PL EN


2018 | 54 | 229 - 241
Article title

Rola pracodawcy w kreowaniu zdrowego trybu życia w świetle oczekiwań przedstawicieli generacji milenijnych

Content
Title variants
The employer’s role in creating a healthy lifestyle – expectations of the millennial generations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jakość życia, czyli stopień satysfakcji człowieka z całokształtu jego egzystencji, dotyczy prywatnej i zawodowej sfery życia. Jedną z ważniejszych determinant jakości życia jest zdrowie, które w ponad 50% zależy od stylu życia. Ze względu na fakt, że styl życia jest wypadkową indywidualnych działań podejmowanych przez jednostkę oraz otoczenia, w którym człowiek żyje i pracuje, przyjmuje się, że jedną z ról pracodawcy jest kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu.Promowanie zdrowego trybu życia ma szczególne znaczenie w przypadku osób młodych, które dopiero wchodzą w dorosłość. Młodzi, zaliczani do tak zwanych pokoleń milenijnych, coraz częściej łączą naukę z pracą zawodową. W związku z tym edukacja zdrowotna młodych jest nie tylko zadaniem rodziców, nauczycieli czy pielęgniarek szkolnych, ale i pracodawców, u których młodzi zdobywają pierwsze doświadczenia zawodowe. Pamiętać należy, na co wskazują rezultaty badań empirycznych, że przedstawicieli generacji milenijnych charakteryzuje niehigieniczny tryb życia oraz zapotrzebowanie na usługi związane z kształtowaniem zdrowego trybu życia. Celem niniejszego opracowania jest określenie oczekiwań młodych osób (przedstawicieli generacji milenijnych) dotyczących roli pracodawcy w kształtowaniu zdrowego stylu życia. Artykuł ma układ teoretyczno-empiryczny. Części teoretyczne powstały na podstawie studiów literaturowych, którymi objęto publikacje poświęcone zdrowemu stylowi życia, promocji zdrowia w miejscu pracy oraz charakterystykom pokoleń milenijnych. Empiryczna część pracy zawiera wyniki badań własnych zrealizowanych w 2017 roku wśród przedstawicieli generacji milenijnych. Rezultaty badawcze dowodzą, że młodzi ludzie nie reprezentują prawidłowych zachowań prozdrowotnych. Jednocześnie oczekują oni od pracodawców angażowania się w promowanie zdrowego trybu życia.
EN
The quality of life, meaning the degree of human’s satisfaction derived from the whole of the existence, involves both – the private and professional spheres of life. One of the most important determinants of the quality of life is health, which in more than 50% depends on the person’s lifestyle. Due to the fact that lifestyle is a result of individual actions undertaken by the individual and its home and work environment, it is assumed that one of the employer’s tasks is shaping pro-health behaviors. Promoting healthy lifestyles is particularly important for young people who are just entering adulthood. Those people, also known as Millennials, go to school and work simultaneously. As a consequence, young people’s health awareness is not only parents, teachers or school nurses’ matter to teach anymore, but also employers’ from whom young people gain first work experiences. It needs to be indicated that empirical studies prove that representatives of the Millennium generation are characterized by unhygienic lifestyles and the need for services that shape a healthy lifestyle. The purpose of this paper is to identify the expectations of youngsters (representatives of Millennium generations) regarding the role of employers in shaping a healthy lifestyle. The article consists of theoretical and empirical sections. Theoretical parts were based on literature, which include publications devoted to a healthy lifestyle, health promotion in the workplace, and the characteristics of Millennial generations. The empirical part of the paper contains the results of the author’s our own research conducted in 2017 among representatives of the Millennium generations. The results show that young people do not manifest healthy behaviors. At the same time, they expect from their employers to promote healthy lifestyle.
Year
Volume
54
Pages
229 - 241
Physical description
Contributors
References
 • Andruszkiewicz K., 2016, Zachowania konsumentów na rynku produktów prozdrowotnych w dobie digitalizacji rynku, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 45, red. nauk. M.G. Woźniak, Wyd. UR, Rzeszów, https://dx.doi.org/10.15584/ nsawg.2016.1.12.
 • Bennett S., Matont K., 2010, Beyond the ‘digital natives’ debate: Towards a more nuanced understanding of students’ technology experiences, „Journal of Computer Assisted Learning”, Vol. 26, Issue 5, https://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2729.2010.00360.x.
 • Broniewska G., 2005, Jakość życia człowieka w organizacji w świetle filozofii TQM, „Problemy Jakości”, nr 5.
 • Deal J.J., Altman D.G., Rogelberg S.G., 2010, Millennials at Work: What We Know and What We Need to Do (If Anything), „Journal of Business Psychology”, nr 25, http://dx.doi.org/10.1007/s10869-010-9177-2.
 • Encyklopedia socjologii, 2000, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Głowacka-Rębała A., 2013, Zachowania zdrowotne w rodzinie a problem otyłości u dzieci, Poznań, http://www.wbc.poznan.pl/Content/328203/index.pdf (stan na dzień 13.06.2017 r.).
 • Gniazdowski A., 1997, Promocja zdrowia w miejscu pracy. Teoria i zagadnienia praktyczne, Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera, Łódź.
 • Juczyński Z., 2001, Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia, PTP, Warszawa.
 • Juczyński Z., 1999, Narzędzia pomiaru w psychologii zdrowia, „Przegląd Psychologiczny”, nr 4.
 • Kawczyńska-Butrym Z., 1999, Wprowadzenie do diagnozy [w:] Diagnoza pielęgniarska, red. Z. Kawczyńska-Butrym, PZWL, Warszawa.
 • Managing tomorrow`s people, https://www.pwc.com/gx/en/managing-tomorrows-people/ future-of-work/pdf/mtp-future-of-work.pdf (stan na dzień 06.07.2017 r.).
 • Morozkowiak M., Mrozkowiak M., 2011, Co to jest Zdrowy Styl Życia?, „Ontogeneza i Promocja Zdrowia w Aspekcie Medycyny, Antropologii i Wychowania Fizycznego”, Zielona Góra.
 • Namysł A., Kazenas A., Bugajska J., 2012, Promocja zdrowia w miejscu pracy – inwestycjaw zdrowie pracownika i kapitał firmy, „Bezpieczeństwo Pracy”, nr 6/2012, s. 8–11.
 • Ostrowska A., 1999, Styl życia a zdrowie. Z zagadnień promocji zdrowia, IFiS PAN, Warszawa.
 • Ponczek D., Olszowy I., 2012, Styl życia młodzieży i jego wpływ na zdrowie, „Problemy Higieny i Epidemiologii”, nr 93(2).
 • Puchalski K., Korzeniowska E., 2017, Promocja zdrowia w zakładach pracy w Polsce w 2015 r. – diagnoza na podstawie reprezentatywnego badania firm zatrudniających powyżej 50 pracowników, „Medycyna Pracy”, nr 68(2), https://dx.doi.org/10.13075/ mp.5893.00532
 • Romanowska-Tołłoczko A., 2011, Styl życia studentów oceniany w kontekście zachowań zdrowotnych, „Hygeia Public Health”, nr 46(1).
 • Siciński A., 1976, Styl życia – problemy pojęciowe i teoretyczne [w:] Styl życia. Koncepcje– propozycje, red. A. Siciński, PWN, Warszawa.
 • Stępniewska K., 2013, Dzieci Facebooka i smartfonów: co z nich wyrośnie?, 2013, http://m.edziecko.pl/edziecko/1,113162,11991895,Dzieci_Facebooka_i_smartfonow__co_z_nich_wyrosnie_.html (stan na dzień 06.02.2015 r.).
 • Wojtaszczyk K., 2016, Przynależność generacyjna jako determinanta postaw wobec pracy. Stereotypy a rzeczywistość, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów”, nr 1(39).
 • Woynarowska B., 2007, Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki, IFiS PAN, Warszawa.
 • Wysocki M.J., Miller M., 2003, Paradygmat Lalonde’a, Światowa Organizacja Zdrowia i nowe zdrowie publiczne, „Przegląd Epidemiologiczny”, nr 3.
 • Zajadacz A., 2014, Pokolenie X, Y, Z a fenomen turystyki [w:] Międzypokoleniowe aspekty turystyki, red. J. Śledzińska, B. Włodarczyk, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2597f500-b5de-496b-be7d-2a420f4640ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.