PL EN


2017 | 8 | 4 | 117-124
Article title

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wobec współczesnych przemian oświatowych

Authors
Content
Title variants
EN
Early School Education Teacher in the Face of Current Educational Changes
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zawód nauczycielski poddawany jest ustawicznej ocenie, stając się przedmiotem wielu analiz, dyskusji, a nawet sporów naukowych. Zmieniające się wymogi formułowane wobec współczesnego nauczyciela pozwalają dywagować na temat: Jaki jest, a jaki powinien być nauczyciel XXI w.? Kwestie dotyczące wizerunku, zadań i powinności współczesnego nauczyciela rodzą nowe pytania, wątpliwości, jak również wskazują, iż współczesny nauczyciel powinien być przede wszystkim profesjonalistą, stawać się osobą otwartą na problemy, o charakterze społecznym i edukacyjnym. Istotne jest również pytanie o stosunek nauczycieli do dokonujących się przeobrażeń, a także rodzaj trudności wynikających z nowych wyzwań edukacyjnych.
EN
The profession of a teacher is subject to constant assessment and in this way it becomes the subject of many analysis, discussion and scientific debates. Changing requirements for a contemporary teacher raise following questions: What is the teacher like in 21st century? and What should the teacher be like? The issues concerning image, tasks and obligations of contemporary teacher raise new questions, doubts and they also indicate the contemporary teacher should be above all a professional who becomes open to social and educational problems. What becomes also important is the question about teachers’ attitude towards current transformations as well as focus on difficulties resulting from new education challenges.
Year
Volume
8
Issue
4
Pages
117-124
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej, Polska
References
 • Dymek-Balcerek, K. (2001). Nauczyciel kompetentny, czyli jaki? W: E. Sałata (red.), Kompetencje zawodowe nauczycieli, problemy reformy edukacyjnej (s. 76–90). Radom: Wyd. Politechniki Radomskiej.
 • Karbowniczek, J., Kwaśniewska, M., Surma, B. (2013). Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką. Kraków: Akademia Ignatianum, Wyd. WAM.
 • Korczyński, S. (2004). Nauczyciel w procesie przemian. W: S. Korczyński (red.), Nauczyciel epoki przemian (s. 33–46). Opole: Wyd. UO.
 • Kozak, E. (2009). Nauczyciel jako dydaktyk, opiekun i wychowawca. W: S. Popek, A. Winiarz (red.), Nauczyciel, zawód, powołanie, pasja (s. 147–159). Lublin: Wyd. UMCS.
 • Mielczarek, J. (2008). Kompetencje nauczyciela edukacji elementarnej. W: M. Blachnik-Gęsiarz, D. Kukla (red.), Profil kompetentnego nauczyciela w europejskiej szkole (s. 163–170). Czę-stochowa: Wyd. WSL.
 • Paśko, I. (2016). Rozważania o kompetencjach pedagogicznych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Czasopismo Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej UP im. KEN w Krakowie, 1 (7), 105–119.
 • Radziewicz-Winnicki, A. (2004). Społeczeństwo w trakcie zmiany. Rozważania z zakresu pedagogiki społecznej i socjologii transformacji. Gdańsk: GWP.
 • Samborska, I. (2014). Kompetencje nauczyciela edukacji elementarnej. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. Kwartalnik Instytutu Nauk o Wychowaniu, 31, 41–52.
 • Szempruch, J. (2008). O funkcjonowaniu zawodowym nauczyciela w zmieniającej się szkole. W: M. Blachnik-Gęsiarz, D. Kukla (red.), Profil kompetentnego nauczyciela w europejskiej szkole (s. 9–20). Częstochowa: Wyd. WSL.
 • Szempruch, J. (2012). Nauczyciel w warunkach zmiany społecznej i edukacyjnej. Kraków: Impuls.
 • Szempruch, J. (2013). Pedeutologia. Kraków: Impuls.
 • Walat, W. (2016). Homo interneticus – wyzwanie dla współczesnej edukacji. Edukacja – Technika – Informatyka, 4 (18), 238–245.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-25ea14e6-129e-4d97-8129-e91b110a3ba6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.