PL EN


Journal
2015 | 27 | 251-274
Article title

Rola świadectwa w życiu i posłudze duszpasterzy w świetle nauczania Benedykta XVI

Content
Title variants
EN
The Role of Testimony in the Life and Ministry of Pastors, in Light of the Teaching of Benedict XVI
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The objective of the Year for Priests proclaimed by Pope Benedict XVI was to urge priests to interior renewal and more incisive witness to the Gospel in today’s world. Although the witness to Christ and his Gospel is a common responsibility of all Christians, this primarily refers to the pastors. The central problem of this study was expressed in the question: What is the function of testimony in the life and mission of pastors? Its main source is the teaching of Pope Benedict XVI on the priesthood. The article consists of three parts: (a) the biblical basis of Christian witness (martyria); (b) the spiritual life of priests as a foundation of their testimony; and (c) several ways to implement martyria in the ministry of pastors.
Journal
Year
Volume
27
Pages
251-274
Physical description
Contributors
References
 • Benedykt XVI, „‘Bądźcie wiernymi przyjaciółmi Jezusa jak Ojciec Pio’. Spotkanie z duchowieństwem i mło-dzieżą, San Giovanni Rotondo”, OsRomPol 10 (2009) 14-16.
 • Benedykt XVI, „‘Jakże niesamowitą rzeczą jest być księdzem!’ Audiencja generalna”, OsRomPol 9 (2009) 48-49.
 • Benedykt XVI, „List na rozpoczęcie Roku Kapłańskiego z okazji 150. rocznicy «dies natalis» Świętego Pro-boszcza z Ars”, OsRomPol 7-8 (2009) 3-8.
 • Benedykt XVI, „‘Pasterze muszą być «przykładami dla stada»’. Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła”, OsRomPol 10 (2009) 21-24.
 • Benedykt XVI, „‘Paweł pragnie, żeby wiara chrześcijan była «dojrzała»’. Homilia podczas Nieszporów na za-kończenie Roku św. Pawła”, OsRomPol 10 (2009) 19-21.
 • Benedykt XVI, „‘Słudzy wierni, dobrzy i roztropni’. Homilia w czasie Mszy św. i konsekracji nowych bisku-pów”, OsRomPol 11-12 (2009) 33-35.
 • Benedykt XVI, „‘Szymon Nowy Teolog’. Audiencja generalna”, OsRomPol 11-12 (2009) 41-42.
 • Benedykt XVI, „Raban Maur. Audiencja generalna”, OsRomPol 9 (2009) 42-44.
 • Benedykt XVI, „Tajemnica miłości Boga do ludzi. Homilia podczas nieszporów na rozpoczęcie Roku Kapłań-skiego”, OsRomPol 9 (2009) 36-38.
 • Benedykt XVI, “‘Św. Franciszek’. Audiencja generalna”, OsRomPol 3-4 (2010) 35-37.
 • Benedykt XVI, „‘Jesteśmy przyjaciółmi tych, którzy znają Boga, i tych, którzy Go jeszcze nie znają’. Przemó-wienie do Kurii Rzymskiej”, OsRomPol 2 (2010) 37-41.
 • Benedykt XVI, „‘Kapłan i duszpasterstwo w świecie cyfrowym: nowe media w służbie Słowa’. Orędzie na 44. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu”, OsRomPol 3-4 (2010) 6-7.
 • Benedykt XVI, „‘Kapłaństwo wymaga radykalnej ciągłości między formacja seminaryjną a formacją stałą’. Przemówienie do uczestników sympozjum teologicznego zorganizowanego przez Kongregację ds. Duchowieństwa”, OsRomPol 5 (2010) 35-36.
 • Benedykt XVI, „‘Kościół potrzebuje każdego z was i bardzo na was liczy!’ Homilia podczas święceń kapłań-skich w Bazylice Watykańskiej”, OsRomPol 8-9 (2010) 40-41.
 • Benedykt XVI, „‘Podstawowym priorytetem kapłana jest codzienna modlitwa i więź z Chrystusem’. Wieczorne czuwanie w wigilię zakończenia Roku Kapłańskiego”, OsRomPol 8-9 (2010) 31-35.
 • Benedykt XVI, „‘Pomóż nam kapłanom, przekazywać ludziom Twoje światło w mrocznych czasach’. Homilia podczas Mszy św. na zakończenie Roku Kapłańskiego”, OsRomPol 8-9 (2010) 35-38.
 • Benedykt XVI, „‘Uczmy się przeżywać z Chrystusem cierpienia życia duszpasterskiego’. „Lectio divina” dla duchowieństwa diecezji rzymskiej”, OsRomPol 5 (2010) 24-28.
 • Benedykt XVI, „Świadectwo budzi powołania. Orędzie na 47. Światowy Dzień Modlitw o Powołania”, OsRom-Pol 3-4 (2010) 8-9.
 • Benedykt XVI, List apostolski „Porta fidei” (2011).
 • Benedykt XVI, Verbum Domini. Posynodalna adhortacja apostolska o słowie Bożym w życiu i misji Kościoła (2010).
 • Cordes P. J., Dlaczego kapłan? Poszukiwanie odpowiedzi z Benedyktem XVI (Kielce 2009).
 • Francesco di Assisi, Scritti (Padova 2002).
 • Hanas Z., „Ewangelizacja przez Internet”, Ewangelizacja odpowiedzią Kościoła w Polsce na wyzwania współ-czesności (red. W. Przygoda – E. Robek) (Sandomierz 2011) 365-399.
 • Haręzga S., „Biblijne podstawy świadectwa”, Świadectwo w służbie ewangelizacji (red. W. Przygoda) (Lublin 2012) 17-30.
 • Jan Paweł II, Encyklika „Sollicitudo rei socialis” (1987).
 • Jan Paweł II, Pastores dabo vobis. Posynodalna adhortacja apostolska Jana Pawła II o formacji kapłanów we współczesnym świecie (1992).
 • Kaczmarek T., „Diakonia męczenników w ujęciu św. Augustyna”, Świadectwo w służbie ewangelizacji (red. W. Przygoda) (Lublin 2012) 55-79.
 • Kaczmarek T., „Seges Ecclesiae”. Eklezjalny wymiar męczeństwa w nauczaniu św. Augustyna (Toruń 2010).
 • Kamiński R. – Przygoda W., „Duszpasterstwo”, Leksykon teologii pastoralnej (red. R. Kamiński – W. Przygoda – M. Fiałkowski) (Lublin 2006) 201-209.
 • Kudasiewicz J., „Duch Święty mocą świadectwa. Studium z pneumatologii św. Łukasza (Łk 24,48-49; Dz 1,8)”, Duch, który jednoczy. Zarys pneumatologii (red. M. Marczewski) (Lublin 1998) 41-58.
 • Marczewski M., „Martyria”, Leksykon teologii pastoralnej (red. R. Kamiński – W. Przygoda – M. Fiałkowski) (Lublin 2006) 457-460.
 • Mastalski J., Lęki kapłańskie (Kraków 2012).
 • Mastalski J., Pokusy kapłańskie (Kraków 2011).
 • Mistrz Eckhart, Deutsche Predigten und Traktate (München 1955).
 • Paweł VI, Evangelii nuntiandi. Posynodalna adhortacja apostolska o ewangelizacji w świecie współczesnym (1975).
 • Płusa S., „Świadectwo w procesie komunikacji wiary”, Świadectwo w służbie ewangelizacji (red. W. Przygoda) (Lublin 2012) 231-244.
 • Prat Mal M. – Grelot P. „Świadectwo”, Słownik teologii biblijnej (red. X. Léon-Dufour; tł. K. Romaniuk) (Po-znań 1973) 949-953.
 • Przybecki A., „Kościół musi wyruszyć w drogę. Polskie duszpasterstwo w poszukiwaniu duchowych korzeni”, Teologia Praktyczna 13 (2012) 33-41.
 • Przybysz M.M., „Public relations w dawaniu świadectwa wierze. E-ewangelizacja i profesjonalizacja działań”, Być solą ziemi. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2012-2013 (red. S. Stułkowski) (Po-znań 2012) 356-377.
 • Przygoda W. – Święs K. (red.), Duszpasterstwo wobec kryzysu wiary Teologia pastoralna w Polsce 3; Lublin 2013).
 • Przygoda W. (red.), Świadectwo w służbie ewangelizacji (Teologia pastoralna w Polsce 2; Lublin 2012).
 • Rienecker F. – Maier G., Leksykon biblijny (Warszawa 2001).
 • Turowski W., „Kaznodzieja świadkiem Ewangelii”, Świadectwo w służbie ewangelizacji (red. W. Przygoda) (Lublin 2012) 245-264.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-264efe7b-9d6b-4fed-b38d-3f0c862e9c0e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.