PL EN


2014 | 7 | 3(24) | 954-969
Article title

Czynniki kształtujące cenę benzyny w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem podatków i opłat

Authors
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Ropa naftowa jest obecnie na rynkach światowych towarem, którego obroty osiągają największe rozmiary. Ze względu na globalny charakter handlu ropą, aktualnie ukształtowały się trzy główne centra, w których każdego dnia dokonuje się największych transakcji kupna-sprzedaży tego towaru na świecie. Są to giełdy w Londynie, Nowym Jorku i Singapurze.Ropa naftowa sprzedawana w baryłkach nie nadaje się do użycia. Jej droga na stację benzynową prowadzi przez rafinerię, gdzie jest poddawana procesom destylacji, w wyniku których oprócz popularnej benzyny otrzymuje się też takie produkty jak gaz ziemny czy olej opałowy. Proces ten wiąże się oczywiście z kosztami, które – obok marży detalistów, podatku akcyzowego, opłaty paliwowej i transportu – zawsze będą towarzyszyć benzynie na jej drodze z giełdy do stacji paliwowej. Stąd też cena jednego litra benzyny zawsze będzie w przeliczeniu wyższa od jednego litra ropy. Celem niniejszego artykułu jest analiza najważniejszych czynników kształtujących cenę benzyny, ze szczególnym uwzględnieniem podatku akcyzowego, VAT oraz opłaty paliwowej. Analizą objęto lata 2010-2014. Treść niniejszego artykułu ukazuje, jaki był udział podatków oraz opłaty paliwowej w cenie benzyny, jak również jaka jest wysokość marży realizowanej przez właścicieli stacji paliw, z jednoczesnym zaznaczeniem, że nie jest ona źródłem ich znaczących dochodów.
Contributors
author
 • Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Bąk Ł, Marża stacji może sięgać nawet 70 gr. na litrze http://forsal.pl/artykuly [dostęp 26.06.2013 r.].
 • Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 roku w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. U. UE.L 2003, nr 283, poz. 51).
 • Grupa Lotos SA, http://www.lotos.pl/149/poznaj_lotos/dzialalność_spolki/rafineryjna, [dostęp 27.07.2014 r.].
 • Informacje finansowe-Dane makro, www.orlen.pl/RelacjeInwestorskie/InformacjeFinansowe/Strony/DaneMakro.aspx [dostęp 27.07.2014 r.].
 • Król-Bogomilski J., Technologia Chemiczna – Interaktywny Podręcznik Internetowy, www.oocities.com [dostęp 27.07.2014 r.].
 • Lotos dla biznesu, ceny hurtowe paliw (archiwum cen), http://www.lotos.pl/145/type,oil_95/dla_biznesu/hurtowe_ceny_paliw/archiwum_cen_paliw [dostęp 28.07.2014 r.].
 • Lotos, Raport 2012 http://raportroczny.lotos.pl [dostęp 26.07.2014 r.].
 • Orlen w liczbach 2013, Polski koncern Naftowy Orlen SA raport roczny, http://raportroczny.orlen.pl/PL_2013 [dostęp 27.07.2014 r.].
 • Paliwa ciekłe – produkcja, sprzedaż, jakość, http://www.ure.gov.pl/
 • pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/4586,Paliwa-ciekle-produkcja-sprzedaz-jakosc.html [dostęp 27.07.2014 r.].
 • Przemysł i handel naftowy 2011, (raport roczny), Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, Warszawa 2012.
 • Przemysł i handel naftowy 2013 (raport roczny), Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, Warszawa 2014.
 • Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, A18, VCH, Verlagsgesellschaft, Weinheim, 1991; Oil, Oil Refining.
 • Umowa europejska z dnia 30 września 1957 r., dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 1975 r., nr 35, poz. 189 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (t. j. Dz. U. z 1993 r., nr 11 poz. 50).
 • Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (t. j. Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2571, ze zm.).
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r., poz. 752).
 • Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2010 r., nr 238 poz. 1578).
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r., nr 227, poz. 1367).
 • Sowa B., Podatek akcyzowy na tle innych form opodatkowania konsumpcji, „Modern Management Review MMR” 2013, nr 2, vol. XVIII.
 • Sowa B., Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług (VAT) działalności transportowej w Unii Europejskiej. Wybrane aspekty, „Zarządzanie i Marketing” 2010, nr 17, z. 272.
 • Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 2013 r., Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa 2014.
 • Stacje paliw w Polsce 2007-2014, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, http://www.popihn.pl/stacje_paliw.php?news_id=46 [dostęp 28.07.2014 r.].
 • Szacunkowa ilość stacji paliw w Polsce w latach 2007-2014, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, http://www.popihn.pl/ stacje_paliw.php?news_id=46 [dostęp 28.07.2014 r.].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3524
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-25a1db76-7987-45d9-933e-0f7182e3c4b1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.