PL EN


2017 | 6 | 1 | 68-79
Article title

Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji – polska próba implementacji dyrektywy odszkodowawczej w zakresie terminów przedawnienia

Content
Title variants
EN
Limitation of claims for damages arising from competition law infringements – Polish attempt to implement the Damages Directive with respect to limitation periods
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Polski ustawodawca stoi o krok od wprowadzenia ustawy o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji, która kompleksowo ureguluje zagadnienie private enforcement. Wdrożenie nowej regulacji konieczne jest z uwagi na upływ – z dniem 27 grudnia 2016 r. – terminu na implementację do porządków krajowych państw członkowskich Unii Europejskiej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z 26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej. Projektowana ustawa, regulując procedurę dochodzenia przed sądem powszechnym roszczeń wynikających z naruszenia prawa konkurencji, modyfikuje m.in. ogólne przepisy o przedawnieniu roszczeń odszkodowawczych. Niniejszy artykuł prezentuje analizę regulacji unijnych, obowiązujących przepisów prawa krajowego oraz projektowanych zmian w zakresie przedawnienia roszczeń odszkodowawczych wynikających z naruszenia reguł konkurencji.
EN
The Polish legislator faces the introduction of the Act on claims for damages arising from competition law infringements. The above Act comprehensively regulates the issue of private enforcement. The implementation of the new legislation is necessary due to the laps (as of 27 December 2016) of the deadline for the implementation into national legislation of the Member States of the European Union of Directive 2014/104/EU of the European Parliament and of the Council of 26 November 2014 on certain rules governing actions for damages under national law for infringements of the competition law provisions of the Member States and of the European Union. The draft act regulating the procedure for bringing before civil courts claims based on a breach of competition law modifies, for example, the general statute of limitations for damages claims. This article provides an analysis of EU rules applicable to national laws and draft changes in the limitation of claims for damages arising from a breach of competition rules.
Year
Volume
6
Issue
1
Pages
68-79
Physical description
Dates
published
2017-03-31
printed
2017-03-31
Contributors
  • Asystentka w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, an.tworkowska@gmail.com
References
  • Górowski, J. (2005). Zarzut przedawnienia w procesie cywilnym. W: Ars et Usus. Księga pamiątkowa ku czci sędziego Stanisława Rudnickiego. Warszawa: LexisNexis.
  • Jurkowska-Gomułka, A. (2010). Glosa do uchwały SN z dnia 23 lipca 2008 r., III CZP 52/08. Europejski Przegląd Sądowy, 5.
  • Jurkowska-Gomułka, A. (2013). Publiczne i prywatne egzekwowanie zakazów praktyk ograniczających konkurencję. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Kordasiewicz, B. (2008). W: Z. Radwański (red.), System Prawa Prywatnego, t. 2. Prawo cywilne – część ogólna. Warszawa: C.H. Beck.
  • Krzykowski, M. (2014). Nadużywanie pozycji dominującej na polskim rynku energetycznym w świetle wybranego orzecznictwa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Studia Prawnoustrojowe, 24.
  • Nazaruk, P. (2013). W: J. Ciszewski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.
  • Piszcz, A. (2015). Dyrektywa odszkodowawcza 2014/104/UE – przegląd niektórych rozwiązań. internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 4(4).
  • Wolski, D. (2015). Implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji (2014/104/UE). Pozyskano z: www.1pkpk.wz.uw.edu.pl/working_papers/D_Wolski_Implementacja.pdf (10.02.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-25969c9d-1a7d-4724-8abf-dfdcf9a44ea4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.