PL EN


2016 | 1(9) | 155-179
Article title

Klasyfikacja i kwantyfikacja ryzyka portfelowego w zarządzaniu długiem samorządowym w Polsce

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Local government debt is an important part of the public debt in Poland and a relevant element of local government units’ financial management. Borrowing causes exposure of local government on the various types of risk. This article elaborates on the risks associated with the debt portfolio creation. Especially, refinancing risk, interest rate risk and currency risk were characterized. Then, the author made an attempt to quantify these risks using tools such as the average time to maturity of debt, the duration, and the rate of the currency structure. The results allowed to point out the scale of investigated risks for local government debt, also compared to characteristics of Treasury debt. The research showed that the tools used to measure portfolio risk of private debt, can be successfully used to measure the risk of local government debt.
Year
Issue
Pages
155-179
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
References
 • Best, P., Wartość narażona na ryzyko, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2004.
 • Bitner, M., Cichocki, K.S., Sierak, J., Standardy zarządzania długiem na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz ich wpływ na finansowanie infrastruktury, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Systemowych, Warszawa 2013.
 • Cichocki, K.S., Zarządzanie finansami i długiem samorządu terytorialnego w perspektywie wieloletniej, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Systemowych, Warszawa 2013.
 • Dylewski, M., Filipiak, B., Gorzałczyńska-Koczkodaj, M., Finanse samorządowe – narzędzia decyzje, procesy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Fabozzi, F.J., Fixed Income Analysis, CFA Institute, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2004.
 • Fabozzi, F.J., Fong, G., Zarządzanie portfelem inwestycji finansowych przynoszących stały dochód, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Filipiak, B., Kierunki zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego a problemy utrzymania płynności finansowej, „Finanse Komunalne” 2004, nr 3.
 • Gonet, W., Kredyty, pożyczki, obligacje w gospodarce finansowej samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2006.
 • Góral R., Ryzyko i sposoby jego ograniczania w emisjach obligacji komunalnych, w: Dług lokalny w teorii i praktyce, red. M. Kosek-Wojnar, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007.
 • Jajuga, K., Rodzaje ryzyka finansowego, w: Zarządzanie ryzykiem, red. tenże, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Jastrzębska, M., Janowicz-Lomott, M., Łyskawa, K., Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka katastroficznego, LEX, Warszawa 2014.
 • Jastrzębska, M., Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 • Jurek, W., Konstrukcja i analiza portfela papierów wartościowych o zmiennym dochodzie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
 • Kałużny, R., Pomiar ryzyka kredytowego banku – aspekty finansowe i rachunkowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Luby, M.J., The Use of Financial Derivatives in State and Local Government Bond Refinancing: Playing with Fire or Prudent Debt Management?, „Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management” 2012, nr 1(24).
 • Marchewka-Bartkowiak, K., Ryzyko refinansowania długu, w: Leksykon budżetowy, red. G. Gołębiowski, K. Marchewka-Bartkowiak, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015.
 • Marchewka-Bartkowiak, K., Zarządzanie długiem Skarbu Państwa. Implikacje dla strefy euro, Difin, Warszawa 2011.
 • Markowitz, H, Portfolio selection, „Journal of Finance” 1952, Vol. 7, No. 1.
 • Ministerstwo Finansów, Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2016–2019, Warszawa 2015.
 • Ministerstwo Finansów, Wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2013–2015.
 • Ministerstwo Finansów, Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2015.
 • Mishkin, F.S., Eakins, S.G., Financial Markets and Institutions, Addison-Wesley, 2000.
 • Mylonas, P., Schich, S., Thorgeirsson, T., Wehinger, G., New Issues in Public Debt Management: Government Surpluses in Several OECD Countries, the Common Currency in Europe and Rapidly Rising Debt In Japan, Economics Department Working Paper nr 239, OECD 2000.
 • Piotrowska-Marczak, K., Uryszek, T., Zarządzanie finansami publicznymi, Difin, Warszawa 2009.
 • Poniatowicz, M., Salachna, J.M., Perło, D., Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-263f4280-88b7-494b-8781-05550a82b30a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.