PL EN


2009 | 2 | 89-112
Article title

Uwarunkowania środowiskowe planowanych nowych portów lotniczych na Mazowszu

Content
Title variants
EN
Environmental determinants in planning new airports in Mazovia
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wyniki oceny uwarunkowań środowiskowych dla czterech lokalizacji planowanych lotnisk cywilnych: w Modlinie, Mińsku Mazowieckim, Sochaczewie i Radomiu. W szczególności przeanalizowano rolę uwarunkowań klimatycznych, fizycznogeograficznych oraz związanych z ochroną przyrody. Ocena warunków klimatycznych dotyczyła wpływu stanów pogody na bezpieczeństwo ruchu lotniczego. Dla wszystkich analizowanych lotnisk przedstawiono częstotliwość występowania niekorzystnych zjawisk pogodowych (mgła, zamieć, gołoledź, burza, grad, porywy wiatru) oraz obliczono syntetyczny Wskaźnik Zagrożeń Pogodowych (WZP). Wykorzystano przy tym dostępne codzienne dane meteorologiczne. Z przeprowadzonej analizy wynika, że największa liczba niebezpiecznych zjawisk pogodowych występuje w ciągu roku w Sochaczewie i Modlinie. W Mińsku Mazowieckim głównym zagrożeniem jest stosunkowo wysoka liczba dni z mgłą. Najlepsze warunki klimatyczne dla ruchu lotniczego występują w Radomiu, dla którego wartość WZP wynosi 13%. Dla Modlina i Sochaczewa wskaźnik ten osiąga wartość 25%, co oznacza, że średnio co 4 dni występują niekorzystne warunki pogodowe. Zróżnicowanie warunków geograficznych oraz rozmieszczenie i charakter obszarów chronionych analizowano jako czynniki wspomagające lub ograniczające możliwość budowy i funkcjonowania lotniska oraz jako zestaw składników środowiska, które ulegną lub mogą ulec zmianom pod wpływem lotniska. W szczególności zwrócono uwagę na rodzaj i zasięg przestrzenny możliwych konfliktów z obszarami chronionymi (park narodowy, obszary Natura 2000, rezerwaty, parki krajobrazowe), uwzględniając przy tym obecność miejsc kolonijnego gniazdowania wielu gatunków ptaków chronionych. Wyniki analizy wskazują, że warunki abiotyczne terenu nie mają negatywnego wpływu na możliwość rozbudowy i funkcjonowania żadnego z czterech proponowanych lotnisk. Ze względu na wymogi ochrony przyrody najmniej korzystna jest lokalizacja w Modlinie. W tym przypadku funkcjonowanie lotniska będzie negatywnie oddziaływać na populacje licznych gatunków ptaków. Natomiast w przypadku pozostałych lokalizacji wpływ eksploatacji lotniska na warunki życia ptaków, ssaków i innych zwierząt występujących na okolicznych terenach będzie minimalny lub nieistotny. Lotnisko w Radomiu charakteryzuje się najniższym prawdopodobieństwem wystąpienia konfliktów, choć jednocześnie położone jest bardzo niekorzystnie w stosunku do zabudowy miejskiej.
EN
This paper presents results of an environmental assessment for the planned airports in Modlin, Minsk Mazowiecki, Sochaczew, and Radom. This assessment covers the following topics: climatic conditions, geographical conditions, and nature protection. Evaluations of climatic conditions were made from the perspective of their influence on the safety of air traffic. The frequencies of particular weather events (fogs, storms, glaze, strong winds, hail, and blizzards) as well as the complex index of weather dangerous events (WZP) were calculated for compared airports. Daily meteorological records available were used for this purpose. During the whole year the greatest number of dangerous weather events is reported for Sochaczew and Modlin airports. In Minsk Mazowiecki the main weather disadvantage is frequent foggy days. The best climatic conditions for air traffic are observed in Radom where the value of the WZP index reaches 13%. In Modlin and Sochaczew the WZT is about 25% meaning unfavourable weather conditions can occur there every four days. The analyses of geographical conditions and nature protection were made from two points of view: (a) influence on and limitations of the possibilities of airport construction and the safety of air traffic; (b) the type and spatial extend of possible conflicts with nature protection demands. For this purpose the spatial relationships with the surrounding protected areas (national park, reserves, Natura 2000 sites) were analysed and special attention was paid to the presence of nesting places of protected birds. The results show that each of the proposed locations has its own limitations which negatively influence the functioning of the airport. The most potential nature protection issues occur in Modlin and the fewest in Radom. Nevertheless, all proposed locations must take into account that in the future more complex evaluations and planning could affect their suitability.
Year
Issue
2
Pages
89-112
Physical description
Dates
published
2009-06
Contributors
author
  • Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, 00-818 Warszawa, Twarda 51/55
  • Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, 00-818 Warszawa, Twarda 51/55
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-265e8117-2f59-400e-a247-664370c4f563
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.