PL EN


2017 | 2(33) | 61-70
Article title

Інноваційні резерви економіки України та можливість їх використання

Content
Title variants
EN
Innovative reserves of Ukraine’s economy and the feasibility of their using
Languages of publication
UK
Abstracts
UK
Мета дослідження. Розкриття інноваційних резервів економіки України і обґрунтування необхідності та можливості їх використання. Методи дослідження – теоретичні та практичні. Результати дослідження. За двадцять п’ять років незалежності Україна практично втратила, або знизила до мінімуму виробництво високотехнологічної продукції. Це ставить перед нею завдання змінити відношення держави до науки та інноваційної діяльності. В складних умовах дефіциту фінансових ресурсів, Україні необхідно визначити пріоритетні галузі та напрями розвитку національної економіки і забезпечити їх фінансування. Варто відмовитися від популістського бажання негайно вирішити всі соціально-побутові питання та направити вивільнені кошти на підтримку наукових, науково-дослідних установ та підприємств, які впроваджують інновації. До галузей, які здатні відіграти роль локомотива в розвитку економіки країни і тому повинні отримати пріоритетне фінансування від держави, слід віднести: авіо-космічне та сільськогосподарське машинобудування, металургійний комплекс, продукцію оборонного спрямування, відновлювану енергетику, інформаційно-комунікаційні технології, біотехнології, які є основою для виробництва вітчизняних медичних препаратів, та нанотехнології. Для стимулювання інноваційної діяльності підприємств та залучення коштів зарубіжних і вітчизняних інвесторів варто використати не тільки фінансові можливості держави, а й регіонів. При цьому комплекс заходів державних та регіональних інституцій з підтримки інвесторів, які фінансуватимуть інноваційні проекти, повинен включати правовий захист інтересів інвесторів, пільговий режим оподаткування їхніх доходів, забезпечення доступу до природних та матеріальних ресурсів України. До того ж сприяння у впровадженні інновацій повинні отримати не тільки великі, а й середні та малі підприємства. Створення сприятливих умов для використання наявних резервів для інноваційного оновлення економіки України, дозволить нашій країні позбутися орієнтації на використання наявних природних ресурсів і виробництво продукції з низьким ступенем переробки та долучитися до групи країн, в основі розвитку яких лежать високі технології.
EN
Purpose. Disclosure of innovative reserves of Ukraine’s economy and statement of the need and the feasibility of their using. Methods – theoretical and practical. Results. For twenty-five years of independence, Ukraine practically has lost or has reduced to the minimum production of high-tech products. This is set an objective to change the attitude of science and innovation. In the difficult conditions of lack of financial resources, Ukraine should identify priority industries and directions for the development national economy and provide funding. Country should abandon of populist desire to solve all the social and domestic issues immediately and direct the released funds to support scientific and research institutions and enterprises that implement innovations. To the industries that are able to play the role of locomotive in the country’s economy development and therefore should receive priority funding from the state, must be attributed: the aeronautical, space and agricultural machine-building, metallurgical industry, military products, renewable energy, information and communication technology, biotechnology, that is the basis for domestic production of medicines, and nanotechnology. To encourage innovation activities of enterprises and raise funds overseas and domestic investors should use not only the financial capacity of the state, but also regions. At that, complex of measures national and regional institutions to support investors who finance innovative projects should include legal protection of interests of investors, preferential tax treatment of their income, access to natural and material resources of Ukraine. For this assisting in the implementation of innovation must receive not only large but also medium and small enterprises. Creating favourable conditions for the use of available reserves for the innovative renewal of economy of Ukraine, will allow our country rid of orientation on the use of available natural resources and production of products with low degree of processing and join the group of countries at the base of which are high technology.
Year
Issue
Pages
61-70
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Academician Stepan Demianchuk International University of Economics and Humanities, Ukraine, Rivne (Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, Україна, Рівне), Vib28@ukr.net
 • Academician Stepan Demianchuk International University of Economics and Humanities, Ukraine, Rivne (Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, Україна, Рівне)
References
 • Amosha, O.I., Solomatina, L.M. (2017). Інноваційний розвиток промислових підприємств у регіонах: проблеми та перспективи, Економіка України (3), с. 20–34.
 • Амоша, О.І., Землянкін, А.І., Підоричева, І.Ю. (2015). Удосконалення системи управління інноваціями як умова прискорення структурних реформ в Україні, Економіка України (9), с. 49–65.
 • Вишневський, В.П. (2016). Глобальна неоіндустріалізація та її уроки для Украї- ни, Економіка України (8), с. 26–43. Вісник НАН України (2005) (7), с. 77–83.
 • Данилишин, Б.М. (2016). Тактика еволюціонізму в сучасному економічному роз- витку світу (в аспекті третьої та четвертої промислових революцій), Еконо- міка України (8), с. 44–61.
 • Єгоров, І.Ю. (2015). «Інноваційна Україна – 2020»: основні положення Національ- ної доповіді, Економіка України (9), с. 4–18.
 • Єщенко, П.С. (2016). До інновацій та стратегічних пріоритетів шляхом об’єднання «невидимої» та «видимої» руки, Економіка України (5), с. 3–16.
 • Новицький, В. (2007). Регулятивні стратегії відкритих економічних систем і гло- бальна конкуренція за ресурси, Економіка України (7), с. 4–14.
 • Пилипенко, О.В. (2016). Державне управління інноваційною діяльністю в Ук- раїні: проблеми та перспективи, Економіка України (9), с. 31–43. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку металургійної промисловості
 • України (2016). Економіка України (3), с. 3–16.
 • Рикардо, Д. (1995). Начала политической экономии. Сочинения. Т. 1. М.: Гос- политиздат.
 • Сайт Державної служби статистики України. Отримано (12.06.2017) з http:// www.ukrstst.gov.ua.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-25dfbfd0-24fa-4d17-8d5c-69ed493dec97
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.