PL EN


2016 | 9 | 1(16) | 39-55
Article title

Malbork w świetle źródeł w spuściźnie po prof. Karolu Górskim przechowywanej w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu

Content
Title variants
Malbork in Light of Sources from Professor Karol Górski’s Legacy, Kept in the University Library in Toruń
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest przedstawienie wartości historycznej udostępnionej ostatnio w zbiorach specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu spuścizny wybitnego toruńskiego historyka prof. dr hab. Karola Górskiego. W wymienionej bibliotece znajduje się liczna korespondencja Profesora, która pozwala poznać osoby, z którymi się on kontaktował w sprawach zamku malborskiego w okresie po II wojnie światowej. Ponadto są tam też pisma urzędowe, kopie listów wychodzących oraz maszynopisy tekstów dotyczących Malborka. Autor wykorzystując część tych materiałów próbuje odpowiedzieć na pytanie, jaką rolę odgrywał Malbork w życiu i badaniach tego mediewisty? Interesuje go również wykorzystanie przez niego książek i rękopisów z zamku malborskiego, które po II wojnie światowej trafiły do Torunia.
EN
In recently shared special collection of Karol Górski’s legacy in University Library in Toruń, there are previously unknown sources, which illustrate the place of city Marlbork, especially teutonic knights castle in research and life of this most outstanding Toruń’s medievist. This sources shows the standpoint of Karol Górski about post-war problems of teutonic castle and most of all the details of polemic of Toruń professor with german science about the matter of assessment of so-called polish period in wielding the castle (1466–1772). In University Library are many correspondence of Karol Górski which allows to know the persons with whom Karol Górski contacted in matter of Marlbork castle after the II world war. Besides there are also official documents, copies of outgoing letters and typescripts of texts that concerns Malbork. This documents shed the new light on books and manuscripts that was gathered after II world war from Malbork.
Year
Volume
9
Issue
Pages
39-55
Physical description
Dates
published
2016-06
Contributors
 • Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu , kros@umk.pl
References
 • Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 4644/IV; sygn. IIB-14
 • Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Zbiory Specjalne, b. sygn., znak akcesji D/117/2006; Rkp F (217)
 • Herder-Institut Marburg, DS, 100_Schmid_2_004
 • Górski Karoli, W sprawie Mierzei Wiślanej, „Tygodnik Wybrzeża”, 1948, nr 46/120.
 • Górski Karol, Czy plany morskie Jana Kazimierza?, „Jantar” t. 6: 1948, z. 2, s. 174–175.
 • Górski Karol, Starostowie malborscy w latach 1457–1510. Pierwsze półwiecze polskiego Malborka, Toruń 1960 („Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu” R 63 za rok 1958, z. 1).
 • Górski Karol, Dzieje Malborka, Gdynia 1960 (wyd. I), Gdański 1973 (wyd. II).
 • Górski Karol, L’Ordine teutonico. Alle origini dello stato prussiano, Torino 1971.
 • Górski Karol, Autobiografia naukowa, pod red. W. Sieradzana, Toruń 2003 („Homines et Historia”).
 • Jakubowska Bogna, Zbiory i wystawiennictwo Muzeum Zamkowego w Malborku w latach 1961–1980, „Studia Zamkowe”, t. I: 2004, s. 55–118.
 • Kilarski Maciej, Odbudowa i konserwacja zespołu zamkowego w Malborku w latach 1945–2000, Malbork 2007.
 • Kwiatkowski Krzysztof, Zakon niemiecki w późnośredniowiecznych Prusach i jego tamtejsze władztwo – XX-wieczna wizja Karola Górskiego, „Rocznik Działdowski” t. IX: 2004, s. 142–164.
 • Mierzwiński Mariusz, Zamek malborski w latach 1945-1960, „Studia Zamkowe”, t. I: 2004, s. 7–54.
 • Sieradzan Wiesław, Karol Górski (1903-1988), [w:] Mediewiści, pod red. Jerzego Strzelczyka, Poznań 2011, s. 49–58.
 • Sieradzan Wiesław, Bernhard Schmid (1872–1947). Księgozbiór prywatny ostatniego niemieckiego konserwatora zamku w Malborku, Malbork 2011.
 • Sukiertowa-Biedrawina Emilia, Dawno a niedawno. Wspomnienia, Olsztyn 1965.
 • Voigt Johannes, Geschichte Marienburgs, der Stadt und des Haupthauses des deutsche Ritter-Ordens in Preußen, Königsberg 1824.
 • Wykłady monograficzne wygłoszone przez profesora Karola Górskiego na Uniwersytecie w Poznaniu i Toruniu, zest. T. Borawska, „Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia IX – Nauki Humanistyczno-Społeczne”, z. 58, 1973, s. 5–18.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-257c0588-5864-417d-aba0-6f7dffb92e7a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.