Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 1 (78) | 4-10

Article title

Recenzja osiągnięć naukowych w postępowaniach awansowych - między jakością oceny a formalizmem rozstrzygnięć Ustawy 2.0

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł stanowi normatywną refleksję nad formalnymi wymogami wobec charakteru recenzji lub inaczej ujmując – jakości opinii i uzasadnienia w postępowaniach awansowych w systemie nauki polskiej. Tytułowy problem artykułu ma charakter wielowymiarowy. Nie podejmując zagadnień merytorycznych recenzji, koncentruje uwagę na kwestiach formalnych. Strukturę artykułu tworzą trzy zagadnienia: 1) wymagania określone w Ustawie 2.0 w stosunku do dzieła będącego przedmiotem recenzji oraz w stosunku do kandydata do tytułu, 2) wymagania wobec recenzentów oraz 3) formalne uregulowania charakteru recenzji. Te trzy zagadnienia są przedmiotem oceny w perspektywie zmian, jakie wprowadziła Ustawa 2.0 w stosunku do rozwiązań wcześniejszych, obowiązujących do 30.09.2018 r. W aspekcie metodycznym w artykule dokonano selektywnego zestawienia regulacji ustawowych relewantnych dla obu okresów, ich komparatystyki i pogłębionej oceny. Akcent rozważań został położony na identyfikację charakteru i szczegółowych wymagań formalno-prawnych wobec recenzji w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego (doktora i doktora habilitowanego) oraz tytułu profesora.

Journal

Year

Issue

Pages

4-10

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

References

 • Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych. Pobrane z: http://www.paleo.pan.pl/documents/Kodeks_Etyczny_PAN.pdf
 • Komunikat 2019: Komunikat MNiSW z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Pobrane z: http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_01/1c2912c1f994b8d37a305fac21b8ab54.pdf
 • Rozkosz, E. A. (2017). Ewaluacja osiągnięć naukowych w postępowaniach habilitacyjnych. Kryteria oceny a praktyki ewaluacyjne w naukach humanistycznych i społecznych. Toruń: UMK. Pobrane z: https://repozytorium.umk.pl/handle/item/4834?show=full
 • Rozporządzenie 2004: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2004 r. nr 15, poz. 128).
 • Rozporządzenie 2011: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz.U. z 2011 r. nr 196, poz. 1165).
 • Rozporządzenie 2018a: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r. poz. 261).
 • Rozporządzenie 2018b: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1818).
 • Słownik synonimów (2019). Pobrane z: https://www.synonimy.pl
 • Ustawa 2003: Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. nr 1789).
 • Ustawa wprowadzająca: Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669).
 • Ustawa 2.0: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668).
 • Ustawa 2005: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365).
 • Walczak, W. (2013). Postępowania habilitacyjne według znowelizowanych przepisów - analiza wielowymiarowa. E-mentor 4(51), 4-13. Pobrane z: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/51/id/1037
 • Wiktor, J. W. (2017). Świat wartości akademickich a procedury awansowe w nauce polskiej. Refleksja z okazji 80-lecia Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, W: K. Jędralska, W. Dyduch (red.), Nauki o zarządzaniu. Dokonania, trendy, wyzwania, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-2649ec6e-5dbf-4c51-a4bc-783fb0408e8e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.