PL EN


2016 | 2(40) | 231-237
Article title

Indicator analysis in the process of financial security management for the wholesale foodstuff sector

Content
Title variants
PL
Analiza wskaźnikowa w procesie zarządzania bezpieczeństwem finansowym w branży handlu hurtowego artykułami spożywczymi
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono analizę wskaźnikową w procesie zarządzania bezpieczeństwem fi nansowym w branży handlu hurtowego artykułami spożywczymi. Badaniami objęto łącznie 160 przedsiębiorstw z branży handlu hurtowego żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi (PKD 46.31z – 46.39z). Badania obejmowały lata 2008–2014. W badaniach wykorzystano bilanse oraz rachunki zysków i strat przedsiębiorstw w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Dobór próby do badań był losowy. Stwierdzono, że problemy z płynnością są sygnałem dla innych pomiotów o trudnościach fi nansowych przedsiębiorstw, co w konsekwencji może skutkować problemami w uzyskaniu płatności za powierzony towar. Badania potwierdziły, że analizowane przedsiębiorstwa mają problemy z poprawą swojej płynności i rentowności, co w konsekwencji może doprowadzić do ich upadłości ze względu na negatywną opinię wśród potencjalnych inwestorów.
EN
Presented is the indicator analysis in the process of fi nancial security management for Poland’s wholesale foods sector. The study examined 160 wholesalers of foodstuff s, beverages and tobacco products (Polish commercial classifi - cations – PKD – from 46.31z to 46.39z), during the period 2008–2014. The study took advantage of corporate balance sheets, and profi ts and loss accounts of fi rms organized as limited liability entities and companies for scrutiny were chosen randomly. It was found that wholesaler liquidity diffi culty is a signal for other entities of fi nancial commercial stress which can consequently indicate diffi culty in payment for entrusted goods. The study confi rmed that the scrutinized companies have diffi culty in improving their liquidity and profi tability, potentially leading to bankruptcy as a result of negative opinions from potential investors.
Contributors
author
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
References
 • Bednarski, L., Borowiecki, R., Duraj, J., Kurtys, E.,. Waśniewski T.,Wersty, B. (1996) Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa (p.105-114), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Bień, W. (2008). Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Difin, Wyd. 7, Warszawa.
 • Czekaj, J., Dresler, Z. (2002). Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dedo, K. (2007). Raport z serii: Nowe trendy w zrządzaniu: Zadbaj o bezpieczeństwo łańcucha dostaw twojej firm (p. 1-24). Harvard Business Review Polska, Październik.
 • den Haan, W.,J., Ramey, G., Watson, G. (1999). Liquidity flows and fragility of business enteprises NBER Working Paper, March, 1215-1241.
 • Gołaś, Z., Witczyk, A. (2010). Pojęcie i metody oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa (81-95), Journal of Agribusiness and Rural Development, 1(15).
 • Jarzębowski, S. (2013). Struktura łańcucha dostaw przetwórstwa mleka, Logistyka, Nr 6.
 • Juszczyk, S., Balina ,R. (2009). Prognozowanie upadłości przedsiębiorstw spedycyjnych jako banków narzędzie decyzyjne. Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. Nr 78 (2009). Warszawa, p. 161-170.
 • Juszczyk, S., Balina, R. (2014). Prognozowanie zagrożenia bankructwem przedsiębiorstw z wybranych branż, Ekonomista, Nr 1, p. 67.
 • Kanto AJ, Martikainen T. (1992). Test on a priori financial characteristics of the firm. European Journal of Operational Research, No. 57(1). p.13–23.
 • Karbowiak, L., (2012). Pojęcie i obszary kreowania oraz zapewniania bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa. Acta Universitatis Lodzienisis. Folia Oeconomica. Nr 267, p. 63-69.
 • Kołosowski, A., Jóźwiak ,A. (2012). Zrównoważony łańcuch dostaw. Systemy Logistyczne Wojsk, Nr 38/2012.
 • Lins, K.,V., Servaes, H., Tufano, P. (2010). What drives corporate liquidity? An international survey of cash holdings and lines of credit, Journal of Financial Economics, 98(1). p 160-170.
 • Mączyńska, E., Zawadzki, M. (2006). Dyskryminacyjne modele predykcji upadłości przedsiębiorstw, Ekonomista, Nr 2, p. 10-15.
 • Mączyńska, E. (2005). Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 • Nowak, D., Gołembski, M. (2013). Stan i kierunku rozwoju faktoringu w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 766, Szczecin.
 • Ocal M. E, Oralb E. L.,Erdisb E., Vuralc G. (2005). Industry financial ratios—application of factor analysis in Turkish construction industry. Building and Environment No. 42 (2007). p. 385–392
 • Ohlson, J. (1980). Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy, Journal of Accounting Research, Vol. 18, Nr 1.
 • Olinsky AD, Harlow LL, Chen SK (1996). A priori classification of financial ratios by the method of confirmatory factor analysis. Proceedings-Annual Meeting of the Decision Sciences Institute No. 2. p. 1161–1163.
 • Schumpeter, J., A. (1975). Capitalism, Socialism and Democracy, Wydawnictwo Harper, Wyd. 2, New York.
 • Sierpińska, M., Jachna, T. (2004). Ocena Przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Wyd. 3, Warszawa.
 • Sierpińska, M., Jachna, T. (2002). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa.
 • Sierpińska, M., Wędzki, D. (2005). Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa.
 • Surmowa, I. (1991). Zakres i kierunki analizy finansowej, TNOiK, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze
 • Wojtkowiak, G., (2004). Pozytywny wymiar upadłości, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Zeszyt 48. p. 170-180.
 • Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych (2015). Pobrane 19 września 2015. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/
 • Zuba, M. (2009). Związek rentowności i płynności finansowej przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Seria: Ekonomia, Nr 1, p.29-40.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-26618fac-963b-4aa8-9c27-b7d2deec6c6d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.