PL EN


Journal
2010 | 1(19) | 61-74
Article title

Nierozerwalność małżeństwa w optyce luterańskiej

Content
Title variants
EN
Indissolubility of Marriage in the Lutheran Perspective
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The issue of marriage indissolubility ranks as the main one among the numerous issues included in the specifically Lutheran view of marriage. While supporting the indissolubility of marriage, the Evangelical Lutheran Church allows for a divorce and does not rule out a possibility of the divorced entering other marriages in case of an irreversible breakup of marriage. As far as understanding of the clauses is concerned, Luther and his followers accepted their literal interpretation, that is, as being exceptions to the rule of indissolubility. First and foremost, it is adultery that, being destructive for marriage, is such an exception and a reason for divorce. Luther also added other reasons justifying divorce to prove that the Church is understanding toward “human weakness”. When one is studying the issue of marriage indissolubility in the documents of the dialogue between the Roman Catholic Church and the Lutheran Church, one’s special attention is due to 1976 document of the Roman Catholic Study Commission, the Lutheran World Federation and the World Alliance of Reformed Churches titled: “Theology of Marriage and the Problem of Mixed Marriages”.
Journal
Year
Issue
Pages
61-74
Physical description
Dates
published
2010-12-31
References
 • Allmen J. von, Maris et femmes d’après saint Paul, „Cahiers théologiques” 29 (1951), s. 61.
 • Assemblea generale della Conferenza episcopale italiana – Sinodo delle Chiese valdesi e metodiste in Italia, Testo comune per un indirizzo pastorale dei matrimoni misti, w: EOe, vol. 8, s. 1000-1023.
 • Barth K., Die Kirchliche Dogmatik, t. III/4, Zürich 1945, s. 241; L. Scheffczyk, La dottrina del matrimonio di Karl Barth sotto l’aspetto ecumenico, w: tenże, Ecumenismo. La rapida via della verità, Roma 2007, s. 193-225.
 • Bellini A., Il matrimonio in Lutero e Calvino, w: V. Melchiorre (red.), Amore e matrimonio nel pensiero fi losofi co e teologico moderno, Milano 1976, s. 67-69
 • Bressan L., Il canone tridentino sul divorzio per adulterio e l’interpretazione degli autori, Roma 1973, s. 193-199.
 • Comitato misto cattolico-luterano-riformato di Francia, Battesimo e matrimonio. Dichiarazione e accordo dottrinale (1972), w: EOe, vol. 2, s. 261-268.
 • Conci A., Matrimonio e divorzio nella tradizione protestante, „La Scuola Cattolica” 2009, nr 3, s. 450-452.
 • Conferenza Episcopale italiana – Chiesa evangelica valdese, Testo applicativo del Testo comune per un indirizzo pastorale dei matrimoni tra cattolici e valdesi o metodisti in Italia, w: EOe, vol. 8, s. 1024-1043.
 • Courth F., I sacramenti. Un trattato per lo studio e per la prassi, Brescia 1999.
 • Duss-von Werdt J., Teologia del matrimonio. Il carattere sacramentale del matrimonio, w: J. Feiner, M. Löhrer (red.), Mysterium Salutis, vol. VIII, Brescia 1975, s. 575.
 • Hanc W., Problem małżeństw mieszanych oraz próby rozwiązań na przykładzie międzywyznaniowych dialogów, „Studia Oecumenica” 3 (2003), s. 90-91.
 • Hintz M., Poglądy etyczne Lutra, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1997, nr 1, s. 24.
 • Holc P., Małżeństwo w „Księgach Symbolicznych” luteranizmu, w: Z. Kijas, J. Krzywda (red.), Sakramentalność małżeństwa, Kraków 2002, s. 75-77.
 • Jankowski S., Kwestia nierozerwalności małżeństwa w kontekście ekumenicznym, „Ateneum Kapłańskie” 139 (2002), z. 1, s. 132.
 • Jaskóła P., Podstawy ekumenizmu, Opole 2010
 • Jedność przed nami. Raport Wspólnej Komisji Rzymskokatolicko-Ewangelicko- -luterańskiej (1984), w: K. Karski, S.C. Napiórkowski (red.), Bliżej wspólnoty. Katolicy i luteranie w dialogu 1965-2000, Lublin 2003, s. 283-345.
 • Karski K., Kwestie moralne w dokumentach dialogu katolicko-protestanckiego oraz Wspólnej Grupy Roboczej Światowej Rady Kościołów i Kościoła Rzymskokatolickiego, w: T. Kałużny, Z. Kijas (red.), Ekumenia a współczesne wyzwania moralne, Kraków 2009, s. 108-109
 • Karski K., Symbolika. Zarys wiedzy o Kościołach i wspólnotach chrześcijańskich, Warszawa 1994.
 • Luter M., Duży Katechizm. Szóste przykazanie, w: Księgi Wyznaniowe Kościoła Luterańskiego, Bielsko-Biała 2003, s. 82.
 • Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe, Weimar 1883-1948.
 • Marucci C., Matrimonio e divorzio nella teologia di Martin Lutero, w: G. Lorizio, V. Scippa (red.), Ecclesiae sacramentum. Studi in onore di P. Alfredo Marranzini S.J., Napoli 1986, s. 38-40.
 • Motyka J., Luter o rodzinie i w rodzinie, w: E. Ołtarzewska-Wieja (red.), Z problemów reformacji, t. 6, Bielsko-Biała 1993, s. 88
 • Pabiasz W., Małżeństwo i etyka seksualna w teologicznej refleksji Marcina Lutra, Częstochowa 1993.
 • Pelikan J., Tradycja chrześcijańska. Historia rozwoju doktryny, t. 4: Reformacja Kościoła i dogmatów (1300-1700), Kraków 2010.
 • Rychlicki C., Sakramentalny charakter przymierza małżeńskiego. Studium teologicznodogmatyczne, Płock 1997, s. 278-280.
 • Skowronek A., Dwie teologie małżeństwa, „Więź” 1975, nr 2, s. 70-71.
 • Sobór Trydencki, Sesja XXIV (1563), kan. 1-12, w: S. Głowa, I. Bieda (red.), Breviarium fi dei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, Poznań 1998, s. 504- -506.
 • Teologia małżeństwa a problem małżeństw międzywyznaniowych. Sprawozdanie końcowe Komisji Naukowej Kościołów Rzymskokatolickiego, Luterańskiego i Kalwińskiego za rok 1976, w: T. Kałużny, Z. Kijas (red.), Ekumenia a współczesne wyzwania moralne, Kraków 2009, s. 199-241.
 • Terlikowski T., Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Etyka seksualna Kościoła Luterańskiego Synodu Missouri, „Przegląd Powszechny” 2004, nr 10, s. 14-25.
 • Tranda B., Ewangelicki pogląd na małżeństwo, „Przegląd Powszechny” 1996, nr 1, s. 33.
 • Wróbel J., Małżeństwo w dokumentach Soboru Trydenckiego, „Roczniki Teologiczne” (KUL) 54 (2007), z. 3, s. 66-67.
 • Zubert W. B., K. Suppan, Die Ehelehre Martin Luthers [...], [recenzja], „Prawo Kanoniczne” 17 (1974), nr 3-4, s. 315.
 • Zubert W. B., Prawno-historyczne przesłanki nowej wykładni kan. 1082 KPK, „Ślą- skie Studia Historyczno-Teologiczne” 10 (1977), s. 266
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-25970563-15e9-4f9b-845f-046997e6a3ee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.