PL EN


2017 | 8 | 3 | 186-191
Article title

Noosfera jako podstawa systemu kształcenia zawodowego przyszłych nauczycieli na Ukrainie i w Polsce w społeczeństwie informacyjnym

Content
Title variants
EN
Noosphere as the Basis of the Vocational Training System for Future Teachers in Ukraine and Poland in the Information Society
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule analizuje się rozwój systemu kształcenia zawodowego przyszłych nauczycieli w obrębie noosferogenezy. Uzasadniono znaczenie orientacji noosferycznej systemu kształcenia zawodowego polegającej na formowaniu świadomości noosferycznej opartej na światopoglądzie noosferycznym. Złożona i wymagająca rola zawodu nauczycielskiego wymaga specyficznych umiejętności i predyspozycji, jakie musi posiadać współczesny nauczyciel, aby móc pracować w odpowiedzialny i godny sposób.
EN
Shaping a society, in the modern world, requires from the teachers making more effort in the process of teaching and upbringing, as the dynamic development of civilization and the changes taking place in the modern society need different educational and educative look at the modern society than in previous years. Difficult and responsible role that teachers take requires from them special skills and predispositions, that should have every modern teacher to be able to work in such a responsible profession of public trust.
Year
Volume
8
Issue
3
Pages
186-191
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Uniwersytet Opolski, Samodzielna Katedra Inżynierii Procesowej, Polska
author
 • Narodowy Pedagogiczny Uniwersytet w Kijowie, Ukraina
References
 • Aleksander, T. (2009). Andragogika. Radom, Kraków: Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy.
 • Araucz-Boruc, A. (2015). Bezpieczeństwo i obronność w edukacji młodzieży. Siedlce: Wyd. UP-H w Siedlcach.
 • Fontana, D. (1995). Psychologia dla nauczycieli. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Jankowski, K., Sitarskia, B., Tkaczuk, C. (red.) (2002). Jakość kształcenia w szkole wyższej – priorytetem współczesności. Siedlce: Wyd. Akademii Podlaskiej.
 • Kunikowski, J. (2007). O zawodzie i osobowości nauczyciela. W: F. Szlosek (red.), Ewolucja kwalifikacji nauczycieli w kontekście przemian cywilizacyjnych (s. 134–145). Warszawa, Siedlce, Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, Państwowy Instytut Badawczy.
 • Szewczuk, W. (1998). Encyklopedia psychologii. Warszawa: Fundacja Innowacja.
 • Андрущенко, В.П. (2010). Освітня політика (огляд порядку денного). К.: МП Леся.
 • Вернадский, В. (1993). Жизнеописание. Избранные труды. Воспоминания современников.
 • Доклад Международной комиссии ЮНЕСКО о глобальных стратегиях развития образования в ХХІ веке. Pobrane z: http://copyright. iile. ru/news_oon (26.06.2017).
 • Иконниковой, С.Н., Большакова, В.П. (red.) (2008). Теория культуры: Учебное пособие. СПб.: Питер.
 • Огнев‟юк, В.О. (2005). Освіта міжпарадигмального періоду. W: В.П. Бех (red.), Нова парадигма: Журнал наукових праць. К.
 • Тейяр де Шарден, П. (2012). Феномен человека. «АСТ», «Астрель», «Полиграфиздат».
 • Урсул, А.Д. (1993). Путь в ноосферу: Концепция выживания и устойчивого развития человечества. М.: Изд-во ЛУИ.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-260db808-94ed-4c32-9303-e1dec17a04ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.