PL EN


2012 | 3(17) | 67-85
Article title

Strategie nauczania języka angielskiego jako obcego uczniów z uszkodzeniami słuchu w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Strategies for Teaching English as a Foreign Language to Students with Hearing Impairments in Elementary, Middle and Upper-Secondary Schools .
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W minionych latach zaszły ogromne zmiany w zakresie nauczania języka angielskiego jako obcego uczniów z uszkodzeniami słuchu. Początkowe obawy pierwszych lat XXI wieku, czy ta grupa uczniów, którą charakteryzują poważne trudności językowe, poradzi sobie z wysiłkiem poznawania języka obcego, zostały zastąpione przez relacje o sukcesach niesłyszących uczniów i studentów w tym zakresie. Jednocześnie pogłębiła się wśród nauczycieli wiedza o specyfice funkcjonowania społecznego i poznawczego uczniów z wadą słuchu, a w pełni wykwalifikowani nauczyciele języków obcych rozpoczęli systematyczną pracę w szkołach. Praktycznemu zaangażowaniu uczniów i nauczycieli powinna towarzyszyć refleksja teoretyczna nad możliwościami dostosowania współczesnych strategii nauczania języków obcych do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Celem artykułu jest krytyczna analiza doświadczeń grupy 18 nauczycieli – lektorów języka obcego pracujących z uczniami niesłyszącymi – w zakresie stosowanych przez nich strategii nauczania, doświadczanych trudności i wyzwań. Wyniki wskazują, że nauczyciele trafnie dobierają strategie nauczania języka obcego, jednak doświadczają dużych trudności związanych z umiejętnością efektywnego komunikowania się z uczniem niesłyszącym. Implikacją przeprowadzonych badań jest konieczność bardziej efektywnego przygotowania nauczycieli języka obcego do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
EN
Within the field of teaching English as a foreign language to the deaf and hard of hearing, a lot has changed recently. Initial worries (expressed at the beginning of the 21st century) whether this group of students with serious language difficulties would manage the effort of learning a foreign language, were soon replaced by stories about success in this area experienced by deaf students. At the same time, knowledge of the specificity of the social and cognitive functioning of students with hearing impairments has advanced dramatically, and fully qualified language teachers started to work in special schools for the deaf. The practical engagement of students and teachers should be accompanied by theoretical reflection on the possibilities of adapting contemporary foreign language teaching strategies for the needs of students with special educational needs. The aim of the paper is a critical analysis of the teaching strategies as used by a group of 18 language teachers working in special schools for the deaf. Their difficulties and challenges are also analyzed. The results show that the teachers accurately select language teaching strategies, adapting them to the needs of their deaf students, however they experience serious difficulties in the area of effective communication with deaf students. The implication of the research conducted is the need for more effective training for foreign language teachers in the area of work with students with special educational needs.
Contributors
References
 • Bavelier, D. (2006). Do deaf indivuduals see better? Trends in Cognitive Sciences, 10(11), 512–
 • 518.
 • Bebko, J. (1984). Memory and rehearsal characteristics of profoundly deaf children. Journal of
 • Experimental Child Psychology, 38, 415–428.
 • Bebko, J.M., McKinnon, E.E. (1990). The language Experience of Deaf Children: Its Relation to
 • Spontaneous Rehearsal in a Memory Task. Child Development, 61, 1744–1752.
 • Bornwell, C.C., Eison, J.A. (1991). Active learning: creating excitement in the classroom. Washington
 • D.C.: George Washington University.
 • Castro, R. (2010). A Pilot Study Comparing a Total Physical Response Storytelling (TM) with the
 • Grammar-Translation Teaching Strategy to Determine Their Effectiveness in Vocabulary
 • Acquisition among English as a Second Language Adult Learners. (ED509467).
 • Domagała-Zyśk, E. (2001). O uczeniu języka angielskiego uczniów z uszkodzeniem słuchu. Języki
 • Obce w Szkole, 7, 106–110.
 • Domagała-Zyśk, E. (2006). Edukacyjne i terapeutyczne wartości lektoratu języka angielskiego
 • dla studentów niesłyszących. W: K. Krakowiak, A. Dziurda-Multan (red.), Przekraczanie barier
 • w wychowaniu osób z uszkodzeniami słuchu. (s. 423–432). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Strategie nauczania języka angielskiego jako obcego uczniów z uszkodzeniami słuchu... 83
 • Domagała-Zyśk, E. (2009a). Trudności osób niesłyszących w nabywaniu słownictwa w języku
 • obcym i sposoby przezwyciężania tych trudności. W: M. Dycht, L. Marszałek, Dylematy (niepełno)
 • sprawności – rozważania na marginesie studiów kulturowo-społecznych. (s. 223–236).
 • Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
 • Domagała-Zyśk, E. (2009b). Lekcje i zajęcia języka obcego dla uczniów niepełnosprawnych.
 • W: H. Komorowska (red.), Skuteczna nauka języka obcego. Struktura i przebieg zajęć językowych.
 • (s. 232–246). Warszawa: Wydawnictwo CODN.
 • Domagała-Zyśk, E. (2010). Procesy pamięciowe u osób z uszkodzeniami słuchu a nauczanie ich
 • języka obcego. W: M. Wójcik (red.), Edukacja i rehabilitacja osób z wadą słuchu – wyzwania
 • współczesności. (s. 119–130). Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 • Domagała-Zyśk, E. (2011). Style uczenia preferowane przez niesłyszących uczestników lektoratu
 • języka obcego. W: M. Białas (red.), Specjalne potrzeby niepełnosprawnych. (s. 243–260). Kraków:
 • Arson.
 • Domagała-Zyśk, E., Podlewska, A. (2012). Umiejętności polskich studentów z uszkodzeniami słuchu
 • w zakresie posługiwania się mówioną formą języka angielskiego. W: K. Kutek-Sładek,
 • G. Godawa, Ł. Ryszka (red.), Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim.
 • (s. 40–52). Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława BM.
 • Duff, A. (2004). A note on the Problem Solving Style Questionnaire: An alternative to Kolb’s Learning
 • Style Inventory? Educational Psychology, 24, 5, 699–709.
 • Felder, R.M., Spurlin, J. (2005). Application, reliability and validity of the Index of Learning Styles.
 • International Journal of Engineering Education, 21, 1, 103–112.
 • Felder, R.M., Henriques, E.R. (1995). Learning and teaching styles in second language education.
 • Foreign Language Annals, 28, 1, 21–31; dostępne na: www.ncsu.edu/effective_teaching/Papers/
 • FLAnnals.pdf. (dostęp 9.07.2011).
 • Felder, R.M., Silverman, L.K. (1988). Learning and teaching styles in engineering education. Journal
 • of Engineering Education, 78, 7, 674–681; dostępne na: www.ncsu.edu/effective_teaching/
 • Papers/SL-1988.pdf. (dostęp 9.07.2011).
 • Felder, R.M., Brent, R. (1996). Navigating the bumpy road to student-centered instruction. College
 • Teaching, 44, 43–47.
 • Guild, P.B., Garger, S. (1985). Marching to different drummers. Alexandria: Association for Supervision
 • and Curriculum Development.
 • Heiling, K. (1995). The development of deaf children. Academic achievement levels and social
 • processes. Hamburg: Signum.
 • Heinen, J.R.K., Cobb, L., Pollard, J.W. (1976). Word imagery modalities and learning in the deaf
 • and hearing. The Journal of Psychology, 93, 191–195; dostępne na:
 • http://www.learningfromexperience.com. (dostęp 9.07.2011).
 • Jensen, G.H. (1987). Learning styles in applications of the Myers-Bridggs type indicator in higher
 • education. W: J.A. Provost, S. Anchors (red.). (s. 181–206). Palo Alto: Consulting Psychologists
 • Press.
 • Kalat, J.W. (2007). Biologiczne podstawy psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
 • PWN.
 • Katalog szkół 2010/2011 (2009). Warszawa: Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych.
 • Keefe, J.W. (1979). Learning style: An overview. W: J. Keefe (red.), Student learning styles. Diagnosing
 • and prescribing programs. NASSP.
 • Kolb, A., Kolb, D. (1984). Experiential Learning Experience as a Source of Learning and Development.
 • New Jersey: Prentice Hall.
 • Kolb, A., Kolb, D. (2005). The Kolb Learning Styles Inventory – Version 3.1: 2005.
 • Kolb, D., Boyatzis, R., Mainemelis, C. (2000). Experiential learning theory: previous research and
 • new directions. W: R.J. Sternberg, L.F. Zhang (red.), Perspectives on cognitive learning, and
 • thinking styles. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Kumaravadivelu, B. (1994). The Postmethod Condition: (E)merging Strategies for Second/Foreign
 • Language Teaching. TESOL Quarterly, 28(1), 27–48.
 • 84 Ewa Domagała-Zyśk
 • Kupisiewicz, Cz. (1996). Podstawy dydaktyki ogólnej. Warszawa: Wydawnictwo BGW.
 • Leybaert, J. (1993). Reading in the deaf: the role of phonological codes. W: Marschark M.,
 • Clark D. (red.), Psychological perspective on deafness. (s. 269–309). Hillsdale, NJ: Lawrence
 • Earlbaum.
 • MacSweeney, M. (1998). Cognition and Deafness. W: S. Gregory, P. Knight, W. MacCracken,
 • S. Powers, L. Watson (red.), Issues in Deaf Education. (s. 20–28). London: David Fulton Publishers.
 • MacSweeney, M., Campbell, R., Donlan, C. (1996). Varieties of short-term memory coding in deaf
 • teenagers. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 1, 249–262.
 • Marschark, M., Clark, M.D. (red.). (1998). Psychological Perspectives on Deafness. Vol. 2. Mahwah,
 • N.J.: Lawrence Erlbaum and Associates.
 • Marschark, M., Lang, H.G., Albertini, J.A. (2002). Educating Deaf Students. From Research to
 • Practice. Oxford: Oxford University Press.
 • Meyers, C., Jones, T.B. (1993). Promoting active learning. Strategies for the college classroom.
 • San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
 • Oxford, R.L. (1990). Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know. Boston:
 • Heinle and Heinle.
 • Oxford, R.L., Ehrman, M.E. (1992) Second language research on individual differences. Annual
 • Review of Applied Linguistics, 13, 188–205.
 • Oxford, R.M., Ehrman, M., Lavine, R. (1991). Style wars: teacher-student style conflicts in the
 • language classroom. W: S. Magnan (red.), Challenges in the 90’s for college foreign language
 • programs. Boston: Heinle and Heinle.
 • Parasnis, I. (1998). Cognitive diversity in deaf people: implications for communication and education.
 • Scandinavian Audiology, 27(49), 109–115.
 • Parasnis, I., Samar, V.J., Bettger, J.G., Sathe, K. (1996). Does deafness lead to enhancement of
 • visual-spatial cognition in children? Negative evidence from deaf non-signers. Journal of Deaf
 • Studies and Deaf Education, 1, 145–152.
 • Pask, G., (1988). Learning strategies, teaching strategies and conceptual or learning style.
 • W: R.R. Schmeck (red.), Learning strategies and learning styles. New York: Plenum Press.
 • Rettenback, R., Diller, G., Sireteanu, R. (1999). Do deaf people see better? Texture segmentation
 • and visual search compensate in adult but not in juvenile subjects. Journal of Cognitive Neuroscience,
 • 11, 560–583.
 • Samar, V.J., Parasnis, I., Berent, G. (1998). Learning disabilities, attention deficit disorders and
 • deafness. W: M. Marschark, D. Clark (red.), Psychological perspectives on deafness, vol. II.
 • Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Smith, L.H., Renzulli, J.S. (1984). Learning style preferences: A practical approach for classroom
 • teachers. Theory into Practice, 23, 44–50.
 • Stachyra, J. (2001). Zdolności poznawcze i możliwości umysłowe uczniów z uszkodzonym słuchem.
 • Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Wallace, B., Oxford R.L. (1992). Disparity in learning styles and teaching styles in the ESL classroom:
 • Does this mean war? AMT TESOL Journal, 1, 45–68.
 • Woeste, L.A., Barham, B.J. (2007). Undergraduate student researchers, preferred learning styles,
 • and basic science research: A winning combination. The Clearing House, 81(2), 63–66.
 • Źródła internetowe:
 • http://www.cat.ilstu.edu/additional/tips/newActive.php, dostęp 9.07.2011.
 • http://www.gmu.edu/facstaff/part-time/strategy.html, dostęp 9.07.2011.
 • http://eagle.cc.ukans.edu/~cte/TT-CoopLearning.html, dostęp 9.07.2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-26448a90-0c1c-4408-a6a0-89519b55a092
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.