowania i oceny kluczowych modułów oraz mierników systemów produkcyjnych w których zastosowano podejście eScop
EN
Over the last twenty years it has drastically changed the approach to assessing the effectiveness of technical and organizational projects, especially those characterized by a high level of modernity as such integrated production systems. The article presents a description of the approach eScop, which is a modern solution applicable in integrated production systems and seeks to determine the conditions and methods for its evaluation. The study also included an original project eScop assess the efficiency of the approach, which is consistent with the paradigm of knowledge management and the idea of ​​sustainable development. In this project are described in the individual modules together with their associated metrics (corresponding units), and is presented an example of how to calculate the efficiency. The proposed project will contribute to more appropriate monitoring and evaluation of key modules and meters of production systems that use the approach eScop.
Contributors
  • prof. zw. dr hab. Stanisław Marciniak, dyrektor Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych, Wydział Inżynierii Produkcji, Politechnika Warszawska
  • mgr inż. Krzysztof Ejsmont, asystent i doktorant Wydziału Inżynierii Produkcji, Politechnika Warszawska
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-256cbc07-3c09-4e70-a466-133a1a085165
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.