PL EN


2014 | 14/1 | 101-113
Article title

Resort sprawiedliwości ZSRR w świetle sprawozdania polskiej delegacji (1956)

Content
Title variants
EN
Ministry of justice of the ussr under report of polish delegation (1956)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W Archiwum Akt Nowych w Warszawie zachował się dokument będący sprawozdaniem polskiej delegacji Ministerstwa Sprawiedliwości z pobytu (1956) w ZSRR. Daje on możliwość przyjrzenia się pewnym aspektom funkcjonowania resortu sprawiedliwości ZSRR niejako od wewnątrz, zza kulis. Dokument jest też przyczynkiem do poszukiwania analogii albo odmienności w funkcjonowaniu resortu sprawiedliwości PRL, zwłaszcza w okresie stalinowskim, kiedy po politycznie przełomowym roku 1948 nastąpiło przyspieszenie upodabniania wszelkich rozwiązań do wzorów radzieckich.
EN
In the Central Archives of Modern Records in Warsaw a document is preserved which is a report produced by a Polish delegation from the Ministry of Justice regarding its recent visit to the USSR. It gives us an opportunity to look behind the scenes of the Ministry of Justice of the USSR and understand how it functioned. This document contributes to the search for analogies or differences in the functioning of the Ministry of Justice People’s Republic of Poland, in the Stalinist period, when the political breakthrough of 1948 accelerated the convergence of all solutions to the Soviet model
Year
Volume
Pages
101-113
Physical description
Contributors
References
 • Bereza A., Sąd Najwyższy w latach 1945-1962. Organizacja i działalność, Warszawa 2012.
 • Berman H., Justice in the U.S.S.R. An Interpretation of Soviet Law, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, England, 1978.
 • Ginsburgs G., The Soviet Union and International Cooperation in Legal Matters, publish. Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, The Netherlands 1988.
 • Jakubowski G., Sądownictwo powszechne w Polsce w latach 1944-1950, Warszawa 2002.
 • Klementowski M., Powszechna historia ustroju, Warszawa 2012.
 • Kucherov S., The organ of Soviet Administration of Justice. Their History and Operation, Publish. E.J.Brill, Leyden, the Netherlands 1970.
 • Lityński A., Historia prawa Polski Ludowej, Warszawa 2013.
 • Lityński A., Prawo Rosji i ZSRR 1917-1991, czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa bolszewików. Krótki kurs, Warszawa 2012.
 • Machnikowska A., Wymiar sprawiedliwości w Polsce w latach 1944-1950, Gdańsk 2008.
 • Maleshin D., Russian Style of Civil Procedure, „Emory International Law Review” 2007, vol. 21.
 • Mołdawa T., Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991.
 • Razi G.M., Legal Education and the Role of the Lawyer in the Soviet Union and the Countries of Eastern Europe, “California Law Review” 1960, Vol. 48, Issue 5.
 • Rzepliński A., Sądownictwo w PRL, Londyn 1990.
 • Rudziński A.W., Soviet Type Audit Proceedings and their Western Counterparts, [w:] L. Boim, G.G. Morgan,
 • A.W. Rudziński, Legal Controls in the Soviet Union. Law in Eastern Europe. A series of publications issued by the Documentation Office for European Law University of Leyden. No 13, ed. Z. Szirmai, publish.
 • A.W. Sijthoff, Pronting Division, Leyden, the Netherlands 1966.
 • Solomon Jr. P.H., Courts and their Reform in Russian History, [w:] Reforming Justice in Russia 1864-1996, ed. P.H. Solomon Jr., publish. M.E. Sharpe, New York, USA, 1997.
 • Walczak R., Polityka, sądy, prokuratura, Warszawa 1990.
 • Zaborski M., Szkolenie „Sędziów nowego typu” w Polsce Ludowej, „Palestra” 1998, nr 1-8.
 • Frol F., Organizacja sądownictwa w Federacyjnej Ludowej Republice Jugosławii, „Demokratyczny Przegląd Prawniczy” 1947, nr 7.
 • Jodłowski J., Akcja szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości, „Demokratyczny Przegląd Prawniczy” 1946, nr 7.
 • Jodłowski J., Nowy Departament Ministerstwa Sprawiedliwości. Założenia, zadania, struktura, „Demokratyczny Przegląd Prawniczy” 1945, nr 2.
 • Kapitaniak Z., Nadzór sądowy, „Demokratyczny Przegląd Prawniczy” 1946, nr 7.
 • [Некролог] Д.С. Карев, Правоведение, 1978, № 5.
 • Rozensztat B., Organizacja sądownictwa w Rosji Sowieckiej, „Palestra” 1926, nr 8.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-25fe7ee0-c982-4ce3-834b-41ef90e5123c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.