PL EN


2018 | 22 | 77-97
Article title

Problematyka tak zwanych dopalaczy na tle ochrony bezpieczeństwa w komunikacji w prawie karnym i prawie wykroczeń

Authors
Title variants
EN
The issues of the so-called legal higs against the background of security protection in communication in criminal law and misdemeanor low
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejsze opracowanie poświęcone zostało problematyce dopalaczy, a ściślej – ustaleniu, czy zachowania uczestników komunikacji będących użytkownikami tych środków są przedmiotem zainteresowania norm polskiego prawa represyjnego. W pracy omówiono normy sankcjonowane zawarte w kodeksie karnym oraz kodeksie wykroczeń, które mogą swym zakresem obejmować takie zachowania, a następnie, w głównej części artykułu, ustalono znaczenie problematycznych prima facie znamion, podkreślając przy tym problemy wykładnicze oraz dowodowo-procesowe. Ogólnym wnioskiem jest stwierdzenie, iż polski system prawny jest zasadniczo gotowy do walki z użytkownikami dopalaczy na analizowanym gruncie, choć posiadana broń do tejże walki wymaga pewnych doszlifowań.
EN
This study is devoted to the issues of legal highs, or more precisely – determining whether the behavior of users of such means in the context of communication are the subject of interest to the norms of Polish repressive law. As a consequence, in the paper first are outlined the sanctioned norms contained in the Penal Code and the Code of Petty Offenses, which may cover such behaviors. In the main part of the article, the importance of problematic prima facie marks was established, while emphasizing exponential and evidential-process problems. The general conclusion is that the Polish legal system is basically ready to fight with users of legal highs on the analyzed ground, although the weapon possessed for this fight requires some polishing.
Year
Issue
22
Pages
77-97
Physical description
Contributors
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
References
 • Buchała K., w: Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, Tom 2, red. A. Zoll, Kraków 1999.
 • Buchała K., Zbiegnięcie kierującego pojazdem mechanicznym z miejsca zdarzenia, w: Rozważania o prawie karnym. Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin profesora Aleksandra Ratajczaka, red. A.J. Szwarc, Poznań 1999.
 • Budyn-Kulik M., w: Kodeks karny. Praktyczny komentarz, red. M. Mozgawa, Kraków 2006.
 • Bogdan G., w: Kodeks karny – część szczególna. Komentarz, red. A. Zoll, Kraków 2006.
 • Choduń A., Słownictwo tekstów aktów prawnych w zasobie leksykalnym współczesnej polszczyzny, Warszawa 2007.
 • Dąbrowska-Kardas M., Kardas P., Odpowiedzialność karna za spowodowanie wypadku komunikacyjnego w świetle regulacji nowego kodeksu karnego z 1997 r., „Palestra” 1999, nr 3–4.
 • Dąbrowski J., Glosa do uchwały SN z dnia 27 lutego 2007 r., I KZP 36/06, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2009, nr 2.
 • Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2006.
 • Góral R., Kodeks karny. Praktyczny komentarz z orzecznictwem, Warszawa 2005.
 • Górniok O., w: Kodeks karny. Komentarz. Tom III, red. O. Górniok, S. Hoc, S.M. Przyjemski, Gdańsk 1999.
 • Hanausek T., Wisłocka W., Czynnik motywacyjny jako przyczyna współczesnej narkomanii, „Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii” 1972, nr 1.
 • Hanausek T., Glosa do Uchwały Składu siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 15 lutego 1973 r., VI KZP 78/72, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 1974, nr 7–8.
 • Huminiak T., Stan „pod wpływem środków odurzających” i stan „po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu” u kierującego pojazdem, „Paragraf na Drodze” 2004, nr 3.
 • Huminiak T., Praktyczne problemy weryfikacji zarzutu kierowania pojazdem pod wpływem środka odurzającego, „Paragraf na Drodze” 2004, nr 8.
 • Huminiak T., Pojęcie „środek działający podobnie do alkoholu” i „środek odurzający. Kolejne uwagi, „Paragraf na Drodze” 2005, nr 5.
 • Kala M., Środki działające podobnie do alkoholu w organizmie kierowcy, „Paragraf na Drodze” 2004, nr 11.
 • Kotowski W., Alkohol i „środek odurzający” – wnioski de lege ferenda, „Paragraf na Drodze” 2007, nr 6.
 • Krajewski K., Pojęcie środka odurzającego na gruncie kodeksu karnego, „Państwo i Prawo” 2003, nr 11.
 • Kunze F., Przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (art. 178a k.k.), w: Nauka wobec współczesnych zagadnień prawa karnego w Polsce. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Aleksandrowi Tobisowi, red. B. Janiszewski, Poznań 2004.
 • Łucarz K., Zakaz prowadzenia pojazdów jako środek polityki kryminalnej, Wrocław 2005.
 • Łucarz K., Muszyńska A., Glosa do uchwały SN z dnia 27 lutego 2007 r., I KZP 36/06, „Przegląd Sądowy” 2008, nr 3.
 • Małek R., Glos do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2007 r., I KZP 36/06, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2007, nr 4.
 • Marek A., Prawo karne, Warszawa 2003.
 • Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2006.
 • Nowak P., Wykładnia znamion „stan pod wpływem środka odurzającego” oraz „stan po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu” w świetle konstytucyjnego wzorca kontroli, „Paragraf na Drodze” 2013, nr 1.
 • Olszewski A.T., Glosa do uchwały SN z dnia 27 lutego 2007 r., I KZP 36/06, „Prokuratura i Prawo” 2008, nr 12.
 • Paprzycki L.K., Stan po użyciu i stan pod wpływem środka odurzającego, „Paragraf na Drodze” 2012, nr 1.
 • Pawlik R., Pełnienie czynności związanych bezpośrednio z zapewnieniem ruchu pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego – zagadnienia teoretyczne i praktyczne, Kraków 2006 (nieopublikowana rozprawa doktorska).
 • Redo S., Glosa do uchwały SN z dnia 15 lutego 1973 r., VI KZP 78/72, „Państwo i Prawo” 1976, z. 5.
 • Skowron A., Jeszcze raz krytycznie o środkach działających podobnie do alkoholu, „Paragraf na Drodze” 2004, nr 11.
 • Skowron A., Glosa do wyroku SN z dnia 7 lutego 2007 r., V KK 128/06, LEX/el. 2012.
 • Stefański R.A., Prawna ocena stanów związanych z używaniem środków odurzających w ruchu drogowym, „Prokuratura i Prawo” 1999, nr 4.
 • Stefański R.A., Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i w komunikacji. Rozdział XX i XXI kodeksu karnego, Warszawa 2000.
 • Stefański R.A., w: Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do artykułów 117–221. Tom I, red. A. Wąsek, Warszawa 2006.
 • Stefański R.A., Środek odurzający w rozumieniu kodeksu karnego, „Paragraf na Drodze” 2007, nr 4.
 • Stefański R.A., Glosa do uchwały SN z dnia 27 lutego 2007 r., I KZP 36/06, „Państwo i Prawo” 2007, nr 8.
 • Stefański R.A., Glosa do wyroku z dnia 7 lutego 2007 r., (V KK 128/06), „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2008, nr 6.
 • Stefański R.A., Glosa do wyroku SN z dnia 4 października 2013 r., IV KK 136/13, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2014, z. 5.
 • Stefański R.A., w: Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Warszawa 2015.
 • Wojtanowska K., Glosa do uchwały SN z dnia 27 lutego 2007 r., I KZP 36/06, „Prokuratura i Prawo” 2008, nr 12.
 • Tkaczyk-Rymanowska K., Kilka uwag na temat pojęcia środka zastępczego w aspekcie teoretycznoprawnym, „Palestra” 2016, nr 13.
 • Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady – reguły – wskazówki, Warszawa 2017.
 • Żółtek S., Znaczenie normatywne ustawowych znamion typu czynu zabronionego. Z zagadnień semantycznej strony zakazu karnego, Warszawa 2017.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2583396c-2c5c-4cf3-9008-76838de7b89c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.