Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 47 | 3(552) | 27-32

Article title

WOKÓŁ ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW Z PAŃSTW TRZECICH W POLSCE

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
ON EMPLOYMENT OF THIRD COUNTRY NATIONALS IN POLAND

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Polska w latach 2007–2008 dokonała znaczącej liberalizacji prowadzonej polityki imigracyjnej. Miało to spowodować wzrost zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, tak aby uzupełniali oni niedobry na rynku pracy. Artykuł analizuje zmiany skali zatrudnienia cudzoziemców jakie miały miejsce w latach 2008–2012. Wykorzystane do tego zostały dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na tej podstawie dokonano oceny wprowadzonych zmian oraz ich skuteczności. W artykule znajdują się także rekomendacje, których zastosowanie spowodowałoby zwiększenie skuteczności polskiej polityki imigracyjne
EN
From 2007 to 2008 Poland largely liberalised its immigration policy. This process aimed to increase the employment of foreigners in Poland with a view to supplementing the labour market shortages. The article analyses the changes in the scale of foreigners’ employment that took place from 2008 to 2012, using data sourced from the Ministry of Labour and Social Policy and Social Insurance Institution. On this basis, the introduced changes and their effectiveness was assessed. Moreover the article contains recommendations which, if carried into effect, might result in increased effectiveness of Polish migration policy.

Year

Volume

47

Issue

Pages

27-32

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski

References

 • Castles, S., Miller, M.J., 2011. Migracje we współczesnym świecie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Duszczyk, M., Szylko-Skoczny, M., 2011. Przeprowadzenie badań nt. systemów imigracji różnych grup migranckich oraz dopuszczenia ich do polskiego rynku pracy, np.: osób wysoko wykwalifikowanych; zagranicznych studentów polskich uczelni; studentów szkół zagranicznych odbywających praktykę/staż w Polsce; pracowników delegowanych przez firmy zagraniczne; pracowników tymczasowych z państw sąsiadujących, raport z badań realizowanych przez IPS UW na zlecenie CRZL w latach 2008 –2009, nieopublikowany, Warszawa.
 • Duszczyk, M., 2012. Polska polityka imigracyjna a rynek pracy. Warszawa: Wydawnictwo Aspra-JR.
 • GUS, 2012. Rocznik demograficzny 2012, Warszawa: GUS.
 • Klaus, W., red. 2011. Ziemia obiecana? Warunki pracy cudzoziemców w Polsce. Warszawa: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.
 • Massey, D.S., 1999. International Migration at the Dawn of the Twenty-First Century: The Role of the State. Population and Development Review”, Vol. 25, no. 2.
 • MPiPS, kolejne lata. Zezwolenia na pracę wydane w latach 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012. Warszawa: MPiPS.
 • MPiPS, kolejne lata. Oświadczenia pracodawców o zamiarze powierzenia zatrudnienia cudzoziemcowi bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę w latach 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012. Warszawa: MPiPS.
 • Zolberg, A.R., 2006. A Nation by Design. Immigration Policy in the Fashioning of America. New York: Russell Sage Foundation.
 • ZUS, odpowiednie lata. Liczba ubezpieczonych, którzy w zgłoszeniu do ubezpieczeń: emerytalnego i rentowych podali obywatelstwo inne niż polskie – stan na 31.12.2011 i 31.12.2012. Warszawa: ZUS.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-25f4576d-45f3-4556-b263-a81b5192318d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.