PL EN


2016 | 10 | 335-344
Article title

O wydawnictwie słownikowym z zakresu biografistyki księgoznawczej

Content
Title variants
EN
On dictionary publication from the fi eld of the book studies’ biographies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano wydawnictwo z zakresu biografistyki księgoznawczej pt. Słownik pracowników książki polskiej, realizowane w Uniwersytecie Łódzkim – najpierw w Bibliotece Uniwersyteckiej w Łodzi (od 1958 r.), następnie – w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ (od 1992 r.). W latach 1972-2016 ukazał się tom podstawowy Słownika (1972) i cztery suplementy (1986, 2000, 2010, 2016). Redaktorami naukowymi były kolejno: I. Treichel, H. Tadeusiewicz, M. Rzadkowolska. Planowany piąty suplement poprowadzi A. Walczak-Niewiadomska. Edytorem Słownika było Państwowe Wydawnictwo Naukowe (tomy z 1972 i z 1986 r.) i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (tomy z 2000, 2010 i 2016 r.). Autorka omówiła także zakres tematyczny i zasięg chronologiczny Słownika, jego warsztat (publikacje towarzyszące, kartoteki, archiwum); podała ogólna liczbę haseł (4842) i autorów (1100), podkreśliła znaczenie wydawnictwa dla biografistyki księgoznawczej oraz dziejów książki w Polsce.
EN
The article presents the dictionary publication from the field of the book studies’ biographies Słownik pracowników książki polskiej (Biographical Dictionary of the Workers of the Polish Book) prepared in the University of Łódź – first in University Library in Łódź (from 1958) then in the Chair of Library and Information Science UŁ (from 1992). In the years 1972-2016 there were published the core volume of the Biographical Dictionary (1972) and 4 supplements (1986, 2000, 2010, 2016). Their scientific editors were – as follows - I. Treichel, H. Tadeusiewicz, M. Rzadkowolska. The next, planned 5th supplement will be edited by A. Walczak-Niewiadomska. The Dictionary was published by the National Scientific Publishers PWN (volumes from 1972 and from 1986) and The Polish Librarian’s Association (volumes from 2000, 2010 and 2016). The author discussed also subject and chronological scope of the Dictionary as well as its additional sources (associating publications, archive, card file); provided readers with number of its entries (4842) and authors (1100), underlined meaning of the publication for the fi eld of book studies’ biographies and for the book history in Poland.
Contributors
References
 • Czarnowska M., Słomczewska-Kornecka Józefa (20 III 1907 Warszawa – 2 II 1989 tamże), w: Słownik pracowników książki polskiej. Suplement II, red. H. Tadeusiewicz z udziałem B. Karkowskiego, Warszawa 2000, s. 145-146.
 • Czerniejewska E., Obmińska Janina (28 V 1928 Stanisławów – 5 X 2006 Wrocław), w: Słownik pracowników książki polskiej. Suplement III, red. H. Tadeusiewicz, Warszawa 2010, s. 209.
 • Hanna Tadeusiewicz - bibliotekarz i bibliolog : bibliografia publikacji 1966-2004, oprac. E. Andrysiak , Kalisz 2004 (z bibliogr., fot.).
 • Jasińska T., Łozowska A., Judek C., Wielopolska Maria Salomea (1 III 1916 Stuttgart, Niemcy – 30 IX 2006 Szczecin), w: Słownik pracowników książki polskiej. Suplement III, red. H. Tadeusiewicz, Warszawa 2010, s. 296-297.
 • 5. Kocójowa M., Słownik pracowników książki polskiej, „Przegląd Biblioteczny” 2011, z. 3, s. 341-355 (z bibliogr.).
 • 6. Pawlicka E., Lis Barbara (2 X 1932 Łódź – 11 IV 2001 tamże), w: Słownik pracowników książki polskiej. Suplement III, red. H. Tadeusiewicz, Warszawa 2010, s. 172-173.
 • 7. Profesor Hanna Tadeusiewicz, Sylwetki łódzkich uczonych, z. 101, [red. Z. M. Wichowa], Łódź 2010, (z bibliogr., fot.).
 • Rusińska-Giertych H., Andrzejewska Jadwiga z d. Żamojto (20 XI 1923 Dąbrowa, pow. Oszmiana, obecnie Białoruś – 24 I 2010 Wrocław), w: Słownik pracowników książki polskiej. Suplement III, red. H. Tadeusiewicz, Warszawa 2010, s. 9-10.
 • Rzadkowolska M., Walczak Kazimierz (15 I 1941 w. Dubiecko, pow. przemyski – 19 VIII 2004 Łódź), w: Słownik pracowników książki polskiej. Suplement III, red. H. Tadeusiewicz, Warszawa 2010, s. 289-290.
 • Słownik biograficzny pracowników książki polskiej. Wykaz haseł, Łódź 1962 [powiel.].
 • Słownik pracowników książki polskiej, red. I. Treichel, Warszawa-Łódź 1972.
 • Słownik pracowników książki polskiej. Suplement, red. I. Treichel, Warszawa-Łódź 1986.
 • Słownik pracowników książki polskiej. Suplement II, red. H. Tadeusiewicz z udziałem B. Karkowskiego, Warszawa 2000.
 • Słownik pracowników książki polskiej. Suplement III, red. H. Tadeusiewicz, Warszawa 2010.
 • Słownik pracowników książki polskiej. Suplement IV, red. M. Rzadkowolska, Warszawa 2016.
 • Słownik pracowników książki polskiej. Zeszyt próbny, red. K. Świerkowski, W. Pawlikowski, I. Treichel, Łódź1958.
 • Sokół Z., Orzechowa Jadwiga Eugenia (13 X 1927 Przemyśl – 2 V 1999 Rzeszów), w: Słownik pracowników książki polskiej. Suplement II, red. H. Tadeusiewicz z udziałem B. Karkowskiego, Warszawa 2000, s. 118.
 • Sokół Z., Staniszewska Domicella (6 IV 1939 w. Książnice k. Lublina – 17 II 1997 Mielec), w: Słownik pracowników książki polskiej. Suplement II, red. H. Tadeusiewicz z udziałem B. Karkowskiego, Warszawa 2000, s. 151.
 • Stępień A., Skibińska E., Zabrocka Kazimiera z d. Plucińska (31 I 1928 Żyrardów – 1 I 2008 Warszawa), w: Słownik pracowników książki polskiej. Suplement III, red. H. Tadeusiewicz, Warszawa 2010, s. 308.
 • Świerkowski K., Słownik biograficzny pracowników książki polskiej, Wrocław, 1957 [odb.].
 • Tadeusiewicz H., Irena Treichel (1918-1987), „Roczniki Biblioteczne” 1988, z. 2, s. 367-371 (z fot.).
 • Tadeusiewicz H., Irena Treichel jako redaktor „Słownika pracowników książki polskiej”, „Przegląd Biblioteczny” 1989, z. 2, s. 101-109 (z fot.).
 • Tadeusiewicz H., Komunikat o suplemencie II „Słownika pracowników książki polskiej, w: Rozwój prowincji naszej : życie społeczno-kulturalne ośrodków lokalnych ziem polskich w dobie popowstaniowej 1864-1914 : [materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Prasy i Kultury, Skarżysko Kamienna 29-30 października 1992 r.], pod red. M. Adamczyka i A. Notkowskiego, Kielce-Warszawa 1993, s. 347-349.
 • Tadeusiewicz H., O dwu słownikach realizowanych w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego, w: Książka zawsze obecna : prace ofiarowane profesorowi Krzysztofowi Migoniowi , [kom. red. B. Bieńkowska i in.], Wrocław 2010, s. 107-110.
 • Tadeusiewicz H., Prace nad III Suplementem „Słownika pracowników książki polskiej”, w: Bibliologia. Problemy badawcze nauk humanistycznych. Praca zbiorowa, pod red. D. Kuźminy, Warszawa2007, s. 396.
 • Tadeusiewicz H., Prosto do celu, w: Moja droga do nauki, red. M. Pawlik, Łódź 2011, s. 227-238 (z fot.).
 • Tadeusiewicz H., Słownik pracowników książki polskiej 20 lat w służbie nauki, „Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej” 1994 (druk. 1995), nr 349, s. 47-56.
 • Tadeusiewicz H., „Słownik pracowników książki polskiej”. Suplement II, „Przegląd Biblioteczny” 1999, z. 1/2, s. 81-82.
 • Tadeusiewicz H., Treichel Irena (6 VII 1918 Rypin, woj. warszawskie – 4 XII 1987 Łódź), w: Słownik pracowników książki polskiej. Suplement II, red. H. Tadeusiewicz z udziałem B. Karkowskiego, Warszawa 2000, s. 164-165.
 • Tadeusiewicz H., Rzadkowolska M., Walczak-Niewiadomska A., Pracownia „Słownika pracowników książki polskiej” jako Centrum Badań Biografistyki Księgoznawczej w Polsce, w: Bibliologia i informatologia, pod red. D. Kuźminy, Warszawa, 2011, s. 167-172.
 • Treichel I., Słownik pracowników książki polskiej. Przebieg prac nad realizacją publikacji, ich organizacja i metody, „Przegląd Biblioteczny” 1985, z. 3/4, s. 439-457.
 • Treichel I., Suplement do „Słownika pracowników książki polskiej”, „Przegląd Biblioteczny” 1979, z. 3, s. 329-332.
 • Treichel I., Warsztat Słownika pracowników książki polskiej w Bibliotece Uniwersyteckiej w Łodzi, „Listy Bibliofilskie” 1983, s. 9-13.
 • Walczak-Niewiadomska A., Udział Profesor Hanny Tadeusiewicz w edycji Słownika pracowników książki polskiej, w: Ludzie i książki. Studia i szkice bibliologiczno-biograficzne. Księga pamiątkowa dedykowana profesor Hannie Tadeusiewicz, [red. E. Andrysiak ; współpr. red. J. Konieczna, A. Walczak-Niewiadomska, M. Rzadkowolska], Łódź 2011, s. 13-16 (z fot.).
 • Żmigrodzki Z., Kołakowski Miron (23 I 1911 Częstochowa – 9 I 1993 tamże), w: Słownik pracowników książki polskiej. Suplement II, red. H. Tadeusiewicz z udziałem B. Karkowskiego, Warszawa 2000, s. 80.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1897-0788
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-25b0eee6-ca47-479b-bf65-242608d7f7ea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.