PL EN


2015 | 63 | 8: Lingwistyka Korpusowa i Translatoryka | 187-206
Article title

Esquisse de classement sémantique et modal des verbes polonais et français en construction avec les syntagmes prépositifs latins dans les textes juridiques

Authors
Title variants
EN
The Outline of Semantic and Modal Classification of Polish and French Verbs Present in the Lexical Constructions with Latin Prepositional Syntagmas Found in Legal Texts
PL
Zarys klasyfikacji semantycznej i modalnej czasowników polskich i francuskich w konstrukcji składniowej z łacińskimi syntagmami przyimkowymi w tekstach prawniczych
Languages of publication
FR
Abstracts
EN
This article encompasses the semantic classification of performative verbs typical for the legal Polish and French languages and found in lexical constructions with Latin syntagmas of the prepositional type. Latinisms, treated as borrowed words, perform an adverbial function in both Polish and French. Their role is essential in communicating the meaning of the illocutionary act. A performative verb is frequently introduced by a deontic verb in legal normative texts, which proves there exists a modal element in a legal normative text.
PL
Niniejszy artykuł obejmuje klasyfikację semantyczną czasowników performatywnych właściwych dla języka polskiego i francuskiego prawniczego, które występują w konstrukcji składniowej z syntagmami łacińskimi typu przyimkowego. Latynizmy, mające status zapożyczeń, pełnią funkcję okolicznika w wyżej wymieninych językach. Ich zastosowanie ma ogromne znaczenie w przekazie wartości illokucyjnej wypowiedzi. Czasownik performatywny jest często wprowadzony czasownikiem deontycznym, co dowodzi obecności elementu modalnego w tekście normatywnym.
Contributors
author
References
  • Andruszkiewicz Marta (2015), « Wpływ języka na adresatów norm prawnych » [in :] Przegląd Prawa Publicznego – Nr 7-8, Białystok.
  • Austin John Langshaw (1962), How to do Things with Words (Jak działać słowami, przygotowana na podstawie notatek do wykładów z lat 1952-1955).
  • Bracops Martine (2006), Introduction à la pragmatique : les théories fondatrices : actes de langage, pragmatique cognitive, pragmatique intégrée, De Boeck Supérieur.
  • Cresti Emanuela (2002), « Illocution et modalité dans le comment et le topic » [in:] Prepint lablitan°2, 1-43.
  • Greenstein Rosalind (2005), La langue, le discours et la culture en anglais du droit, Publications de la Sorbonne.
  • Krasoń Ilona (2015), « Le syntagme prépositif latin – texte figé dans un texte libre français et polonais ? » [in :] Le monde de la littérature : Analyse de texte – Intertextualité, Univerzita Karlova v Praze, 255-264.
  • Pisarska Alicja, Tomaszkiewicz Teresa (1996), Współczesne tendencje przekładoznawcze, Poznań.
  • Schwab Wallace (1981), Les locutions latines et le droit positif québécois : nomenclature des usages de la jurisprudence, Conseil de la langue française, Service des communications, Québec.
  • Société Genèvoisede Linguistique (2008), Cahiers Ferdinand de Saussure, Librairie Droz.
  • Vilela Mirian (1989), « Contribution à l’étude des verbes de déplacement : approche sémantique et syntaxique » [in :] Separata da Revista da Faculdade de Letras. Línguas e Literaturas, I série, vol. VI, 9-41.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2599a611-d5fc-423a-b251-0832acb234f9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.