PL EN


2014 | 1 | 143-174
Article title

Niektóre problemy moralne dotyczące działalności wywiadu cywilnego państw demokratycznych

Title variants
EN
Some Moral Issues Relating to the Activities of Civil Intelligence Service in Democratic States
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The themes in the paper include different aspects of civil intelligence service activities in the context of its relations with the sphere of national security, international politics, business and science. The article refers to a number of moral problems, which are not alien to competition between intelligence agencies in the democratic countries, during processes of economics integration and political interactions in order to ensure common military and civil security. The paper shows a number of management processes and interactions among people working inside the structures of intelligence agencies. The discussion of the possible moral assessments of the intelligence has been provided, concerning point of social views and the special services provision in countries of democratic structure, this in particular, belonging to NATO and the European Union.
PL
Tematyka opracowania obejmuje różne aspekty pracy wywiadu cywilnego w kontekście jego powiązań ze sferą bezpieczeństwa państwa, polityki międzynarodowej, biznesu i nauki. Artykuł odnosi do szeregu problemów moralnych, które nie są obce konkurencji pomiędzy służbami wywiadowczymi krajów demokratycznych, w tym integrujących się gospodarczo i współdziałających politycznie w celu zapewnienia wspólnego bezpieczeństwa militarnego i pozamilitarnego. Pokazano procesy zarządcze i oddziaływania międzyludzkie występujące w strukturach wywiadu cywilnego. Przeprowadzono dyskusję możliwych ocen moralnych działalności wywiadu w odniesieniu do wyobrażeń społecznych i umiejscowienia służb specjalnych w państwach o ustroju demokratycznym, w tym w szczególności przynależnych do NATO i Unii Europejskiej.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów
References
 • Bożek M., Czuryk M., Karpiniuk M., Kostrubiec J., Służby specjalne w strukturze władzy publicznej: zagadnienia prawnoustrojowe. Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014.
 • Cenckiewicz Sł, Długie ramię Moskwy: wywiad wojskowy Polski Ludowej 1943 – 1991. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2011.
 • Faligot R., Kauffer R, Służby specjalne: historia wywiadu i kontrwywiadu na świecie, wyd. ISKRY, Warszawa 2006.
 • Gondek L., Działalność Abwery na terenie Polski 1933 – 1939, wyd. Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1974.
 • Gondek L., Wywiad polski w Trzeciej Rzeszy 1933 – 1939: zarys struktury, taktyki i efektów obronnego działania, wyd. Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1982.
 • Liedel K., Serafin T., Otwarte źródła informacji w działalności wywiadowczej: zarządzanie bezpieczeństwem, Difin SA, Warszawa 2011.
 • Kozaczuk Wł., Bitwa o tajemnice: służby wywiadowcze Polski i Rzeszy Niemieckiej 1922 – 1939, Książka i Wiedza, Warszawa 1977.
 • Kwieciński M., Wywiad gospodarczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Martinet B., Marti Y.-M., Wywiad gospodarczy: pozyskiwanie i ochrona informacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.
 • Pepłoński A., Marszałek A., Kołakowski P. (red.), Polski wywiad wojskowy 1918 – 1945, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2006.
 • Serafin T., Automatyzacja procesu wywiadu jawnoźródłowego w ramach działalności wywiadowczej i walki z terroryzmem, [w:] (red. nauk.) Liedel K., Piasecka P., Aleksandrowicz T.R., Analiza informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem: zarządzanie bezpieczeństwem, Difin, Warszawa 2013.
 • Siemiątkowski Z., Wywiad a władza: wywiad cywilny w systemie sprawowania władzy politycznej PRL, Aspra-Jr, Warszawa 2009.
 • Suworow W., GRU: radziecki wywiad wojskowy. wyd. Adamski i Bieliński, Warszawa 2002.
 • Stanek P., Polityka pieniężna i kursowa w nowych krajach członkowskich UE, Studia doktoranckie wykład, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów, Kraków 2012.
 • Volkoff W., Dezinformacja oręż wojny, Wydawnictwo Delikon, Warszawa 1991.
 • Zacharski M., Nazywam się Zacharski, Marian Zacharski: wbrew regułom, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2009.
 • Żebrowski A., Zakłócenia informacyjne elementem rozwoju organizacji gospodarczej, [w:] (red. nauk.) Kaczmarek J., Kwieciński M., Wywiad i kontrwywiad gospodarczy wobec wyzwań bezpieczeństwa biznesu, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora, Toruń 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-266c6c49-866e-4e37-81e9-25f38a2806d5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.