PL EN


2016 | 1(63) | 5-25
Article title

Polityka spójności w dobie kryzysu strefy euro

Content
Title variants
EN
Cohesion policy during the crisis ofthe eurozone
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Rozważania przedstawione w artykule odnoszą się do sposobu, w jaki kryzys w strefie euro wpłynął na politykę spójności. W szczególności autor zamierza odpowiedzieć na pytania dotyczące zjawisk obserwowanych w sytuacji kryzysowej w strefie euro (w latach 2010–2015), ale w odniesieniu do obszaru polityki spójności. Czy w tej polityce widoczny był wzrost zarządzania międzyrządowego, a także nieformalnej roli największych i najbogatszych państw członkowskich? Czy rosły kompetencje Komisji Europejskiej, ale bez zwiększania jej autonomii wobec instytucji międzyrządowych UE? Czy w odniesieniu do tej polityki ujawniło się zjawisko zróżnicowania integracji na „Europę dwóch prędkości” (lub segmentacji na strefę euro i resztę UE), czy też istnieje inna linia podziału w ramach tej polityki?
EN
The main question of the paper concerns the way the eurozone crisis has affected cohesion policy. In particular, the author intends to answer the questions related to the phenomena observed in the crisis in the eurozone (2010–2015), but in relation to the field of cohesion policy. Did intergovernmental management and the informal role of the largest and richest Member States become more visible in this policy? Did the European Commission’s powers grow, but without increasing its autonomy in relation to the EU intergovernmental institutions? Did the crisis lead to the emergence of a “two-speed Europe” (one segmented into the eurozone and the rest of the EU) in cohesion policy? Or maybe is there another dividing line in this policy?
Contributors
References
 • Argüelles M., Benavides C., 2014, „Analysing how environmental concerns are integrated in the design of the EU structural funds programmes”, European Planning Studies, t. 22, nr 3, s. 587–609.
 • Benedetto G., 2013, „The EU budget after Lisbon: rigidity and reduced spending?”, Journal of Public Policy, t. 33, nr 3, s. 345–369.
 • Chang M., 2012, „Understanding the rules of European economic governance: Economics, politics, and wishful thinking”, Journal of European Integration, t. 34, nr 3, s. 297–303.
 • Churski P., Perdał R., Borowczak A., 2014, „Zróżnicowania rozwojowe na poziomie lokalnym a absorpcja środków polityki spójności – wyzwania krajowej polityki rozwoju”, w: A. Kukliński, J. Woźniak (red.), Przyszłość wolności. Wymiar krajowy – regionalny – międzynarodowy, Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małoposlkiego, s. 279–316.
 • Cisotta R., 2013, „Jaką rolę ma odgrywać Komisja Europejska w nowym zarządzaniu Unią Gospodarczą i Walutową?”, Nowa Europa – Przegląd Natoliński, nr 3 (16), s. 163–187.
 • Citi M., 2013, „EU budgetary dynamics: incremental or punctuated equilibrium?”, Journal of European Public Policy, t. 20, nr 8, s. 1157–1173.
 • Colomb C., Santinha G., 2014, „European Union competition policy and the European territorial cohesion agenda: An impossible reconciliation? State aid rules and public service liberalization through the European spatial planning lens”, European Planning Studies, t. 22, nr 3, s. 459–480.
 • Consilium, 2013, Summary of the European Council agreement, 7–8 February 2013, http://www.consilium.europa.eu (dostęp: 27.02.2013).
 • Copeland P., James S., 2014, „Policy Windows, ambiguity and Commission entrepreneurship: explaining the relaunch of the European Union’s economic reform agenda”, Journal of European Public Policy, t. 21, nr 1, s. 1–19.
 • Dinan D., 2012, „Governance and institutions: Impact of the escalating crisis”, Journal of Common Market Studies, t. 50, s. 85–98.
 • Dotti N.F., 2013, „The unbearable instability of structural funds’ distribution”, European Planning Studies, t. 21, nr 4, s. 596–614.
 • European Commission, 2014, „Final simplification scoreboard for the MFF 2014–2020”, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Brussels, 3.3.2014, COM(2014) 114 final.
 • European Council, 2014a, EU expenditure and revenue, http://ec.europa.eu/budget/fiures/interactive/index_en.cfm (dostęp: 29.01.2015).
 • European Council, 2014b, Total ESIF allocations 2014–2020, http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_en.cfm (dostęp: 29.01.2015).
 • European Parliament, 2013, „Legal options for an additional EMU fiscal capacity ”, Directorate General for Internal Policies, Constitutional Affairs, PE 474.397, Brussels.
 • Evans A., 1999, The E.U. Structural Funds, Oxford, New York: Oxford University Press.
 • Fabbrini S., 2013, „Podejście międzyrządowe i jego granice: ocena odpowiedzi Unii Europejskiej na kryzys strefy euro”, Nowa Europa – Przegląd Natoliński, nr 3 (16), s. 46–83.
 • Fésüs G., 2014, „Reforming policies for regional development: The European perspective ”, Business & Entrepreneurship Journal, t. 3, nr. 1, s. 57–62.
 • Grosse T. G., 2010, „EU Cohesion Policy and the peripheries of the New Member States ”, w: G. Gorzelak, J. Bachtler, M. Smętkowski (red.), Regional Development in Central and Eastern Europe, London, New York: Routledge, s. 313–328.
 • Grosse T.G., 2012, „Debate on the cohesion policy during the Euro crisis ”, w: B. Jóźwik, T. Stępniewski (red.), European Economic Integration and Convergence = Yearbook of the Institute of East-Central Europe, t. 10, nr 6, s. 11–26.
 • Grosse T.G., 2013, „Inteligentna specjalizacja w Polsce. Czy potrafimy wykorzystać szansę?”, Samorząd Terytorialny, rok XXIII, nr 10 (274), s. 5–15.
 • Hodson D., 2011, Governing the Euro Area in Good Times and Bad, Oxford – New York: Oxford University Press.
 • Jauhiainen J. S., 2014, „New spatial patterns and territorial-administrative structures in the European Union: Reflections on Eastern Europe”, European Planning Studies, t. 22, nr 4, s. 694–711.
 • Klimowicz M., 2014, „Ewolucja celów polityki regionalnej Unii Europejskiej w procesie integracji gospodarczej”, w: A. Pacześniak, M. Klimowicz (red.), Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie, Wrocław: OTO, s. 203–236.
 • Kölling M., Leal C.S., 2014, „An analysis of the agreement on the Multiannual Financial Framework 2014–2020”, Elcano Royal Institute, WP 2/2014.
 • Komisja Europejska, 2014, Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, Bruksela: Komisja Europejska.
 • Kozak M., 2014, „10 lat polityki spójności w Polsce”, Studia Regionalne i Lokalne, nr 4, s. 25–50.
 • Marshall T., 2014, „The European Union and major infrastructure policies: The reforms of the trans-European networks programmes and the implications for spatial planning”, European Planning Studies, t. 22, nr 7, s. 1484–1506.
 • McCann P., Ortega-Argilés R., 2012, „Redesigning and reforming European regional policy: The reasons, the logic, and the outcomes”, International Regional Science Review, t. 36, nr 3, s. 424–445.
 • McCann P., Ortega-Argilés R., 2013, „Transforming European regional policy: a results driven agenda and smart specialization”, Oxford Review of Economic Policy, t. 29, nr 2, s. 405–431.
 • Mendez C., 2013, „The post-2013 reform ofEU cohesion policy and the place-based narrative ”, Journal of European Public Policy, t. 20, nr 5, s. 639–659.
 • Mendez C., Bachtler J., 2011, „Administrative reform and unintended consequences: an assessment of the EU Cohesion policy ‘audit explosion’”, Journal of European Public Policy, t. 18, nr 5, s. 746–765.
 • Montanino A., 2014, „The EU investment plan: The good, the bad, and the ugly”, EUobserver, 15.12.2014, https://euobserver.com/opinion/126926/ (dostęp: 27.12.2014).
 • Ondarza N. von, 2013, „Na drodze do unii w Unii. Instytucjonalne następstwa zróżnicowanej integracji w ramach strefy euro dla UE”, Nowa Europa – Przegląd Natoliński, nr 3 (16), s. 132–162.
 • Parlament Europejski, 2012, Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie wieloletnich ram finansowych i zasobów własnych 2012/2678(RSP), P7_TA(2012)0245, Strasburg.
 • Parlament Europejski, 2014, Rezolucja z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie negocjacji dotyczących WRF na lata 2014–2020: wnioski i dalsze działania, P7_TAPROV(2014)0378, Strasburg.
 • Porras-Gómez A.-M., 2014, „Metagovernance and control of multilevel governance frameworks: The case of the EU structural funds fiancial execution”, Regional and Federal Studies, t. 24, nr 2, s. 173–188.
 • Puetter U., 2012, „Europe’s deliberative intergovernmentalism: the role of the Council and European Council in EU economic governance”, Journal of European Public Policy, t. 19, nr 2, s. 161–178.
 • Rada Europejska, 2012a, Konkluzje, Rada Europejska 28/29 czerwca 2012 roku, EUCO 76/12, Bruksela.
 • Rada Europejska, 2012b, Konkluzje, Rada Europejska 13–14 grudnia 2012 roku, EUCO 205/12, Bruksela.
 • Rada Europejska, 2013, Konkluzje, Rada Europejska 7–8 lutego 2013 roku, EUCO 37/13, Bruksela.
 • Rada Ministrów, 2010, Stanowisko Rządu Rzeczypospolitej Polskiej ws. przyszłości Polityki Spójności po 2013 r. „Polityka Spójności jako skuteczna, efektywna i terytorialnie zróżnicowana odpowiedź na wyzwania rozwojowe Unii Europejskiej”, przyjęte przez Radę Ministrów w dn. 18 sierpnia 2010 r.
 • Rodríguez-Pose A., Fratesi U., 2004, „Between development and social policies: The impact of European structural funds in objective 1 regions ”, Regional Studies, t. 38, nr 1, s. 97–113.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 347, 20.12.2013.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 347, 20.12.2013.
 • Schneider Ch. J., 2013, „Globalizing electoral politics. Political competence and distributional bargaining in the European Union”, World Politics, t. 65, nr 3, s. 452–490.
 • Szlachta J., Zaucha J., 2014, „Wnioski dla polityki rozwoju regionalnego wynikające z polityki spójności Unii Europejskiej”, w: K. Gawlikowska-Hueckel, J. Szlachta (red.), Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki, Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business, s. 271–293.
 • Toporowski P., 2014, Finansowanie mechanizmu inwestycyjnego Junckera – lepiej dmuchać na zimne, Biuletyn PISM, nr 125 (1237), 30.12.
 • Wehner J., 2010, „Institutional constraints on proflgate politicians: The conditional effect ofpartisan fragmentation on budget defiits”, Comparative Political Studies, t. 43, nr 1, s. 208–229.
 • Wywiad 1/2014, przeprowadzony z posłem do Parlamentu Europejskiego, październik, Bruksela.
 • Wywiad 2/2014, z wysokim urzędnikiem Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, październik, Bruksela.
 • Wywiad 3/2014, z urzędnikiem Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, październik, Bruksela.
 • Wywiad 4/2014, z urzędnikiem Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, październik, Bruksela.
 • Wywiad 5/2014, z urzędnikiem zatrudnionym w sekretariacie generalnym Rady UE, październik, Bruksela.
 • Wywiad 6/2014, przeprowadzony z posłem do Parlamentu Europejskiego, wrzesień, Warszawa.
 • Wywiad 7/2014, przeprowadzony z urzędnikiem Urzędu Marszałkowskiego, wrzesień, Kraków.
 • Wywiad 8/2014, z urzędnikiem zatrudnionym w Sekretariacie Generalnym Rady UE, październik, Bruksela.
 • Wywiad 9/2014, z urzędnikiem zatrudnionym w Sekretariacie Generalnym Rady UE, październik, Bruksela.
 • Wywiad 10/2014, z urzędnikiem polskiego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, wrzesień, Warszawa.
 • Wywiad 11/2014, z urzędnikiem polskiego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, wrzesień, Warszawa.
 • Wywiad 12/2014, z urzędnikiem polskiego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, wrzesień, Warszawa.
 • Wywiad 22/2014, przeprowadzony z urzędnikiem Urzędu Marszałkowskiego, wrzesień, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-25749112-84a7-432e-af13-70e096d8fc42
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.