PL EN


2014 | 3/2014 (47) | 185 - 205
Article title

Zastosowanie metodologii teorii ugruntowanej (GTM) w badaniu koopetycji w klastrach

Content
Title variants
EN
GTM’s applicability for studying coopetition in clusters
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Klastry to znajdujące się w geograficznej bliskości grupy przedsiębiorstw i powiązanych z nimi instytucji współpracujących ze sobą i konkurujących, specjalizujące się pewnym obszarze działalności. Bogactwo definicji klastra (czyli trudności w ich ujednoliconym identyfikowaniu, diagnozowaniu gron), niedoprecyzowanie charakteru skupisk (jako kategorii ekonomicznej, społecznej) w połączeniu ze znaczeniem specyficznej lokalizacji jako kontekstu działania klastra wraz z procesowym charakterem immanentnej dla klastrów konkurencyjnej współpracy uzasadniają zastosowanie do ich eksploracji metodologii teorii ugruntowanej (GTM, grounded theory method). Artykuł porusza teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania GTM w badaniach zjawiska koopetycji w klastrach. Jego celem jest zarówno uzasadnienie tezy zakładającej użyteczność stosowania metodologii teorii ugruntowanej w eksploracji koopetycji w klastrach, jak i zobrazowanie możliwej aplikacji na przykładzie procesu internacjonalizacji tego typu skupisk.
EN
Clusters are defined as geographic concentrations of interconnected companies and associated institutions representing particular economic sector which compete and cooperate. The richness of cluster’s definition (difficulty in unified identifying, diagnosing the grapes), imprecise nature of cluster (as an economic and social phenomenon)in conjunction with the importance of the meaningof a specific location as a context for specific activities of the cluster along with the inherent nature of the competitive cooperation, immanent for the clusters, justify the use of the grounded theory methodology (GTM) for their exploration. It aims at both proving the thesis discussing the usefulness of applying the grounded theory methodology in exploring clusters’ coopetition as well as exemplifying such application for studying clusters’ internationalization processes.
Year
Issue
Pages
185 - 205
Physical description
Dates
published
2014-08-30
Contributors
author
References
 • Alam, I. (2005). Fieldwork and data collection in qualitative marketing research. Qualitative Market Research: An International Journal, 8 (1), 97–112.
 • Asheim, B., Cooke, P. i Martin, R. (2006). Clusters and Regional Development: Critical Reflections and Explorations. London: Routledge.
 • Brodzicki, T., Dzierżanowski, M. i Szultka, S. (2005). Koncepcja regionalnej polityki opartej na klastrach dla województwa mazowieckiego. Gdańsk: IBnGR.
 • Brodzicki, T. i Kuczewska J. (red.) (2012). Klastry i polityka klastrowa w Polsce: konkurencyjność przedsiębiorstw, sektorów i regionów. Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego
 • Brodzicki, T. i Szultka, S. (2002). Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw na podstawie Whalley, den Hertog 2000 oraz DTI 2000. Organizacja i Kierowanie, 4 (110).
 • Cappelli, P. i Sherer P.D. (1991). The missing role of context in OB: The need for a meso-level approach. W: L.L. Cummings i B.M. Staw (red.), Research in Organizational Behavior (s. 55–110). Amsterdam: Elsevier.
 • Charmaz, K. (2009). Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Dagnino, G.B. i Padula, G. (2003). Coopetition strategy a new kind of interfirm dynamics for value creation. Pozyskano z: http://www.altruists.org/static/files/coopetition%20strategy.pdf.
 • Driffield, N. i Love, J. (red.) (2003). Foreign Direct Investment, Technology Sourcing and Reverse Spillovers. The Manchester School, 71 (6), 659–672.
 • Dyer, W.G. i Wilkins, A.L. (1991). Better stories, not better constructs to generate better theory: A rejoinder to Eisenhardt. The Academy of Management Review, 16 (3), 613–619.
 • Ellison, G. i Glaeser, E.L. (1997). Geographic concentration in U.S. manufacturing industries: A dartboard approach. Journal of Political Economy, 105 (51), 889–927.
 • Eriksson, P. i Kovalainen, A. (2008). Qualitative Methods in Business Research. London: Sage Publications.
 • Eisenhardt, K.M. (1989). Building theories from case study research. Academy of Management Review, Vol. 14 (4), 532–550.
 • Eisenhardt, K.M. i Graebner, M.E. (2007). Theory building from cases: Opportunities and challenges. Academy of Management Journal, 50 (1), 25–32.
 • Feser, E. (1998). Old and new theories of industrial clusters. W: M. Steiner, Clusters and Regional Specialization. European Research in Regional Science, (8), 18–40.
 • Flyvbjerg, B. (2006). Five misunderstandings about case-study research. Qualitative Inquiry, 12 (2), 219–245.
 • Glaser, B. (1978). Theoretical Sensitivity. San Francisco: The Sociology Press.
 • Glaser, B. (1992). Basics of Grounded Theory: Emergence versus Forcing. Mill Valley: Sociology Press.
 • Glaser, B. i Holton, J. (2004). Remodeling Grounded Theory. Forum: Qualitative Social Research (FQS), 5 (2). Pozyskano z: http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/607/1316 (26.01.2011).
 • Gorynia, M. i Jankowska, B. (2008). Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
 • Götz, M. (2009). Atrakcyjność klastra dla lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Poznań: Wydawnictwo IZ.
 • Götz, M. (2013). Metoda teorii ugruntowanej w badaniach polskich inwestycji zagranicznych. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, (1), 69–74.
 • Götz, M. (2014). Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Metodologia teorii ugruntowanej. Poznań: Wydawnictwo IZ. Goulding, Ch. (2009). Grounded theory perspectives in organizational research. W: D.A. Buchanan i A. Bryman (red.), The Sage Handbook of Organizational Research Methods (s. 381–394). London: Sage.
 • Guba, E.G. i Lincoln, Y.S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. W: N.K. Denzin i Y.S. Lincoln (red.), Handbook of Qualitative Research, (s. 105–117). London: Sage Publications.
 • Jankowska, B. (2009). Konkurencja czy kooperacja? Ekonomista, (1), 67–91.
 • Jankowska, B. (2012). Koopetycja w klastrach kreatywnych. Przyczynek do teorii regulacji w gospodarce rynkowej. Poznań: Wyd. UEP.
 • Konecki, T. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kowalski, A.M. (2013). Znaczenie klastrów dla innowacyjności gospodarki w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Lado, A., Boyd, N. i Hanlon, S. (1997). Competition, cooperation and the search for economic rents: A syncretic model. Academy Management Review, 22 (1), 110–141.
 • Langley, A. (1999). Strategies for theorizing from process data. The Academy of Management Review, 24 (4), 691–710.
 • Mäkelä, M. i Turcan, R.V. (2007). Building Grounded Theory in Entrepreneurship Research. W: H. Neergaard i J.P. Ulhoi (red.), Handbook of Qualitative Research Methods in Entrepreneurship (s. 122–144). Edward Elgar Publishing.
 • Malhotra, N.K., Agarwal, J. i Peterson, M. (1996). Methodological issues in cross-cultural marketing research: A state-of-the-art review. International Marketing Review, 13 (5), 7–43.
 • Malmberg, A. i Power, D. (2003). (How) do (firms in) clusters create knowledge? Referat wygłoszony na: DRUID Summer Conference 2003 on Creating, Sharing and Transferring knowledge. The role of Geography, Institutions and Organizations, Copenhagen.
 • Martin, R. i Sunley, P. (2002). Deconstructing Clusters: Chaotic Concept or Policy Panacea? Journal of Economic Geography, 3 (1), 5–35.
 • Maskell, P. i Lorenzen, M. (2003). The cluster as market organization. DRUID Working Paper, (03-14), 1–29.
 • Maurel, F. i Sédillot, B. (1999). A measure of the geographic concentration in French manufacturing industries. Regional Science and Urban Economics, 29 (5), 575–604.
 • Milliken, J. (2001). Qualitative Research and Marketing Management. Management Decision, 39 (1), 71–78.
 • Marshall, M.N. (1996). Sampling for qualitative research. Family Practice, 13 (6), 522–525.
 • Nalebuff, B. (1996). Co-opetition. London: Harper Collins Business.
 • Ng, K. i Hase, S. (2008). Grounded suggestions for doing a grounded theory business research. Electronic Journal of Business Research Methods, 6 (2), 183–198.
 • Patton, E. i Appelbaum, S.H. (2003). The case for case studies in management research. Management Research News, 26 (5), 60–71.
 • Pauwels, P. i Matthyssens, P. (2004). The architecture of multiple case study research in international business. W: R. Marschan-Piekkari i C. Welch(red.), Handbook of Qualitative Research: Methods for International Business (s. 125–144). Cheltenham: Edward Elgar.
 • Peng, T.A. i Bourne, M. (2009). The Coexistence of Competition and Cooperation between Networks: Implications from Two Taiwanese Healthcare Networks. British Journal of Management, 20 (3), 396–397.
 • Rousseau, D.M i Fried, Y. (2001). Location, location, location: Contextualizing organizational research. Journal of Organizational Behavior, 22 (1), 1 13.
 • Saxenian, A. (1994). Regional advantage: Culture and competition in Silicon Valley and Route 128. Cambridge: Harvard Univeristy.
 • Siggelkow, N. (2007). Persuasion With Case Studies. Academy of Management Journal, 50 (1), 20–24.
 • Silverman, D. (2009). Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Skawińska, E. i Zalewski, R. (2009). Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat–Europa–Polska. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Smith, N.C. (1991). The case study: a vital yet misunderstood research method for management. W: N.C. Smith i P. Dainty (red.), The management research handbook (s. 145–158). London–New York: Routledge.
 • Spencer, G., Vinodrai, T., Gertler, M. i Wolfe, D. (2010). Do Clusters Make a Difference? Defining and Assessing their Economic Performance. Regional Studies, 44 (6), 697–715.
 • Stake, R.E. (2008). Qualitative Case studies. W: N.K. Denzin i Y.S. Lincoln (red.), Strategies of Qualitative Inquiry (s. 119–151). Thousand Oaks London–New Delhi: Sage Publications.
 • Strauss, A. i Corbin, J. (1990). Basics of Qualitative Research. London: Sage.
 • Strauss, A. i Corbin, J. (1997). Grounded Theory in Practice. Thousand Oaks: Sage.
 • Szultka, S. (red.), (2012). Klastry w Polsce – raport z cyklu paneli dyskusyjnych. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Van der Linde, C. (2002). Findings form Cluster Meta-Study. Institute for Strategy and Competitiveness, Harvard Business School. Pozyskano z: http://www.isc.hbs.edu/Meta- Study2002Prz.pdf (23.03.2011).
 • Wolfe, D. i Gertler, M. (2004). Clusters from the inside and out: local dynamics andglobal linkages. Urban Studies, 41 (5–6), 1071–1093.
 • Yin, R.K. (1993). Applications of Case Study Research. Newbury Park: Sage Publications.
 • Yin, R.K. (2003). Case Study Research: Design and Methods. Thousand Oaks: Sage Publications.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-25915aac-808c-4bb3-920d-64689ada4d88
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.