PL EN


2016 | 7(1)/2016 | 369-386
Article title

Identyfikacja i redukcja inhibitorów w systemach łączności w zarządzaniu kryzysowym

Authors
Content
Title variants
EN
Identification and reduction of inhibitors in systems communications crisis management
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przestawiono unikatowy materiał dotyczący inhibitorów (elementów blokujących, spowalniaczy) w systemach łączności, na okoliczność wystąpienia sytuacji kryzysowych. Prezentowane wyniki badań uzyskano w ramach realizacji projektu FREESIC (ang. Free Secure Interoperable Communication). Celem badań było opracowanie platformy komunikacyjnej dedykowanej w obszar zarządzania kryzysowego, ze szczególnym uwzględnieniem fazy reagowania. Metodologia badań bazuje na podejściu holistycznym, względnie rzadko stosowanym w projektowaniu systemów łączności dla zarządzania kryzysowego. Badania zrealizowano na dwóch grupach interesariuszy. Pierwszą grupę stanowili tzw. użytkownicy końcowi (ang. end-users), zaś drugą grupę stanowili eksperci w zakresie łączności. Wyniki badań naukowych zrealizowanych w ramach projektu FREESIC wskazują zarówno na przesyt jak i deficyt informacyjny, szczególnie w fazie reagowania. Potwierdzili taką diagnozę wszyscy konsorcjanci biorący udział w projekcie (9 podmiotów, z 6 krajów europejskich). Sytu-acja taka wymaga natychmiastowych działań naprawczych, aby poprzez niedomagania w sferze komunikacji nie powstawały nowe zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. Ważne jest również, aby decyzje podejmowane w zarządzaniu kryzysowym były obarczone jak naj-mniejszym ryzykiem. Zasadnicze rekomendacje wynikające z badań naukowych, zrealizowanych w ramach międzynarodowego konsorcjum jednoznacznie wskazują, aby już na etapie projektowania, uwzględniać w większym niż dotychczas zakresie bariery pozatechniczne.
EN
Unique material concerning inhibitors (blocking elements, deceleration ele-ments) in communication systems in case of happening crisis situation is presented in the article. The presented results were obtained within the framework of the project FREESIC (Free Secure Interoperable Communication). The aim of the research was to develop a communication platform dedicated to the area of crisis management, with particular emphasis on the response phase. Research methodology is based on a holistic approach, relatively rarely used in the design of communication systems for crisis management. The research was carried out on two groups of stakeholders. The first group consisted of end-users, while the second group consisted of experts in the field of communications. The results of research carried out in the framework of the project FREESIC indicate both satiety and information deficit, especially in the response phase. They confirmed the diagnosis of all consortium members involved in the project (9 bodies from 6 European countries). This situation requires immediate corrective action, because due to deficiencies in the sphere of communication are not being produced new threats to human life and health. It is also important that decisions taken in crisis management have a minimal level of risk. The principal recommendations arising from the research carried out in the framework of an international consortium clearly show that already at the design stage, a greater range of non-technical barriers should be taken into account.
Contributors
author
  • Katedra Bezpieczeństwa Narodowego/ Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim
References
  • Drucker P.F., Podejmowanie skutecznych decyzji, [w:] Podejmowanie decyzji, One Press, Helion, Gliwice 2005.
  • Pszczołowski T., Dylematy sprawnego działania, Wiedza Powszechna, Warszawa 1982.
  • Wojciechowicz W., Zych J., Hołubowicz W., Information and Communication Technology in Crisis Management. In: Technical Science, No. 15, pp. 101-110, Olsztyn 2012.
  • Zych J., et all: Seamless Communication for Crisis Management. [in] Technical Science, No 15 (1), PL ISSN 1505-4675, pp.65-80, Olsztyn 2012.
  • Zych J., Gry decyzyjne dla kształtowania kompetencji kadr menedżerskich zarządzania kryzysowego, Monografie Naukowe, AMW, Gdynia 2013.
  • Zych J., Wojciechowicz W., Kierownicze gry decyzyjne w zarządzaniu kryzysowym. W: K. Adamek, K. Wilczyńska (red.) Bezpieczeństwo współczesnego świata. Aspekty bezpieczeństwa narodowego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe WSHiU, s. 351-358, Poznań 2012.
  • Zych J., Technologie teleinformatyczne a Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy oraz system powiadamiania ratownictwa medycznego, [w] KSRG w latach 1995-2015 red. naukowa M. Schroeder, Garmond, Inowrocław-Poznań –Warszawa 2015, s. 367-379.
  • www.freesic.eu (15.06.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2580b494-8f17-4f93-9826-1b02daf82e8d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.