PL EN


2014 | 1(11) | 35-62
Article title

Innovation as the object of market exchange

Content
Title variants
PL
Innowacje jako przedmiot obrotu rynkowego
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The article discusses the problem of the characteristics of innovation as products that the world increasingly also in Poland, are the object of market exchange. They differ substantially from the products offered by the production and service companies in the markets of consumer goods, also ready-made industrial goods. The key differences are due to the fact, that innovation can be a product — market traded object already as an idea and concept, or as a solution in different phases of development and growth. This will involve a high degree of uncertainty as to all aspects of the pro-innovation project in the development process. This applies above all intellectual property rights in the development process of innovation, functionality and technical parameters of solutions, manufacturability of solutions, affecting the ability of their production, marketing aspects, as well as the economic and financial aspects. In addition, the theoretical issues related to innovation as products — objects of the market exchange are discussed with examples from practice Gdansk University of Technology, who is the creator and provider of innovative solutions for the industrial market. There are characterized changes in knowledge, uncertainty and risk, resulting from the process of innovation. The article ends with conclusions.
PL
W artykule podjęto problem cech innowacji jako produktów, które na świecie, coraz częściej również w Polsce, stają się przedmiotem obrotu rynkowego. Różnią się zdecydowanie od produktów, oferowanych przez przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowe na rynkach dóbr konsumpcyjnych, także gotowych dóbr przemysłowych. Kluczowe różnice wynikają z tego, że innowacja może być produktem — przedmiotem obrotu rynkowego już jako idea i koncepcja, bądź też jako rozwiązanie w różnych fazach procesu tworzenia i rozwoju. Z tym wiąże się wysoki stopień niepewności co do wszystkich aspektów przedsięwzięcia proinnowacyjnego w procesie rozwoju. Dotyczy to przede wszystkim praw własności intelektualnej innowacji w procesie rozwoju, funkcjonalności i parametrów technicznych rozwiązań, technologiczności rozwiązań, wpływającej na możliwości ich wytwarzania, aspektów marketingowych oraz aspektów ekonomiczno-finansowych. Obok rozważań teoretycznych problemy związane z innowacjami jako produktami — przedmiotami obrotu rynkowego omówiono na przykładach z praktyki Politechniki Gdańskiej, która jest twórcą i oferentem rozwiązań innowacyjnych na rynku przemysłowym. Scharakteryzowano zmiany wiedzy, niepewności i ryzyka, wynikające z realizacji procesu rozwoju innowacji. Artykuł zakończono wnioskami.
Publisher
Year
Issue
Pages
35-62
Physical description
Dates
published
2014-03
Contributors
References
 • Anthony S.D., Johnson M.W., Sinfield J.V., Altman E.J., Przez innowację do wzrostu, Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • Antoszkiewicz J.D., Innowacje w firmie. Praktyczne metody wprowadzania zmian, Poltext, Warszawa 2008.
 • Armstrong G., Kotler P., Marketing. Wprowadzenie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • Brzeziński M. (ed.), Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Difin, Warszawa 2001.
 • Chesbrough H., Open Innovation. The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston 2003.
 • Christensen C.M., Raynor M.E., Innowacje. Napęd wzrostu, Studio EMKA, Warszawa 2008.
 • Cygan Z., Grudzewski W., Kulikowski R. (ed.), Nowe możliwości i metody działań innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w układach wirtualnych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie, Warszawa 2003.
 • Davila T., Epstein M., Shelton R., Making Innovation Work. How to Manage It, Measure It, and Profit from It, Wharton School Publishing, New Jersey 2006.
 • Dolińska M., Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa 2010.
 • Janasz W., Kozioł-Nadolna K., Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 2011.
 • Kelley T., Littman J., Sztuka innowacji, MT Biznes, Warszawa 2009.
 • Kryk B., Piech K., Innowacyjność w skali makro i mikro, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009.
 • Kotler Ph., Armstrong G., Principles of Marketing, Pearson Education, Inc., Upper Saddle NJ 2008.
 • Marcińczyk Z., Nagroda Gospodarcza Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla Polpharmy, Pismo PG, no. 7/2013, pp. 10–13.
 • Narayanan V.K., Managing Technology and Innovation for Competitive Advantage, Prentice Hall, New Jersey 2001.
 • Nowacki T.W., Leksykon pedagogiki pracy, Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2004.
 • Pakulska T., Podatność innowacyjna Polski na napływ zagranicznego kapitału technologicznie intensywnego, SGH w Warszawie, Warszawa 2005.
 • Pluta-Olearnik M., Marketing usług, PWE, Warszawa 1994.
 • Podręcznik OSLO. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD, Wspólnoty Europejskie 2005.
 • Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Łódź 2001.
 • Sosnowska A., Łobejko S. (ed.), Drogi do sukcesu polskich małych i średnich przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 2008.
 • Sosnowska A., Wyniki badań naukowych jako przedmiot komercjalizacji, UMWM, Warszawa 2013.
 • Stawasz E., Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
 • Wielka Encyklopedia PWN t. 3, PWN, Warszawa 1964.
Notes
EN
Available in Open Access.
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2618ebc9-1275-46aa-8d21-bee588a07735
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.