PL EN


2016 | 37 | 2 | 141-153
Article title

Kontrola a zaufanie w relacjach społecznych. Wokół problematyki urzędowej kontroli żywności

Authors
Content
Title variants
EN
Control and Trust in Social Relations. Around the Issues of Official Food Control
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The question of control in social relations provokes a great deal of extreme emotions. However, its proper understanding and use is important in the perspective of establishing the right social order. Nevertheless, such control cannot restrict the functioning of entities in social life to the utmost degree possible, or it will limit and inhibit rather than properly stimulate and guide development. Social relationships must be based on trust enhanced by appropriate use of control instruments. Control in food industry is of particular importance here as food production directly affects the life and health of consumers. In Poland, there are many institutions involved in official food control whose actions, however, are not fully coordinated and require improvement. It is important, in particular, to strengthen the authority of those institutions and increase their focus on educational activities, at the same time creating appropriate food culture in the society, which would result in more effective cooperation with consumers in the control process and foster positive social bonds.
PL
Kontrola w reacjach społecznych budzi wiele skrajnych emocji. Właściwe jej rozumienie i wykorzystanie jest jednak istotne w perspektywie budowania porządku i ładu społecznego. Tym niemniej, kontrola nie może ogarniać w maksymalnym możliwym stopniu przestrzeni funkcjonowania podmiotów życia społecznego. Inaczej, będzie bardziej ograniczała i hamowała rozwój niż go odpowiednio stymulowała i ukierunkowywała. Podstawą relacji społecznych, także w biznesie, muszą być relacje oparte na zaufaniu, które należy wzmacniać poprzez odpowiednie wykorzystanie instrumentów kontroli. Szczególne znaczenie kontrola ma w biznesie żywnościowym, którego produkcja w sposób bezpośredni oddziałuje na życie i zdrowie konsumentów. W Polsce działa wiele instytucji zajmujących się urzędową kontrolą żywności, których działania jednak nie do końca są skoordynowane i wymagają korekty. Istotne jest zwłaszcza wzmocnienie autorytetu tych instytucji, a także większe ich ukierunkowanie na działalność edukacyjną i kształtowanie odpowiedniej kultury żywnościowej w społeczeństwie, która pozwoli także na lepsze współdziałanie konsumentów w procesie kontroli i wzmacniania pozytywnych więzi społecznych.
Year
Volume
37
Issue
2
Pages
141-153
Physical description
Dates
published
2016-06-30
Contributors
author
 • UKSW, Warszaw
References
 • Banasiński Cezary (ed.). 2005. Ochrona konkurencji i konsumentów w Polsce i Unii Europejskiej (studia prawno-ekonomiczne). Bydgoszcz: UOKiK.
 • Benedykt XVI. 2009. Caritas in veritate. Kraków: Wydawnictwo „M”.
 • Czarnecki Bartosz. 2010. Społeczna kontrola administracji publicznej. W: Relacje interpersonalne z perspektywy nauk administracyjnych. P. Szreniawski (ed.). Lublin: UMCS.
 • Elias Norbert. 2008. Społeczeństwo jednostek. Warszawa: PWN.
 • Foucault Michel. 1998. Nadzorować i karać. Narodziny więzienia. Warszawa: Fundacja Aletheia.
 • Franciszek. 2013.Evangelii gaudium. Częstochowa: Edycja św. Pawła.
 • Franciszek. 2015.Laudato si’. W trosce o wspólny dom. Kraków: Wydawnictwo „M”.
 • Mead Georg H. 1975.Umysł. osobowość i społeczeństwo. Warszawa: PWN.
 • Gasparski Wojciech. Ku obywatelskiej Rzeczpospolitej gospodarczej. W: Ochrona konkurencji i konsumentów w Polsce i Unii Europejskiej (studia prawno-ekonomiczne). C. Banasiński (ed.). 231-240.UOKiK. Bydgoszcz 2005.
 • GIS. 2013. Stan sanitarny kraju w roku 2012. Warszawa: GIS.
 • IJHARS. 2005.Biuletyn informacyjny 1.
 • Jan Paweł II. 1996. Sollicitudo rei socialis (1987). W: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II. Tom I. 319-376. Kraków: Wydawnictwo „M”.
 • Jan Paweł II. 1996. Centesimus annus (1991). W: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II. Tom II. 461-530. Kraków: Wydawnictwo „M”.
 • Jan Paweł II. 1996. Evangelium vitae (1995). W: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II. Tom II. 639-752. Kraków: Wydawnictwo „M”.
 • Janiszewski Jacek. Superinspekcja zawalczy o polską żywność. 31.05.2013. http://jacekjaniszewski.blog.pl/2013/05/31/superinspekcja-zawalczy-o-polska-zywnosc/ (data dostępu: 24.04.2014).
 • Mariański Janusz. 2008.Społeczeństwo i moralność. Tarnów: Biblos.
 • Putnam Robert. 2007. Społeczny kapitał a sukces instytucji. W: Socjologia. Lektury. P. Sztompka. M. Kuć (eds). 388-397. Kraków: Znak.
 • Rawicka Danuta. Nie daj się kontroli sanepidu. „Super Express”. 11.06.2013; http://www.se.pl/super-biznes/prawo-przedsiebiorcy/nie-daj-sie-kontroli-sanepidu_328919.html (data dostępu: 12.04.2014).
 • Szreniawski Piotr (ed.). 2010. Relacje interpersonalne z perspektywy nauk administracyjnych. Lublin: UMCS.
 • Sztompka Piotr. 2007. Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Kraków: Znak.
 • Sztompka Piotr. 2012. Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Znak.
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Dz.U. nr 212. tekst jednolity z 31.08.2011r.
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. Dz.U. 2001 Nr 4 poz. 25.
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej. Dz.U. 2004 Nr 33 poz. 287.
 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Dz.U. 2001 Nr 5 poz. 44.
 • Znaniecki Florian. 2011. Relacje społeczne i role społeczne. Warszawa: PWN.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-258c9a55-e409-4110-870d-be6d6d14ff9b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.