Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 8 (21) nr 2 | 49-71

Article title

Zmiany i adnotacje w księgach metrykalnych z uwzględnieniem kwestii problematycznych w tej materii w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych w Polsce

Content

Title variants

EN
Changes and Notations in Parochial Registers Including Problematic Issues in this Matter According to Applicable Laws about Privacy in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Prowadzenie ksiąg metrykalnych stanowi niezwykle istotną część pracy kancelaryjnej proboszcza i jego współpracowników. Jest to związane z możliwością potwierdzenia statusu kanonicznego każdego wiernego, który przyjmował sakramenty w danej parafii oraz dokonywał istotnych aktów, które wpłynęły na jego sytuację kanoniczną. Dlatego prowadzenie ksiąg metrykalnych powinno być zawsze rzetelne, staranne i z zachowaniem przepisów prawa. W świetle obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych w Kościele katolickim w Polsce należy również uwzględnić podstawowe prawa przysługujące wiernym co do prowadzenia ksiąg metrykalnych. Jednak z różnych względów zapisy zawarte w księgach metrykalnych różnią się często ze stanem faktycznym, dlatego niezbędne jest dokonywanie zmian metrykalnych, które mogą odbyć się za zgodą kompetentnej władzy kościelnej. W tej materii pojawiają się niektóre kwestie problematyczne, które wymagają szczególnej uwagi i znajomości procedur przewidzianych prawem ze strony odpowiedzialnych za prowadzenie kancelarii parafialnej. Wśród tych kwestii należy wymienić sprawy: apostazji, przysposobienia dziecka, transseksualizmu i obojnactwa, zasady zgodności z dokumentami cywilnymi, która jednak może dopuszczać wyjątki. Troska o właściwe prowadzenie ksiąg metrykalnych i realizacja obowiązku dokonywania zmian metrykalnych na wniosek zainteresowanego i zgodnie z prawem jest troską o właściwe przetwarzanie danych osobowych przechowywanych w księgach metrykalnych. Naruszenie praw dotyczące ochrony danych osobowych związane jest z możliwością otrzymania sankcji kościelnych wynikających z przepisów prawa powszechnego, jak i prawa partykularnego.
EN
Each parish is to have parochial registers. The parish priest is to see to it that these registers are accurately inscribed and carefully preserved. It provides proofs of receiving sacraments by Christian faithful. For this reason, the parochial register should always be kept carefully according to the norm of law. The Catholic Church, with respect to personal data protection, is to observe the rights of Christian faithful. Although parochial registers differ from state documents it is necessary to update all changes with the approval of the competent ecclesiastical authority. There may occur problematic issues, which require the knowledge of procedures expressed in canon law. We can mention among others apostasy, adoption of a child, transsexualism or issues of hermaphroditism. We can also add the principle of compliance with civil documents. The solicitude for keeping of parochial registers and mandatory of making changes upon request of concerned. The personal data breach is related with the imposition of ecclesiastical sanctions provided both universal and particular law.

Contributors

 • Kuria Metropolitalna Wrocławska; adres do korespondencji: Plac Katedralny 14, 50-329 Wrocław, Polska

References

 • Adamczyk, Jerzy. 2017. „Wizytacja dziekańska w aspekcie kanoniczno-duszpasterskim.” Prawo Kanoniczne 60, nr 3:73-105. doi: 10.21697/pk.2017.60.3.04
 • Chiappetta, Luigi. 2011. Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale. Vol. 2. Ed. 3. Bologna: Dehoniane.
 • Gręźlikowski, Janusz. 2014. „Trydencka reforma i odnowa Kościoła. Refleksje w 450. rocznicę od zakończenia obrad Soboru Trydenckiego (1545-1563).” Studia Włocławskie 16:126-46.
 • Janczewski, Zbigniew. 1997. „Prawodawstwo Konferencji Episkopatu Polski i Prymasów w zakresie sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego.” Prawo Kanoniczne 40, nr 3-4:125-202.
 • Kotecki, Radosław. 2009. „Rejestracja metrykalna wiernych w świetle potrydenckiego ustawodawstwa Kościoła Katolickiego (ze szczególnym uwzględnieniem prawodawstwa diecezji Chełmińskiej, Gnieźnieńskiej, Płockiej i Włocławskiej).” Nasza Przeszłość 112:135-79.
 • Kufel, Robert R. 2005. Kancelaria, Registratura i archiwum parafialne na ziemiach polskich od XII do początku XXI wieku. Zielona Góra: Księgarnia Akademicka Bogusław Mykietów.
 • Kumor, Bolesław. 1966. „Metryki parafialne w archiwach diecezjalnych.” Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 14, z. 1:65-75.
 • Kurpas, Józef. 1961. „Początki ksiąg metrykalnych.” Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne 11:5-41.
 • Moskal, Tomasz. 2005. „Historia ksiąg metrykalnych Kościoła katolickiego na ziemiach polskich.” Archiwariusz. Biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu 1:55-83.
 • Różański, Mieczysław. 2005. „Księgi metrykalne w prawodawstwie polskim.” Archiwariusz. Biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu 1:133-42.
 • Sztafrowski, Edward. 1992. „Ponadparafialni współpracownicy biskupa diecezjalnego.” Prawo Kanoniczne 35, nr 3-4:25-56.
 • Wenz, Wiesław. 2008. Kancelaria parafialna jako przestrzeń kościelnego posługiwania. Studium kanoniczno-pastoralne. Wrocław: PWT Wrocław.
 • Wenz, Wiesław. 2013. „Kancelaria parafialna.” W Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim, red. Sławoj L. Głódź, Józef Krukowski, i Mirosław Sitarz, 217-62. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-262c388e-1ceb-46ba-95e5-f105caf90b0c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.