PL EN


2011 | 1(18) | 151-158
Article title

Czytanie ważnym składnikiem warsztatu zawodowego i naukowego każdego studenta

Content
Title variants
EN
Reading as an important component of every student’s professional and scientific workshop
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikom procesu czytania jako zagadnienia wieloaspektowego, a więc będącego procesem psychofizycznym, intelektualnym oraz kulturowym. Proces czytania można więc traktować jako działalność psychofizyczną, wpływając przez trening na jego szybkość, co z jednej strony pozwala poznać większą liczbę tekstów, z drugiej zaś pozbawia czytelnika przyjemności obcowania z tekstem i grozi nawet nerwicą lub depresją. Można czytanie traktować jako czynność intelektualną, wykonywaną zgodnie z przyjętymi procedurami poznawania tekstu w celu jego rzetelnego przestudiowania. Można też czytanie rozumieć jako pewne intelektualne wydarzenie w obszarze kultury, nieobwarowane żadnymi procedurami, ale mimo to wnikliwe, emocjonalne i osobiste, pozwalające dostrzegać treści ukryte, odczytywać rozmaite przekazy kulturowe dzięki aktywnej postawie czytelnika. Warsztat czytelniczy studenta to nie tylko proces czytania tekstu, ale również umiejętność jego krytycznej analizy i interpretacji. Dlatego czytanie ze zrozumieniem, wybuchowe, odkrywcze, krytyczne i tworzenie różnych odmian postaw czytelnika wobec tekstu powinno być jednym z zadań dydaktyki akademickiej.
EN
The purpose of this article is to introduce the readers to the reading process as a multifaceted problem, which is the psycho-physical, intellectual, and cultural process. The process of reading can be so construed as psychophysical activity, influencing by the training on its speed, which on one hand allows to explore a larger number of texts, and on the other hand deprives the reader the pleasures of the text and provides the risk of anxiety or even depression. Reading can also be treated as an intellectual activity carried out in accordance with accepted procedures of exploring the text, as the purpose of its fair study. Reading also can be understood as an intellectual event in the cultural field not subject to any procedures, but still insightful, emotional and personal, allowing to see the hidden contents, reading a variety of cultural messages, thanks to active attitude of the reader. The student’s reading workshop is not only a process of reading text but also the ability of its critical analysis and interpretation. Therefore reading with understanding, temperamental, innovative, critical as well as the creation of different varieties of reader’s attitudes towards the text should be one of the tasks of academic teaching.
Year
Issue
Pages
151-158
Physical description
Dates
printed
2011-06
Contributors
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
References
 • Duraj-Nowakowa K. 2003. Studiowanie literatury przedmiotu. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego. ISBN 83-233-1543-4.
 • Krysiak W. (wybór i oprac.). 1996. Metodyka pracy umysłowej (wypisy). Szczecin: TWP; IP WSP. ISBN 83-86992-05-0.
 • Krysiak W. (wybór i oprac.). 1998. Uczyć się uczyć (wypisy). Szczecin: Pedagogium – Oddział Regionalny TWP. ISBN 83-87561-002.
 • Kuhn T. 1985. Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych. Amsterdamski S. (przeł.). Warszawa: PIW. ISBN 83-06-01097-3.
 • Osmelak J. 1980. Jak się uczyć samodzielnie. Warszawa: Instytut Wydawniczy CRZZ. ISBN 83-202-0022-9.
 • Półturzycki J. 1997. Jak studiować zaocznie. Poradnik metodyczny. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
 • Witkowski L. 2001. O zaniedbaniach kategorialnych i teoretycznych pedagogiki w Polsce. W: Nalaskowski A., Rubacha K. (red.). Pedagogika u progu trzeciego tysiąclecia. Toruń: Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. ISBN 83-231-1333-5.
 • Witkowski L. 2004. W poszukiwaniu nowoczesnej formacji intelektualnej w polskiej pedagogice. W: Lewowicki T. (red.). Pedagogika we współczesnym dyskursie humanistycznym. Warszawa–Kraków: WSP ZWP, Impuls. ISBN 83-7308-413-4.
 • Witkowski L. 2007. Wstęp do fenomenologii czytania (uwagi nie tylko seminaryjne). W: Witkowski L. Między pedagogiką, filozofią i kulturą: studia, eseje, szkice. T. 3. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych. ISBN 978-83-87925-86-4.
 • Zarębska-Piotrowska D. 2004. Prośba o (nie) szybkie czytanie. "Konspekt", nr 18.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-25f1a229-615a-4f86-8364-25ffb9df059f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.