PL EN


Journal
2014 | 10 | 2 | 213-225
Article title

CREATING THE NETWORKING ENTERPRISES - LOGISTICS DETERMINANTS

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
PL
PODSTAWY TWORZENIA PRZEDSIĘBIORSTW SIECIOWYCH - DETERMINANTY LOGISTYCZNE
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: The article describes the determinants of creating network enterprises with peculiar consideration of logistic factors which are conditioning the organization of processes, exchange of resources and competences. On the basis of literature analysis, there is proposed a model of creating network enterprises. A model is verified in the application part of the thesis. Methods: Within the publication a literature review of submitted scope of the interest was presented, as well as the empirical research. A research substance attaches the enterprises created on the basis of the reactivation of organizations which has collapsed due to bankruptcy proceeding. The research was based upon direct interviews with employees of the net-forming entities. Results and conclusions: Results of the research shows that taking up the cooperation and net-cooperation was the only possibility for new entities to come into existence, that were based upon old assets and human resources liquidated during bankruptcy proceeding. There was indentified many determinants of enterprises network cooperation, however due to the research a conclusion draws, that basic factors of creating network cooperation are those which are profit-achieving oriented.
PL
Wstęp: W artykule omówiono determinanty tworzenia przedsiębiorstw sieciowych ze szczególnym uwzględnieniem czynników logistycznych warunkujących organizacje procesów, wymianę zasobów i kompetencji. Na bazie analizy literaturowej zaproponowano model tworzenia przedsiębiorstw sieciowych. Model został zweryfikowany w aplikacyjnej części pracy. Metody: W publikacji przedstawiono przegląd literatury w omawianym zakresie oraz badania empiryczne. Materiał badawczy dotyczy przedsiębiorstw powstałych na bazie organizacji reaktywowanych po postępowaniach upadłościowych. Badania prowadzono na podstawie wywiadów bezpośrednich z pracownikami podmiotów tworzących sieć. Wyniki i wnioski: Wyniki badań wskazują, że podjęcie współpracy i kooperacja w sieci były jedyną możliwością powstania nowych podmiotów na bazie starego majątku i zasobów ludzkich firm zlikwidowanych podczas postępowania upadłościowego. Zidentyfikowano wiele determinant kooperacji przedsiębiorstw w sieci, jednak na podstawie badań wyciągnięto wnioski, że podstawowymi czynnikami kreowania kooperacji sieciowej są te nastawione na osiąganie korzyści. Współdziałanie dla realizacji celu głównego jest związane z wyspecjalizowaniem działalności każdego z partnerów. Ogólnie, wszystkie działania podejmowane w sieci przedsiębiorstw są nastawione na zysk.
Journal
Year
Volume
10
Issue
2
Pages
213-225
Physical description
Contributors
author
  • Department of Economics and Management Faculty of Marketing and Logistics Opole University of Technology, Opole, Poland Proszkowska 76 St, 45-758 Opole, Poland , e.kulinska@po.opole.pl
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-261fa351-abe0-4007-8fd1-81e0ac88bcd1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.