PL EN


2015 | 1 | 65-88
Article title

OPINIE STUDENTÓW O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŚWIETLE KONCEPCJI ZORIENTOWANEJ NA LUDZKIE MOŻLIWOŚCI

Content
Title variants
EN
STUDENTS’ OPINION ON THE ENTREPRENEURSHIP IN THE LIGHT OF THE CAPABILITY APPROACH
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono analizę zjawiska przedsiębiorczości na podstawie dostępnej literatury oraz z perspektywy koncepcji opartej o ludzkie możliwości. Do ilustracji omawianego zagadnienia wykorzystano wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego.
EN
The article presents an analysis of the phenomenon of entrepreneurship on the basis of the available literature and from the perspective of human-based capabilities approach. To illustration of this issue there are use the results of the survey conducted among students from the University of Zielona Góra.
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Acs Z.J., Desai S., Hessels J., Entrepreneurship, economic development and institutions, “Small Business Economics” 2008, 31, pp. 219-234.
 • Acs Z.J., Szerb L., Entrepreneurship, economic growth and publics policy, “Small Business Economics” 2009, 28, pp. 109-122.
 • Awaria w elektrowni jądrowej Fukushima Daiichi spowodowana najsilniejszym od 140 lat trzęsieniem ziemi w Japonii, http://ncbj.edu.pl/fukushima/awaria-w-elektrowni-j%C4%85drowej-fukushima-daiichi [2015-05-30].
 • Bartelheimer P., Leßmann O., Matiaske W., The Capability Approach: A New Perspective for Labor Market and Welfare Policies?, “Management Revue”, 23(2), 93-97.
 • Batorski D., Płoszaj A., Jasiewicz J., Czerniawska D., Peszat K., Diagnoza i rekomendacje w obszarze kompetencji cyfrowych społeczeństwa i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w kontekście zaprogramowania wsparcia w latach 2014-2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012, http://www.euroreg.uw.edu.pl/dane/web_euroreg_publications_files/3513/ekspertyza_mrr_kompetencjecyfrowe_2014-2020.pdf [2015-06-04].
 • Blanchflower D.G., Oswald A.J., Stutzer A., Latent entrepreneurship across nations, “European Economic Review” 2001, No. 45, pp. 680-691.
 • Carayannis E.G., Samara E.T., Bakouros Y.L., Innovation and Entrepreneurship. Theory, Policy and Practice, Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London, 2015.
 • Carter I., Choice, freedom, and freedom of choice, “Soc. Choice and Welfare” 2004, 22, pp. 61-81.
 • Davidsson P., Low M.B., Wright M., Editor’s Introduction: Low and MacMillan Ten Years On: Achievements and Future Directions for Entrepreneurship Research, “Entrepreneurship: Theory and Practice” 2001, 25(4), 5-16.
 • Davies H., A Review of Enterprise and the Economy in Education, HMSO, Norwich 2002.
 • Efekty walki z wykluczeniem cyfrowym, http://www.portalsamorzadowy.pl/spoleczenstwo-informacyjne/efektywalki-z-wykluczeniem-cyfrowym,52276.html [2015-06-11]
 • Estrin S., Meyer K.E., Bytchkova M., Entrepreneurship in Transition Economies, [in:] M. Casson, B. Yeung, A. Basu, N. Wadeson (eds.), The Oxford Handbook of Entrepreneurship, Oxford University Press, Oxford 2006, pp. 693-725.
 • Gartner W.B., “Who is an Entrepreneur?” is the Wrong Question, “Entrepreneurship: Theory and Practice” 1989, Vol. 13, 47–68.
 • Gifford S., Limited entrepreneurial attention and economic development, “Small Business Economics” 1998, 10, p. 17-30.
 • Global Entrepreneurship Monitor Polska. Raport z badań 2013, PARP, Warszawa 2014.
 • Goerne A., The capability approach in social policy analysis. Yet another concept?, Working Papers on the Reconciliation of Work and Welfare in Europe, REC-WP03/2012.
 • Gries T., Naude W., Entrepreneurship and human development: A capability approach, “Journal of Public Economics” 2011, 95, pp. 216-224.
 • Grilo I., Irigoyen J.M., Entrepreneurship in the EU: To wish and not to be, “Small Business Economics” 2006, 26(4), 305–318
 • Grilo, I., Thurik, R., Latent and actual entrepreneurship in Europe and the US: Some recent developments, “The International Entrepreneurship and Management Journal” 2005, 1(4), 441–459.
 • Hamilton B.H., Does entrepreneurship pay? An empirical analysis of the returns to self-employment, “Journal of Political Economy” 2000, 108(3), 604–631.
 • Hébert R., Link A., The Entrepreneur, Praeger Publishers, New York 1982.
 • Informacja o realizacji działań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w 2011 roku, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2013.
 • Johns H., Stigmatization of Dalits in access to water and sanitation in India, National Campaign on Dalit Human Rights, http://idsn.org/wpcontent/uploads/user_folder/pdf/New_files/UN/HRC/Stigmatization_of_dalits_in_access_to_water_sanitation.pdf [2015-04-05].
 • Kapusta F., Przedsiębiorczość. Teoria i praktyka, Wyd. Forum Naukowe, Poznań-Wrocław 2006.
 • Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie – Europejskie ramy odniesienia, załącznik do Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE), Dz.Urz. Unii Europejskiej z dnia 30.12.2006, s. 17-18, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=PL [2015-06-14].
 • Kotarbiński T., Wybór pism. Tom I – Myśli o działaniu, PWN, Warszawa 1957.
 • Kowalczyk H., Polityka zatrudnienia w Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego 2008, 22, s. 397-406.
 • Krishnaraj M., Women and Water: Issues of Gender, Caste, Class and Institutions, “Economic&Political Weekly” 2011, Vol. XLVI, No. 18, pp. 37-39.
 • Krydowski M., Kryzys – początek recesji czy szansa na sukces?, „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza” 2010, Vol. 17/1/10, s. 47-62.
 • Licht A.N., The Entrepreneurial spirit and what the law can do about it, “Comparative Labor Law and Policy Journal” 2007, 28, p. 817-862.
 • Lichtarski J., Karaś M., Pojmowanie przedsiębiorczości i warunkujące ją czynniki, [w:] K. Jaremczuk (red.), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości – szanse i zagrożenia, Wydawnictwo PWSZ, Tarnobrzeg 2003.
 • Lippmann S., Davis A., Aldrich H.E., Entrepreneurship and inequality, Research in the Sociology of Work 2005, Volume 15, pp. 3-31.
 • Low M.B., MacMillan I.C., Entrepreneurship: Past Research and Future Challenges, Journal of Management 1988, 14, 139-161.
 • Minniti M., Naude W.A., What do we know about the patterns and determinants of female entrepreneurship across countries?, “The European Journal of Development Research” 2010, 22, pp. 1-17.
 • Morris M.H., Entrepreneurial Intensity, Westport, London-Quorum Books 1998.
 • Moskowitz T.J., Vissing-Jorgensen A., The return to entrepreneurial investment: a private equity premium puzzle?, “The American Economic Review” 2002, 92, pp. 745-779.
 • Nambiar S., Capabilities, conversion factors and institutions, “Progress in Development Studies” 2013, 13, 3, pp. 221–230.
 • Piecuch T., Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013.
 • Pierik R., Robeyns I., Resources versus Capabilities: Social Endowments in Egalitarian Theory, “Political Studies” 2001, Vol. 5, pp. 133-152.
 • Popiołek M., Wykluczenie cyfrowe w Polsce, https://www.ur.edu.pl/file/50181/24.pdf [2015-06-12].
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Szczegółowy opis osi priorytetowych, Zarząd Województwa Śląskiego, Katowice 2015, s. 161, (https://rpo.slaskie.pl/media/files/cms/DOKUMETY%20REG./SZOOP%20RPO%20WSL%202014-2020%20wersja%2007.05.2015.pdf [2015-06-20].
 • Reynolds P., Bosma N., Autio E., Hunt S., De Bono N., Servais I., et al., Global entrepreneurship monitor: Data collection design and implementation 1998–2003, “Small Business Economics” 2005, 24(3), 205–231.
 • Reynolds P.D., Creative Destruction: Source or Symptom of Economic Growth?, [in:] Z. Acs, B. Carlsson, C. Karlsson (eds.), Entrepreneurship, Small and Medium-Sized Enterprises and the Macroeconomy, Cambridge University Press, Cambridge, UK 1999, pp. 97-136.
 • Robeyns I., The Capability Approach: An Interdisciplinary Introduction, University of Amsterdam: Amsterdam 2003.
 • Sen A.K., Development as freedom, Knopf: New York 1999.
 • Shane S., Venkataraman S., The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research, “Academy of Management Review” 2000, 25, 217–226.
 • Srinivas M.N., Caste in Modern India, Asia Publishing House, Bombay 1962.
 • Sukces w czasie kryzysu?, http://www.eioba.pl/a/3pzc/sukces-w-czasie-kryzysu [2015-06-12].
 • The Capability Approach, http://plato.stanford.edu/entries/capability-approach/ [2015-06-14].
 • Trani J.-F., Bakhshi P., Bellanca N., Biggeri M., Marchetta F., Disabilities through the Capability Approach lens: Implications for public policies, “ALTER, European Journal of Disability Research” 2011, Vol. 5, Iss. 3, pp. 143-157.
 • Trzy lata po awarii w Fukushimie – podsumowanie wydarzeń i obecna sytuacja, http://nuclear.pl/wiadomosci,news,14031101.html [2015-05-30].
 • Tsunami, https://pl.wikipedia.org/wiki/Tsunami [2015-05-30].
 • Tytyk E., Antynomie w projektowaniu, “Projektowanie i Systemy” 2003, tom XVII, s. 55-64.
 • Uczą i rehabilitują, http://www.pi.gov.pl/PARPFiles/file/PPP/Historie_Sukces/Ucza_i_rehabilituja.pdf [2015-06-14].
 • van Stel A., Storey D., Thurik A., The effect of business regulations on nascent and young business entrepreneurship, “Small Business Economics” 2007, 28(2), 171–186.
 • Wennekers S., Thurik R., Linking Entrepreneurship and Economic Growth, “Small Business Economics” 1999, 27-55.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. 2000, nr 94, poz. 1037 ze zm.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. 2004, nr 99, poz. 1001 ze zm.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 ze zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz.U. 1997, nr 123, poz. 776 ze zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-25749ff2-b215-49e4-84f9-8a8e55f4a593
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.