PL EN


2015 | 15 | 5-33
Article title

KWERENDA HISTORYCZNA DO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY i ŚW. JAKUBA APOSTOŁA W SZADKU

Authors
Content
Title variants
EN
HISTORICAL RESEARCH ON THE PARISH CHURCH IN SZADEK
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The church under the invocation of the Holy Virgin Mary and St James the Apostle, destroyed by the Teutonic Knights in 1331, was soon reconstructed, most likely in a wooden version. Consecrated in 1335, the church existed in this form for over a century, until it was replaced in 1438–1448 by a church built of brick. In 1451 it was decorated with paintings by Jan of Wrocław. In 1551, Rev. Rafał Wargawsk covered the church with roof at his own expense. The 17th century was a period when Szadek was governed by starosts of the Wierzbowski family (coat of arms Jastrzębiec), who treated the church as family necropolis. Lack of repair and conservation caused considerable destruction of the church building. Restoration work was undertaken by Rev. Michał Zdzieniecki in 1788. The year 1802 brought a disaster – a fire destroyed the roof and the tower, only the walls and vaulting remained. A temporary shingle roof prevented a complete destruction of the building. The restoration which took place in 1868 changed the architectural appearance of the church building. Successive repair and restoration works were carried out in 1923–1924 and 1969–1971, but they did not change the outer appearance of the church.
Year
Issue
15
Pages
5-33
Physical description
Contributors
author
 • Katedra Historii Średniowiecznej UŁ
References
 • Adamczewski M., Herby i pieczęcie miasta Szadek, „Biuletyn Szadkowski” 2003, t. 3.
 • Adamczewski M., Herby szlachty polskiej w kościele farnym św. Jakuba w Szadku, „Biuletyn Szadkowski” 2005, t. 5.
 • Album studiosorum Universitatis Cracoviensis, t. II, fasc. 1, wyd. A. Chmiel, Kraków 1892.
 • Bartoszewicz A., Późnośredniowieczny Szadek i jego mieszkańcy, „Biuletyn Szadkowski” 2006, t. 6.
 • Bartoszewicz A., Średniowieczne księgi ziemskie szadkowskie w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. Stan opracowania i perspektywy badawcze, „Biuletyn Szadkowski” 2011, t. 11.
 • Chlebowski B., Szadek, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, t. XI, Warszawa 1890.
 • Corpus inscriptionum Poloniae, t. II: Województwo sieradzkie, wyd. A. Szymczakowa, J. Szymczak, red. R. Rosin, Warszawa–Łódź 1981.
 • Diecezja włocławska 2000, Włocławek 2001.
 • Kaczmarek A., Młyńska A., Źródła do dziejów parafii w Szadku z roku 1825 (wizyta dziekańska i inwentarz parafii), „Biuletyn Szadkowski” 2010, t. 10.
 • Kajzer L., Dwór królewski – zapomniany zabytek Szadku, „Biuletyn Szadkowski” 2002, t. 2.
 • Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. II: Województwo łódzkie, red. J. Z. Łoziński, z. 10: Powiat sieradzki, oprac. K. Szczepkowska, Warszawa 1954.
 • Kobierecki M., Chronologia sejmików i zjazdów szlachty województwa sieradzkiego w latach 1668–1696, „Przegląd Nauk Historycznych” 2006, R. V.
 • Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. I, wyd. I. Zakrzewski, Poznań 1877.
 • Kodex dyplomatyczny Polski, t. II, wyd. L. Rzyszczewski, A. Muczkowski, cz. 1, Warszawa 1848.
 • Kowalczyk R. W., Szadek na tle sytuacji gospodarczej departamentu kaliskiego przełomu stuleci XVIII i XIX, „Biuletyn Szadkowski” 2008, t. 8.
 • Królewski J., Ołtarz główny i obraz „Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny” w kościele szadkowskim – w świetle prac konserwatorskich, „Biuletyn Szadkowski” 2010, t. 10.
 • Księgi radzieckie kazimierskie 1369–1381 i 1385–1402, wyd. A. Chmiel, Kraków 1932.
 • Kulesza M., Morfogeneza miast na obszarze Polski Środkowej w okresie przedrozbiorowym. Dawne województwa łęczyckie i sieradzkie, Łódź 2001.
 • Kulesza M., Rozwój przestrzenny i współczesna struktura morfogenetyczna Szadku, „Biuletyn Szadkowski” 2003, t. 3.
 • Lamprecht M., Sikora A., Rozwój funkcji administracyjnych Szadku – rys historyczny, „Biuletyn Szadkowski” 2008, t. 8.
 • Leopold J., Ziemia szadkowska w Sieradzkiem, „Wieś Ilustrowana” 1913, R. IV, nr 4.
 • Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum, wyd. 2 [wyd. I. Zakrzewski], t. I, Poznań 1890.
 • Łaski J., Liber beneficiorum archidyecezyi gnieźnieńskiej, wyd. J. Łukowski, J. Korytkowski, t. I, Gniezno 1881.
 • Łoza S., Architekci i budowniczowie w Polsce, Warszawa 1954.
 • Marszał T., Szadek. Monografia miasta, Szadek 1995.
 • Marszał T., Szadkowski słownik biograficzny. Średniowiecze i renesans, Łódź 2012.
 • Miasta polskie w Tysiącleciu, red. M. Siuchniński, t. 2, Wrocław–Warszawa–Kraków 1966.
 • Parczewski A. J., Monografia Szadku, Warszawa 1870.
 • Regesta historico-diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum 1198–1525, vol. I: 1198– 1454, wyd. W. Hubatsch, E. Joachim, Götingen 1948.
 • Rejestr wozów skarbnych od miast i miasteczek Rzeczypospolitej koronnych na wyprawę wojenną roku 1521 dostarczonych, wyd. C. Biernacki, „Archiwum Komisji Historycznej” 1886, t. 3.
 • Rocznik diecezji włocławskiej. Rok 1991, Włocławek 1991.
 • Różalska E., Manieryzm w Szadku – ołtarz św. Anny z kościoła parafialnego w Szadku, „Biuletyn Szadkowski” 2002, t. 2.
 • Różalska E., Szadek – religijno-kulturalne życie prowincjonalnego miasta w początkach XVII stulecia, „Biuletyn Szadkowski” 2002, t. 2.
 • Różański M., Duchowieństwo parafii w Szadku w XVIII w. w świetle wizytacji kościelnych, „Biuletyn Szadkowski” 2008, t. 8.
 • [Sobieszczański F.M.], Kościół parafialny w Szadku, „Tygodnik Ilustrowany” 1869, t. 3, nr 57.
 • Szkutnik P., Parafia szadkowska na początku XVI w. w świetle Liber beneficiorum Jana Łaskiego, „Biuletyn Szadkowski” 2013, t. 13.
 • Szkutnik P., Źródła do dziejów Szadku znajdujące się w archiwach kościelnych, „Biuletyn Szadkowski” 2005, t. 5.
 • Szymczakowa A., Kilka uwag o wójtostwie i wójtach w Szadku w średniowieczu, „Biuletyn Szadkowski” 2005, t. 5.
 • Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV–XVIII wieku. Spisy, oprac. K. Chłapowski, S. Ciara, Ł. Kądziela, T. Nowakowski, E. Opaliński, G. Rutkowska, T. Zielińska, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 1992.
 • Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XVI–XVIII wieku. Spisy, oprac. K. Mikulski, W. Stanek przy współudziale Z. Zagórskiego, R. Kabacińskiego, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 1990.
 • Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego XVI–XVIII wieku. Spisy, oprac. E. Opaliński,
 • H. Żerek-Kleszcz, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 1993.
 • Walicki M., Kolegiata w Tumie pod Łęczycą, Łódź 1938.
 • Zajączkowski S., Zajączkowski S. M, Materiały do słownika geograficzno-historycznego dawnych ziem łęczyckiej i sieradzkiej do 1400 roku, cz. I–II, Łódź 1966–1970.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2622c9da-6d8a-4f2d-9642-b5a3118ece7f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.