PL EN


2018 | 12 | 1 | 149-167
Article title

Przedziwna wymiana dusz. Przebóstwienie w myśli Zofii Tajber – matki Pauli

Content
Title variants
EN
Admirable exchange of souls. deification in Zofia Tyber’s (mother Paula’s) thought
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Teologia dogmatyczna winna brać pod uwagę „wiedzę świętych”, w której często skrywają się elementy teologiczne. W artykule zbadano orędzie Zofii Tajber – Matki Pauli (1890–1963) pod kątem teologii przebóstwienia. Wyniki poszukiwań zestawiono z rozumieniem theosis we współczesnej teologii opracowania Międzynarodowej Komisji Teologicznej oraz Josepha Ratzingera).nSpuścizna mistyczki pozwala przełożyć tradycyjną teorię „przedziwnej wymiany” na egzystencję chrześcijańską. Zjednoczenie człowieka z Bogiemndokonuje się na poziomie „wymiany dusz” Chrystusa i wierzącego. Na szczególnąnuwagę zasługuje akcent położony na soteriologiczną rolę duszy Chrystusanoraz Eucharystię w przebóstwieniu. Ostatecznie chodzi o przechodzenie odnobecności Chrystusa w ludzkiej duszy po przyjęciu Komunii św. do całkowitej jednozgodności rozumu, woli i uczuć (idea „krótkiej drogi”).
EN
Dogmatic theology should take into account the “knowledge of saints” in whichntheological elements are often hidden. The article analyses Zofia Tyber’s (Mother Paula,n1890–1963) message in relation to deification theology. An outcome of the searches is compared to the understanding of theosis in contemporary theology (the InternationalnTheological Commission and Joseph Ratzinger’s documents). The mystic’s heritagennables one to apply the traditional theory of an “admirable exchange” to Christian existence.nUnion of a man with God takes place at the level of “exchange of souls” of Christnand a believer. An emphasis laid on the soteriological role of Christ’s soul and on Eucharistnin the deification process is especially worthy of attention. Proceeding from Christ’snpresence in a human soul after the Holy Communion to a total harmony of mind, will andnfeelings (idea of a „short path”) is ultimately aimed at.
Year
Volume
12
Issue
1
Pages
149-167
Physical description
Contributors
 • doktor teologii, stopień uzyskał na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu na podstawie rozprawy pt. Chalcedońska formuła „bez zmieszania i bez rozdzielania” w świetle dokumentów Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Publicysta, autor wielu artykułów oraz piętnastu książek, zatwardnicki@gmail.com.
References
 • Atanazy z Aleksandrii, O wcieleniu Słowa, tłum. M. Wojciechowski, Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy, LXI, Warszawa 1998.
 • Balthasar H.U. von, W pełni wiary, wybór tekstów W. Löser, tłum. J. Fenrychowa, Kraków 1991.
 • Bartyzel A.J., Dynamizm cnót teologalnych w życiu Sługi Bożej Pauli Zofii Tajber, Kraków 2000.
 • Benedykt XVI, Eucharystia musi być centrum waszego życia (homilia na zakończenie
 • Światowych Dni Młodzieży, 21.08.2005), https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_ xvi/homilie/zakonczeniesdm_21082005.html (dostęp: 6.02.2018).
 • Benedykt XVI, Adhortacja „Sacramentum caritatis” (22.02.2007), Watykan 2007.
 • Benedykt XVI, Audiencja generalna „Przedziwna wymiana” (4.01.2012), „L’Osservatore
 • Romano” 3 (2012), s. 27–29.
 • Benedykt XVI, Audiencja generalna w Wielką Środę „Tajemnica Wielkiego Tygodnia umacnia wiarę” (20.04.2011), „L’Osservatore Romano” 6 (2011), s. 29–32.
 • Benedykt XVI, Encyklika „Deus caritas est” (25.12.2005), Watykan 2005.
 • Dola T., Zbawczy sens Wcielenia w świetle formuły „admirabile commercium”, w: Tajemnica odkupienia, red. L. Balter, Kolekcja Communio, 11, Poznań 1997, s. 145–156.
 • Dzidek T., Granice rozumu w teologicznym poznaniu Boga, Kraków 2001.
 • Filek O., Najbogatsze Źródło życia. Zofia Tajber odkrywa najbogatsze Źródło życia, Kraków 2008.
 • Filek O., Promieniować Chrystusem. M. Paula Zofia Tajber (1890–1963) założycielka Zgromadzenia Sióstr Najśw. Duszy Chrystusa Pana, Rzym 1983.
 • Garrigou-Lagrange R., Trzy okresy życia wewnętrznego wstępem do życia w niebie, tłum. T. Landy, Niepokalanów 2001.
 • Grzegorz z Nazjanzu, Epistola CI, PG 37, 175–194.
 • Ireneusz z Lyonu, Adversus haereses, PG 7, 453–1224.
 • Jan Paweł II, Encyklika „Ecclesia de Eucharistia” (17.04.2003), Watykan 2003.
 • Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 2009.
 • Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach medytacji chrześcijańskiej „Orationis formas”, w: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966–1994, red. i tłum. J. Królikowski, Z. Zimowski, Tarnów 2010, s. 407–424.
 • Liszka P., Dusza ludzka. Substancja duchowa człowieka, Wrocław 2017.
 • Lorda J.L., Łaska Boża, tłum. J. Lekan, Lublin 2012.
 • Mantzaridis G.I., Przebóstwienie człowieka. Nauka świętego Grzegorza Palamasa w świetle tradycji prawosławnej, tłum. I. Czaczkowska, Światło Przemienienia, 3, Lublin 1997.
 • Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Aktualne problemy eschatologii (1992), tłum. J. Królikowski, w: Od wiary do teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej 1969–1996, red. J. Królikowski, Kraków 2000, s. 303–340.
 • Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Bóg Trójca, jedność ludzi. Monoteizm chrześcijański przeciwko przemocy (2014), tłum. K. Stopa, Kraków 2014.
 • Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Chrześcijaństwo i religie (1997), tłum. J. Królikowski, w: Od wiary do teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej 1969–1996, red. J. Królikowski, Kraków 2000, s. 393–434.
 • Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Komunia i służba. Osoba ludzka stworzona na obraz Boży (2004), tłum. J. Królikowski, „Diakon” 3 (2006), s. 15–45.
 • Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Pojednanie i pokuta (1982), tłum. J. Królikowski, w: Od wiary do teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej 1969– 1996, red. J. Królikowski, Kraków 2000, s. 151–177.
 • Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Teologia, chrystologia, antropologia (1981), tłum. J. Bielecki, w: Od wiary do teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej 1969–1996, red. J. Królikowski, Kraków 2000, s. 133–150.
 • Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Teologia dzisiaj. Perspektywy, zasady i kryteria (2012), tłum. K. Stopa, Kraków 2012.
 • Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Teologia odkupienia (1995), tłum. Z. Morawiec, w:
 • Od wiary do teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej 1969–1996, red. J. Królikowski, Kraków 2000, s. 341–391.
 • Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Wybrane zagadnienia z chrystologii (1979), tłum. J. Bielecki, w: Od wiary do teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej 1969–1996, red. J. Królikowski, Kraków 2000, s. 111–132.
 • Młynarz B., Łuskanie kłosów. Fragmenty pism służebnicy Bożej Matki Pauli Zofii Tajber komentuje s. Bogna Młynarz, Katowice 2013.
 • Naumowicz J., Wcielenie Boga i zbawienie człowieka. Złota reguła soteriologii patrystycznej, „Warszawskie Studia Teologiczne” 13 (2000), s. 17–30.
 • Ojcowie Kościoła Wschodniego o Eucharystii, opr. M. Starowieyski, Katowice–Ząbki 2005.
 • Pelikan J., Powstanie wspólnej tradycji (100–600), tłum. M. Höffner, Tradycja Chrześcijańska, 1: Historia rozwoju doktryny, Kraków 2008.
 • Ptak F., Rozmiłowana w Eucharystii. M. Paula Zofia Tajber założycielka Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana, Kraków 2007.
 • Ptak F., Służyła Bogu w radości i dziękczynieniu. Matka Paula Zofia Tajber założycielka Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana, Kraków 2010.
 • Ratzinger J., Kościół. Pielgrzymująca wspólnota wiary. J. Kard. Ratzingerowi na 75 urodziny – uczniowie, red. S.O. Horn, V. Pfnür, tłum. W. Szymona, Kraków 2005.
 • Ratzinger J., Opera omnia, VI/2: Jezus z Nazaretu. Studia o chrystologii, tłum. W. Szymona, Lublin 2016.
 • Ratzinger J., Opera omnia, VIII/1: Kościół – znak wśród narodów. Pisma eklezjologiczne i ekumeniczne, tłum. W. Szymona, Lublin 2013.
 • Ratzinger J., Opera omnia, XI: Teologia liturgii. Sakramentalne podstawy życia chrześcijańskiego, tłum. W. Szymona, Lublin 2012.
 • Ratzinger J., Patrzeć na przebitego. Szkice o chrystologii duchowej, tłum. J. Merecki, Kraków 2008.
 • Rostworowski P., Miejsce łaski, Kraków 2015.
 • Schönborn Ch. (współpr. M. Konrad, H.P. Weber), Bóg zesłał Syna Swego. Chrystologia, tłum. L. Balter, Amateca, 7, Poznań 2002.
 • Schönborn Ch., Ikona Chrystusa, tłum. W. Szymona, Poznań 2001.
 • Schönborn Ch., Przebóstwienie, życie i śmierć, tłum. W. Szymona, Poznań 2001.
 • Sesboüé B., Wolinski J., Bóg zbawienia. Tradycja, reguła i symbole wiary. Ekonomia zbawienia. Rozwój dogmatów trynitarnych i chrystologicznych, red. nauk. T. Dzidek, tłum. P. Rak, Historia Dogmatów, 1, Kraków 1999.
 • Słomka J., Ireneusz i przebóstwienie człowieka, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 1 (2009), s. 97–104.
 • Szymik J., Theologia benedicta, t. I, Katowice 2010.
 • Tajber Z., Pisma wybrane, t. 1, Kraków 2013.
 • Vagaggini C., Teologia. Pluralizm teologiczny, tłum. J. Partyka, Kraków 2005. Wybór pism Zofii Pauli Tajber, cz. II, przyg. do wyd. J.R. Bar, Kraków 1990.
 • Zapała R., Trzy schody do nieba, Kraków 2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2583ea91-2cdc-4216-9c7e-394eaeb7a067
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.