PL EN


2014 | 63 (LXIII) | 4 | 93-106
Article title

Dzieciństwo w Bullerbyn czy z tiger mothers? Bycie dzieckiem a stawanie się szczęśliwym dorosłym – zastrzeżenia wobec stosowania perspektywy inwestycji społecznych w polityce społecznej

Authors
Content
Title variants
EN
Childhood in Bullerbyn or with Tiger Mothers? On Being a Child and Becoming a Happy Adult – Reservations Concerning the Use of the Social Investment Perspective in Social Policy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Polityka społeczna wobec dzieci została zdominowana przez perspektywę inwestycji społecznych. Nie kwestionując jej zasadności, ten artykuł wskazuje na jej ograniczenia. Inwestycje w dzieci przynoszą korzyści dziecku, jego rodzinie oraz całemu społeczeństwu, opierają się jednak na budzących wątpliwości założeniach: (1) podrzędności dzieciństwa; dzieciństwo traktowane jest jako podrzędna wobec dorosłości faza życia, (2) efektywności i selekcji; należy inwestować tak, by zwrot z inwestycji był największy; (3) przewagi konkurencyjnej; celem inwestowania w dziecko przez rodziców jest zdobywanie przez nie przewagi konkurencyjnej w życiu dorosłym; (4) dominacji perspektywy rynku pracy; inwestować należy w to, co przydaje się w wykonywaniu pracy zawodowej; (5) nierówności talentów (powiązane z poprzednim), niektóre obszary aktywności ludzkiej, talenty i umiejętności człowieka są mniej ważne niż inne, dlatego należy skupić się na tych najważniejszych; (6) wiedzy o przyszłości; współcześni ludzie posiadają wiedzę na temat tego co będzie człowiekowi potrzebne w przyszłości; (7) stałości modelu dorosłości; to co dziś uważa się za „bycie dorosłym” pozostanie niezmienne w przyszłości. Konsekwencją przyjęcia tych założeń jest polityka: wspierająca „stawanie się” dorosłym kosztem „bycia” dzieckiem; skierowana głównie do najuboższych dzieci, gdyż w tej grupie zwrot z inwestycji jest największy; przedkładająca umiejętności i talenty przydatne na rynku pracy nad inne; oparta na normatywnych oczekiwaniach dotyczących dorosłości oraz tego jak będzie wyglądać przyszłość; zachęcająca do zdobywania przewagi konkurencyjnej.
EN
Social policy towards children has become dominated by the perspective of social investment. Without questioning the legitimacy of the social investment concept, this article points out its limitations. While investing in children benefits the children, their families and the general public, it is however based on questionable assumptions: (1) childhood inferiority; childhood is treated as inferior to adulthood, (2) effectiveness and selection; it should be invested in such a way that the return on investment is the largest; (3) competitive advantage; the purpose of investing in the child by parents is for them to gain a competitive advantage in adulthood; (4) the dominance of the labour market perspective; it should be invested into what will be advantageous in obtaining professional work; (5) the inequality of the many varied talents (related to previous point); some areas of human activity, human talents and skills are less important than the others, hence the policy should focus on the most important ones; (6) knowledge of the future; people know what will be needed in the future; (7) stability of the model of adulthood; what is today considered as „being an adult” will remain unchanged in the future. The adoption of these assumptions results in a policy: that supports “becoming an adult” at the expense of “being” a child; is mainly targeted at the poorest children because the return on investment in this group is the greatest; that privileges the skills and talents needed for salary work; that is based on the reigning normative expectations regarding adulthood and what the future will look like; that encourages people to obtain competitive advantages.
Year
Volume
Issue
4
Pages
93-106
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
author
References
 • Ben-Arieh A., 2006, Measuring and monitoring the well-being of young children around the world. Backgroud paper prepared for the Education for All Global Monitoring Report 2007 Strong foundations: early childhood care and education, 34.
 • Carneiro P., Heckman J., 2003, Human Capital Policy. NBER working paper series, 9495.
 • Deeming C., Smyth P., 2014, Social Investment after Neoliberalism: Policy Paradigms and Political Platforms, “Journal of Social Policy”, November (FirstView Article), pp. 1–22.
 • European Commission, 2010, New Skills for New Jobs: Action Now – A report by the Expert Group on New Skills for New Jobs prepared for the European Commission.
 • Frank R., 1987, Choosing the Right Pond. Human Behavior and the Quest for Status, New York, Oxford: Oxford University Press.
 • Heckman J.J., Conti G., 2012, The Economics of Child Well-Being, IZA Discussion Paper, (6930).
 • Hirsch F., 2005, Social Limits to Growth (Revised edition ed.), London: Taylor & Francis e-Library.
 • Johnson P., Kossykh Y., 2008, Early Years, Life Chances and Equality, Manchester: Equality and Human Rights Commission.
 • Kim S.Y., Wang Y., Orozco-Lapray D., Shen Y., Murtuza M., 2013, Does “Tiger Parenting” Exist? Parenting Pro-files of Chinese Americans and Adolescent Developmental Outcomes, “Asian American Journal of Psychology”, 4 (1), pp. 7–18.
 • Knudsen E.I. et al., 2006, Economic, Neurobiological, and Behavioral Perspectives on Building America’s Future Workforce, “Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America”, 103 (27), pp. 10155–10162.
 • Lee N., 2003, Childhood and Society: Growing up in an Age of Uncertainty, Maidenhead: Open University Press.
 • Michoń P., 2013, Nierówności społeczne jako przyczyna ograniczenia wzrostu gospodarczego, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, (5) 1, ss. 26–33, http://soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202013/5-37.pdf
 • Morel N., 2013, A Social Investment Strategy for the Knowledge-Based Economy?, “Scuolademocratica”, 3 (special issue: education, welfare), pp .631–650.
 • OECD, 2009, Doing Better for Children, Paris: OECD Publishing.
 • Ornacka K., 2013, Od socjologii do pracy socjalnej. Społeczny fenomen dzieciństwa, Kraków: Wydawnictwo Uni-wersytetu Jagiellońskiego.
 • Phillips D., Shonkoff J. (eds.), 2000, From Neurons to Neighborhoods: The Science of Early Childhood Development, Washington: Committee on Integrating the Science of Early Childhood Development, Board on Children, Youth, and Families; National Academy of Science.
 • Schweinhart L.J. et al., 2005, The High/Scope Perry Preschool Study Through Age 40, Ypsilanti: High Scope Press.
 • Sorin R., 2005, Changing Images of Childhood–Reconceptualising Early Childhood Practice, “International Journal of Transitions in Childhood”, 1, pp. 12–21.
 • Stiglitz J.E., 2012, The Price of Inequality, New York: W.W. Norton & Company.
 • Uprichard E., 2008, Children as “Being and Becomings”: Children, Childhood and Temporality, “Children & Soci-ety”, 22 (4), pp. 303–313.
 • White S.C., 2002, Being, Becoming and Relationship: Conceptual Challenges of a Child Rights Approach in Devel-opment, “Journal of International Development”, 14(8), pp. 1095–1104.
 • Woodhead M., 2006, Changing Perspectives on Early Childhood: Theory, Research and Policy, Paris: UNESCO.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-25c7599d-2c06-4081-898b-3df776cb1ac8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.