PL EN


2013 (R. XII) | 4(50) | 7-27
Article title

Polityczny a naukowo bezkrytyczny monitoring i ewaluacja danych oświatowych

Title variants
EN
Critical approach to international PISA survey in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem analizy jest krytyka międzynarodowych badań PISA, których wyniki są niesłusznie wykorzystywane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do własnych reform szkolnych, jak i manipulowania opinią społeczną na temat rzekomych sukcesów władzy. To zdumiewające, że w Polsce od 2000 r., kraju uczestniczącym systematycznie co trzy lata w pomiarze osiągnięć szkolnych piętnastolatków, naukowcy nie dokonali krytycznej analizy zarówno założeń metodologicznych tych badań, jak i sensu ich prowadzenia. Pomiar PISA nic nam nie mówi o procesie kształcenia, o jego uwarunkowaniach, o tym, kto i jak kształci nasze dzieci oraz w jakich warunkach. Całkowicie pomija przemiany systemowe, społeczno-polityczne i makrooświatowe kraju pochodzenia uczniów oraz ich środowisko codziennego życia. Czas zdjąć maskę statystycznego manipulowania danymi dla interesów politycznych biurokratów
EN
The analysis is based on critical approach to international PISA survey, which results are wrongly used by the Ministry of Education for its school reforms and to manipulate public opinion on the alleged success of government. It is amazing that in Poland, which systematically takes part every three years to measure school achievement of fifteen year olds since 2000, researchers still have not made a critical analysis of both the methodological assumptions of these studies, as well as the meaning of their conduct. PISA measurement tells us nothing about the process of learning. Moreover, it does not present its conditions. It does not reveal who and how educate our children and under what kind of conditions. There are totally ignored the socio-political, macro-educational and system changes of the country of origin of students and their everyday life environment. It is the highest time to remove the mask of the statistical data manipulation in case of political interests of bureaucrats .
Issue
Pages
7-27
Physical description
Dates
published
2013-12-30
Contributors
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
References
 • Dolata R., Jakubowski M., Pokropek A. (2013), Polska oświata w międzynarodowych badaniach umiejętności uczniów PISA OECD. Wyniki, trendy, kontekst i porównywalność, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Federowicz M. (red.) (2007), Badanie PISA. Umiejętności polskich gimnazjalistów – pomiar – wyniki – zadania testowe z komentarzami, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • Fend H. (1998), Qualitat im Bildungswesen. Schulforschung zu Systembedingungen, Schulprofilen und Lehrerleistung, Juventa Verlag, Weinheim u. Munchen.
 • Geissler H., Mouralova M. (2011), Komparativni přistupy při zkoumani veřejnych politik, [w:] Nekola M., Geissler H., Mouralova M. (red.), Současne metodologicke otazky veřejne politiky, Nakladatelstvi Karolinum, Praha.
 • Heinemann K.-H. (2008), Verhindern PISA und Bologna Bildung?, „Padagogik” nr 4.
 • Polityczny a naukowo bezkrytyczny monitoring…
 • Janik T., Najvarova V. (2006), Problemy školniho vzdĕlavani ve svĕtle vyzkumů TIMSS a PISA (Porovnani situace v Česke Republice a v Nĕmecku), [w:] Školni vzdĕlavani. Zahranični
 • trendy a inspirace, Karolinum, Praha.
 • Keller J., Tvrdy L. (2008), Vzdĕlanostni společnost? Chram, vytah a pojišťovna, Sociologicke nakladatelstvi, Praha.
 • Konarzewski K. (2000), Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, WSiP, Warszawa.
 • Kwieciński Z. (2012), Pedagogie POSTU. Preteksty. Konteksty. Podteksty, Oficyna Wydawnicza, „Impuls” Krakow.
 • Liessmann K. (2008), Teorie nevzdĕlanosti. Omyly společnosti vĕdĕni, z niem. przeł. J. Zoubkova, Academia, Praha.
 • Matĕjů P., Strakova J. et al. (red.) 2006), (Ne)rovne šance na vzdĕlani. Vzdĕlanostni nerovnosti v Česke Republice, ACAD EMIA, Praha.
 • Průcha J. (2004), Aneks, [w:] Śliwerski B. (red.), Pedagogika porownawcza. Podręcznik akademicki, WN PWN Warszawa.
 • Radtke F.-O., Die Erziehungswissenschaft der OECD – Aussichten auf die neue Performanz-Kultur, http://dgfe-aktuell.uni-duisburg.de/hefte/heft27/beitrag6.pdf (data pobrania: 3.11.2013).
 • Rubacha K. (2008), Metodologia badań nad edukacją, WAiP, Warszawa.
 • Shively W.P. (2001), Sztuka prowadzenia badań politycznych, tłum. E. Hornowska, Wydawnictwo, Zysk i S-ka, Poznań: 2001.
 • Simonova N., Soukup P. (2010), Působeni primarnich a sekundarnich faktorů socialniho płodu na vysokou školu v ČR: vysledky vyzkumu PISA-L, [w:] Matĕjů P., Strakova J., Vesely
 • A. (red.), Nerovnosti ve vzdĕlavani. Od mĕřeni k řešeni, Sociologicke Nakladatelstvi
 • (SLON), Praha.
 • Vesely A., Nekola M. (red.) (2007), Analyza a tvorba veřejnych politik. Přistupy, metody a praxe, Sociologicke Nakladadatelstvi SLON, Praha.
 • http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/other_documents/isced_2011/ISCED_2011.zip dzień odczytu 28.10.2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-262d806c-fdfe-4618-aedc-b29773924f8d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.