PL EN


2012 | 2 (337) | 13-20
Article title

Postrzeganie zaufania w działalności gospodarczej

Content
Title variants
EN
PERCEPTION OF TRUST IN BUSINESS
RU
ВОСПРИЯТИЕ ДОВЕРИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem autorów artykułu jest podkreślenie roli, którą w funkcjonowaniu biznesu odgrywa zaufanie oraz identyfikacja kluczowych czynników wpływających na zaufanie klientów do przedsiębiorstwa. Wyniki badań wskazują, że jakość produktów i usług oraz przejrzyste i szczere praktyki biznesowe są najważniejszym wymiarem reputacji przedsiębiorstwa. Są to czynniki nierozerwalnie związane z zaufaniem. Generalnie Polacy uważają, że nie należy ufać partnerom gospodarczym, aczkolwiek wizerunek przedsiębiorstwa godnego zaufania może znacznie ograniczyć niekorzystny wpływ złych informacji o firmie. W Polsce relacje oparte na zaufaniu zyskują coraz większą popularność.
EN
This article aims to highlight the role of trust in the functioning of business and to identify the key factors affecting consumer confidence in the company. The results show that quality of products and services as well as transparent and honest business practices are the most important dimension of corporate reputation. These are factors inherent in the trust. Poles generally consider that one should not trust business partners, although the image of a trustworthy company can significantly reduce the negative impact of bad information about the company. Relations based on trust are becoming increasingly popular in Poland.
RU
Цель авторов статьи – подчеркнуть роль, которую играет доверие в функционировании бизнеса, и указать на ключевые факторы, влияющие на доверие клиентов к предприятию. Результаты исследований указывают, что качество продуктов и услуг, а также транспарантные и честные бизнес-практики – самая важная мера репутации предприятия. Это факторы, неразрывно связанные с доверием. В основном, поляки считают, что не следует доверять бизнеспартнерам, хотя облик предприятия, заслуживающего доверие, может значительно ограничить неблагоприятное влияние плохой информации о фирме. В Польше отношения, основанные на доверии, завоевывают все бóльшую популярность.
Year
Issue
Pages
13-20
Physical description
Dates
published
2012-03-2012-04
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski – Olsztyn
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski – Olsztyn
References
 • Claro D.P., Claro P.B.O., Managing Trust Relationships: Calculative, Affective, Belief and Performance, BAR, Curitiba 2008, v. 5, n. 4, art. 3.
 • Fukuyama F., Trust: the social virtues and the creation of prosperity, Free Press Paperbacks, New York 1995.
 • Grudzewski W.M., Hajduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa 2007.
 • Kwiatek P., Zieliński M., Komunikacja a zaufanie na rynku business-to-business, (w:) Garbarski L., Tkaczyk J. (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 • Michalewicz M., Michalewicz Z., Wiarygodność – klucz do sukcesu w biznesie, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa 2005.
 • Mitręga M., Zależność i zaufanie w relacjach na rynku B2B, (w:) Garbarski L., Tkaczyk J. (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 • Rudzewicz A., Zaufanie – przegląd koncepcji, (w:) Garbarski L., Tkaczyk J. (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 • Sztompka P., Zaufanie, nieufność i dwa paradoksy demokracji, (w:) Sztompka P., Kucia M. (red.), Socjologia. Lektury, Znak, Kraków 2007. 2011 Edelman Trust Barometer Findings,
 • http://www.edelman.com/trust/2011/uploads/Edelman%20Trust%20Barometer%20Global %20Deck.pdf
 • Zaufanie społeczne. Komunikat z badań, CBOS (Centrum Badania Opinii Społecznej), http://www.cbos.pl/ SPISKOM.POL/2010/K_029_10.PDF
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2632f735-f783-4e56-ae09-e3dda553ef44
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.