PL EN


Journal
2014 | 4(57) | 28-53
Article title

Pomiar stabilności finansowej i rola banku centralnego

Authors
Content
Title variants
EN
Measuring Financial Stability and Role of the Central Bank
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ocena powyższych metod pomiaru ryzyka zagregowanego z perspektywy trzech kryteriów. Po pierwsze, ze względu na stopień w jakim metoda pomiaru tego ryzyka daje wyprzedzający wskaźnik zakłóceń w systemie finansowym. Po drugie, uwzględniając to, w jakim stopniu metoda ta bierze pod uwagę, bezpośrednio i pośrednio, zakłócenia mechanizmu rynkowego oraz ograniczenia poznawcze pośredników finansowych - które są głównym źródłem błędnych decyzji co do poziomu podejmowanego ryzyka i skutkują zmianami ryzyka w czasie. Brak zdolności do uwzględnienia zarówno zakłóceń mechanizmu rynkowego, jak i ograniczeń behawioralnych decydentów zatrudnionych w instytucjach finansowych, oznacza w istocie, że pomija się endogeniczne własności ryzyka zagregowanego, wynikające z kolektywnych zachowań pośredników finansowych, co może prowadzić do niedoszacowania prawdopodobieństwa zakłóceń w funkcjonowaniu sektora finansowego. Po trzecie, z perspektywy tego, w jakim stopniu metody pomiaru ryzyka zagregowanego uwzględniają i identyfikują mechanizm transmisji zakłóceń w funkcjonowaniu sektora finansowego do sfery realnej i vice versa. Biorąc pod uwagę cel niniejszego opracowania, zastosowano tu metodę analizy i krytyki piśmiennictwa. Artykuł składa się z czterech części. Pierwsze trzy obejmują prezentację i krytykę poszczególnych grup metod pomiaru procykliczności systemu finansowego, ostatnia część podsumowuje zawartą w tekście analizę.(fragment tekstu)
EN
Excessive procyclicality of the financial system (and aggregated systemic risk) is a source of financial instability. Limiting excessive procyclicality is a prerequisite for stable economic growth. Currently the task of curbing procyclicality has been assigned to macroprudential supervision. The efficacy of macroprudential policy depends on the ability of correct estimation of aggregated systemic risk. This paper focuses on methods which help to quantify this risk and aims to assess those methods. The analysis conducted in this article leads to the conclusion that early warning indicators, such as credit to GDP ratio, seem to be acceptable aggregate risk measures, as they are leading indicators. VARs and macro stress testing may be used as complementary tools. Their shortcoming is the inability to track non linearity of feedback effects between the financial system and the real economy
Journal
Year
Issue
Pages
28-53
Physical description
Contributors
author
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Narodowy Bank Polski
References
 • Adrian T., Brunnermeier M.K., CoVaR , Staff Report No. 348, Federal Reserve Bank of New York 2011.
 • Bardsen G., Lindquist K.-G., Tsomocos D.T., Evaluation of macroeconomic models for financial stability analysis , Working Paper ANO 2006/1, Norges Bank 2006.
 • Central Bank of The Republic Turkey, Financial Stability Report , Vol. 5, November 2007.
 • Chmielewski T., Pomiar i ocena stabilności finansowej , [w:] Stabilność finansowa , M. Iwanicz-Drozdowska (red.), Bank i Kredyt, NBP, Warszawa 2014.
 • Čihák M., Introduction to Applied Stress Testing , IMF Working Paper WP/07/59, IMF 2007.
 • Čihák M., Stress Testing of Banking Systems , "Finance a úvûr - Czech Journal of Economics and Finance", 55, 2005.
 • Czerwonka M. i in., W poszukiwaniu mainstreamu w dyscyplinie finanse , [w:] Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji , J. Ostaszewski, E. Kosycarz (red.), Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014.
 • Das S.U., Quintyn M., Chenard K., Does Regulatory Governance Matter for Financial System Stability? An Empirical Analysis , International Monetary Fund WP/04/89, IMF 2004.
 • Dobrzańska A., Polityka makroostrożnościowa - zagadnienia instytucjonalne. Teoria i dotychczasowe doświadczenia w Unii Europejskiej , Materiały i Studia nr 307, NBP, Warszawa 2014.
 • EBC, Financial Stability Review , June 2010.
 • EBC, Recent advances in modelling systemic risk using network analysis , January 2010.
 • Fell J., Schinasi J.G., Assessing Financial Stability: Exploring the Boundaries of Analysis , National Institute Economic Review 192, April 2005.
 • Gadanecz B., Jayaram K., Measures of financial stability - a review , IFC Bulletin No. 31, BIS 2009.
 • Geršl A., Heřmánek J., Financial stability indicators: advantages and disadvantages of their use in the assessment of financial system stability , Financial Stability Report, CNB 2006.
 • Głogowski A., Ryzyko systemowe - aspekty sieciowe , "Bezpieczny Bank" nr 3 (48), BFG 2012.
 • Grąt-Osińska A., Pawliszyn M., Poziomy płynności i opóźnienia w rozrachunku w systemie SORBNET - podejście symulacyjne przy użyciu symulatora systemów płatności BoF-PSS2 , "Bank i Kredyt" Vol. 38 No. 5, NBP 2007.
 • Haldane A.G., May R.M., Systemic risk in banking ecosystems , Nature 469/302-303, 19 January 2011.
 • Healey J., Financial stability and the central bank: international evidence , [w:] Financial Stability and Central Banks: a global perspective , R. Brealey i in., Central Banks Governors' Symposium Series, Routledge, New York 2007.
 • Holló D. i in., CISS - a composite indicator of systemic stress in the financial system , ECB Working Paper Series No. 1426, ECB 2012.
 • Iwanicz-Drozdowska M., Definicje i determinanty stabilności finansowej , [w:] Stabilność finansowa , M. Iwanicz-Drozdowska (red.), Bank i Kredyt, NBP, Warszawa 2014.
 • Lee C., Hsieh M., Bank reforms, foreign ownership, and financial stability , Journal of International Money and Finance 40, Elsevier 2014.
 • Lo Duca M., Peltonen A.T., Macro-financial vulnerabilities and future financial stress - assessing systemic risks and predicting systemic events , Working Paper Series No. 1311, EBC 2011.
 • Maliszewski K., Measuring stability of the Polish financial system by means of a synthetic index , Collegium of Management and Finance, mimeo, Warsaw School of Economics 2009.
 • Marcinkowska M., Rachunkowość a stabilność finansowa , [w:] Stabilność finansowa , M. Iwanicz-Drozdowska (red.), Bank i Kredyt, NBP, Warszawa 2014.
 • Matysek-Jędrych A., Odpowiedzialność i przejrzystość banku centralnego w działaniach na rzecz stabilności finansowej , Materiały i Studia nr 303, NBP 2014.
 • Matysek-Jędrych A., Rola banków centralnych w stabilizowaniu systemu finansowego a integracja gospodarczo-walutowa w Europie , [w:] Perspektywy integracji ekonomicznej i walutowej w gospodarce światowej. Dokąd zmierza strefa euro? , K. Opolski, J. Górski (red.), Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.
 • MFW, Central Banking Lessons from the Crisis , Monetary and Capital Markets Department, approved by J. Viñals, IMF 2010.
 • MFW, Financial Soundness Indicators - Background Paper , prepared by the Staff of the Monetary and Financial Systems and Statistics Departments, IMF 2003.
 • MFW, Financial Soundness Indicators. Compilation Guide , IMF March 2006.
 • MFW, Macrofinancial Stress Testing - Principles and Practices , Prepared by the Monetary and Capital Markets Department, Approved by José Viñals, IMF 2012.
 • MFW, Macroprudential Policy: An Organizing Framework - Background Paper, Monetary and Capital Markets Department, IMF 2011.
 • Morawski W., Bankowość centralna - kilka uwag historyka , [w:] Eseje o stabilności finansowej , A. Alińska (red.), CeDeWu, Warszawa 2012.
 • Mörttinen L. i in., Analyzing banking sector conditions. How to use macro-prudential indicators , Occasional Paper Series No. 26, EBC 2005.
 • NBP, Raport o stabilności systemu finansowego , lipiec 2013.
 • NBP, Raport o stabilności systemu finansowego , grudzień 2013.
 • Niedziółka P., Kredytowe instrumenty pochodne a stabilność finansowa , Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 • Oosterloo S., de Haan J., A Survey of Institutional Frameworks for Financial Stability , Occasional Studies Vol. 1/Nr 4, De Nederlandsche Bank 2003.
 • Osiński J., Stabilność finansowa w Polsce - aspekty systemowe , Część Edukacyjna "Polski system bankowy - stan i perspektywy od A do Z", Bank i Kredyt nr 11/12, Warszawa listopad-grudzień 2005.
 • Polański Z., Przemiany funkcji pożyczkodawcy ostatniej instancji w czasie kryzysu , [w:] Współczesna bankowość centralna , W.L. Jaworski, A. Szelągowska (red.), CeDeWu, Warszawa 2012.
 • Schinasi J.G., Preserving Financial Stability , Economic Issues No. 36, IMF 2005.
 • Smaga P., Assessing Involvement of Central Banks in Financial Stability , Center for Financial Stability Policy Paper, 23 May 2013.
 • Smaga P., Rola banku centralnego w zapewnianiu stabilności finansowej , CeDeWu, Warszawa 2014.
 • Sotomska-Krzysztofik P., Szczepańska O., Polityka informacyjna banków centralnych jako instrument wspierania stabilności systemu finansowego , Materiały i Studia nr 200, NBP 2006.
 • Szczepańska O., Stabilność finansowa jako cel banku centralnego , Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2008.
 • Szpunar P.J., Koziński W., Czy stabilność finansowa wystarcza? , [w:] Eseje o stabilności finansowej , A. Alińska (red.), CeDeWu, Warszawa 2012.
 • Upper Ch., Simulation methods to assess the danger of contagion in interbank markets , "Journal of Financial Stability" Vol. 7(3), Elsevier 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2665b5af-b629-4d12-a527-321200183da5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.