PL EN


2014 | XII | 2 | 25-38
Article title

Uznanie i stwierdzenie wykonalności zagranicznych orzeczeń arbitrażowych w świetle art. 1215 k.p.c. oraz konwencji nowojorskiej. Wybrane zagadnienia

Title variants
EN
The recognition and the declaration of enforceability of foreign arbitral awards on the basis of Article 1215 k.p.c. and New York convention. Selected issues
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This study addresses the issue of recognition and enforceability of foreign arbitral awards, both from the point of view of regulation by national law and the New York Convention. The analysis is based on the provision of Article 1215 k.p.c. and by Article V of the New York Convention. Considerations in the context of this study have been subjected to the reasons for refusal of recognition or enforcement of an arbitration finding. At the same time drew attention also to the relationship between Article 1215 k.p.c. and the New York Convention of 1958. In addition, attention was paid to the question of what the formal requirements must be met in order to be properly filed application to the court of public recognition or enforcement of an arbitration.
Year
Volume
XII
Issue
2
Pages
25-38
Physical description
Contributors
 • Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski
References
 • Biały Aneta. 2008. Uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów polubownych. Lublin (niepublikowana rozprawa doktorska).
 • Błaszczak Łukasz, M. Ludwik. 2007. Sądownictwo polubowne (arbitraż). Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 • Błaszczak Łukasz. 2010. Wyrok sądu polubownego w postępowaniu cywilnym. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Ereciński Tadeusz. 2006. W Ciszewski Jan, Tadeusz Ereciński. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Cz. 4. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego. Cz. 5. Sąd polubowny (arbitrażowy). Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis".
 • Ereciński Tadeusz. 2012. W Ereciński Tadeusz, Jan Ciszewski, Karol Weitz, Paweł Grzegorczyk. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Międzynarodowe postępowanie cywilne. Sąd polubowny (arbitrażowy). T. 5. Warszawa: LexisNexis Polska.
 • Ereciński Tadeusz. 2009. „Postępowanie o stwierdzenie wykonalności zagranicznego wyroku arbitrażowego (zagadnienia wybrane)”. ADR. Arbitraż i Mediacja 1: 65-73.
 • Ereciński Tadeusz, Karol Weitz. 2008. Sąd arbitrażowy. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 • Jakubowski Jerzy. 1976. „Uznawanie i wykonywanie zagranicznych orzeczeń arbitrażowych w Polsce”. Studia Iuridica 5: 99-109.
 • Jarco Bartłomiej. 2008. „Uchylenie zagranicznego wyroku sądu polubownego a jego uznanie na terytorium Polski”. Przegląd Prawa Handlowego 2: 30-38.
 • Jodłowski J.1971. Glosa do postanowienia SN z dnia 26.6.1969 r., I CZ 150/66. OSPiKA 1971/2/76.
 • Kordasiewicz Bogudar, Wojciech Sadowski. 2007. „Postępowanie w sprawach o uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów polubownych w Polsce. Uwagi na tle nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego”. Kwartalnik Prawa Prywatnego 2: 525-559.
 • Łaszczuk Maciej, Justyna Szpara. 2010. Postępowanie postarbitrażowe. W Arbitraż handlowy. Andrzeja Szumańskiego, red. Maria Hauser-Morel [i in.], aut., 663-844. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck ; Kraków : we współpr. z Instytutem Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych.
 • Nienaber Volker. 2002. Die Anerkenung und Vollstreckung im Sitzstaat aufgehobener Schiedssprüche. Frankfurt am Main.
 • Roguzińska Urszula. 2005. Klauzula porządku publicznego w kontroli a posteriori orzeczeń międzynarodowego arbitrażu handlowego. Wrocław. (Niepublikowana rozprawa doktorska).
 • Sanders P. 1960. „Konwencja nowojorska o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych”. Studia et Documenta 24-25.
 • Tynel Andrzej. 1999. Międzynarodowy arbitraż handlowy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Warszawa: „Difin".
 • Wierzbicki Przemysław. 2004. „Wykonalność orzeczeń zagranicznych sądów polubownych na podstawie konwencji nowojorskiej o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń arbitrażowych”. Monitor Prawniczy 5.
 • Wysocka Barbara. 1998. Uznawanie i wykonywanie zagranicznych orzeczeń arbitrażowych w Polsce. Warszawa: Wydaw. Prawnicze.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-265579f2-9bc9-41f8-acf6-5aaf6b704b8d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.